ISO:9001-2015 Information Service

จดหมายข่าวใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 07-08-2018 ผู้ชม 633

จดหมายข่าวใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เผยแพร่เมื่อ 03-08-2018 ผู้ชม 108

ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช (รองผู้อำนวยการสำนัก) บุคลากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสาธิตภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 1 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2018 ผู้ชม 124

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561


มีต่อ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช (รองผู้อำนวยการสำนัก) บุคลากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสาธิตภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 1 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2018 ผู้ชม 124

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561


สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ ณ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 02-06-2018 ผู้ชม 259

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ


สำนักวิทยบริการฯ นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ในโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการวิจัย และด้านบูรณาการพันธกิจ ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28-05-2018 ผู้ชม 103

สำนักวิทยบริการฯ นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ในโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน


มีต่อ

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561

ลิขสิทธิ์ หลักกฏหมายและแนววิธีปฏิบัติ , ภาษาศาสตร์ภาษาไทย, 14 Teaching methods for professional teachers, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้ชม 19

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561

นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ , การตลาดเชิงสัมพันธ์ : แนวคิดพื้นฐานสำหรับการทำวิจัย, โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน

เผยแพร่เมื่อ 07-08-2018 ผู้ชม 40

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561

รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (เล่มกลาง), กบฏบวรเดช : เบื้องแรกปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม 2475, การเขียนบทความสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์, 71 ปี วันสันติภาพไทย : สันติ-ประชา-ทำ

เผยแพร่เมื่อ 16-07-2018 ผู้ชม 82

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561


มีต่อ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ให้การต้อนรับ Mr. Fu Jihong ( Vice President of Yunnan College of Tourism (YCT) ) วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน และคณะ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และงานเครือข่าย ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2018 ผู้ชม 381

วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 25-26 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14 "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด

เผยแพร่เมื่อ 25-01-2018 ผู้ชม 417

นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น


ปรับแต่ง IIS Certificate Domain

ปรับแต่งให้ SSL Certificate Domain ซึ่งจะสามารถเปิดเว็บไซต์ได้เฉพาะDomain ในบ้างครั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาการทำงานเมื่อมีการเรียกใช้ผ่าน IP Address แล้วไม่สามารถเปิดเว็บไซต์ได้

เผยแพร่เมื่อ 16-01-2018 ผู้ชม 351

ปรับแต่ง IIS Certificate Domain

มีต่อ

 • ใหม่
  จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2561

  จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2561

  คลิก
 • ใหม่
  การท่องเที่ยวเนิบช้ากับราคาที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวฒั นธรรม จังหวัดน่าน

  การท่องเที่ยวเนิบช้ากับราคาที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวฒั นธรรม จังหวัดน่าน

  คลิก
 • ใหม่
  การท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพ : มิติใหม่ของการท่องเที่ยว ตามความสนใจพิเศษในประเทศไทย

  การท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพ : มิติใหม่ของการท่องเที่ยว ตามความสนใจพิเศษในประเทศไทย

  คลิก
 • ใหม่
  เอกสารสรุปประวัติและผลงาน ศาสตราจารย์ มิตซูฮิโร โอดะ

  เอกสารสรุปประวัติและผลงาน ศาสตราจารย์ มิตซูฮิโร โอดะ

  คลิก

ITA

E-Booking

ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

ARIT KPRU eBooks

กฤตภาคออนไลน์ : ห้องสมุดข่าวมติชน : Matichon Information Center

ARIT KPRU QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/