ครูประทับใจ! อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

วันที่ 16 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน" ให้แก่ครู ครูบรรณารักษ์  และบรรณารักษ์ห้องสมุด ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน (รองอธิการบดีฝ่ายวิชา) เป็นประธานเปิดการอบรมฯ รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ) นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช (รองผู้อำนวยการ) ครู ครูบรรณารักษ์ บรรณารักษ์ห้องสมุด และ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เผยแพร่เมื่อ 17-03-2019 ผู้ชม 88

ครูประทับใจ! อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน


อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ (ช่วงเช้า) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2019 ผู้ชม 37

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ (ช่วงเช้า) และโปรแกรมวิชาภูมิศาสตร์, ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ช่วงบ่าย) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

เผยแพร่เมื่อ 21-02-2019 ผู้ชม 53

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


มีต่อ

แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

วีซีดีมาพร้อมหนังสือเรื่อง พูดอังกฤษเป็นเร็ว สำหรับคนทำงาน เลขเรียกหนังสือ 425 ด671พ คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษในสำนักงาน…

เผยแพร่เมื่อ 18-03-2019 ผู้ชม 9

แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ การปฏิรูปวิธีคิดเชิงบูรณาการคิดอย่างไรจึงคิดเป็น

การปฏิรูปวิธีคิดเชิงบูรณาการคิดอย่างไรจึงคิดเป็น ชุดพัฒนาทักษะ บันทึกจากการบรรยายสด...

เผยแพร่เมื่อ 11-03-2019 ผู้ชม 19

แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ การปฏิรูปวิธีคิดเชิงบูรณาการคิดอย่างไรจึงคิดเป็น

แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ Amazing Planet

Born of Fire : Go deep into Earth's core for a glimpse of this unstoppable engine of creation and destruction. Explore Earth's beginnings from space rubble circling in a slow gravitational dance some 4.5 billion years ago, and examine its future millions of years from now.

เผยแพร่เมื่อ 07-03-2019 ผู้ชม 24

แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ Amazing Planet

มีต่อ

ครูประทับใจ! อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

วันที่ 16 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน" ให้แก่ครู ครูบรรณารักษ์  และบรรณารักษ์ห้องสมุด ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน (รองอธิการบดีฝ่ายวิชา) เป็นประธานเปิดการอบรมฯ รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ) นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช (รองผู้อำนวยการ) ครู ครูบรรณารักษ์ บรรณารักษ์ห้องสมุด และ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เผยแพร่เมื่อ 17-03-2019 ผู้ชม 88

ครูประทับใจ! อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช (รองผู้อำนวยการสำนัก) บุคลากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสาธิตภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 1 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2018 ผู้ชม 494

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561


สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ ณ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 02-06-2018 ผู้ชม 626

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ


มีต่อ

แนะนำวารสารใหม่ วารสารวิชาการเกษตร ปีที่ 36 ฉบับที่ 3

การเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์และการแสดงออกของยีน, การศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนม, ประสิทธิภาพของไขเคลือบเปลือกผลไม้, เทคนิคการขยายพันธุ์ชาฤาษีดอยดุง, การศึกษาสารประกอบ ฟีนอลิกรวม, การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน, ...

เผยแพร่เมื่อ 20-03-2019 ผู้ชม 11

แนะนำวารสารใหม่ วารสารวิชาการเกษตร ปีที่ 36 ฉบับที่ 3

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 11-17 มีนาคม 2562

การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กล้วยกินได้ของกรมวิชาการเกษตร, ชีวสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเบื้อต้นสำหรับการวิจัย, MADE...from Thai creativity

เผยแพร่เมื่อ 18-03-2019 ผู้ชม 14

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 11-17 มีนาคม 2562


แนะนำวารสารใหม่ วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

ผลงานสร้างสรรค์ชุดบันเทิงเริงรำลำนำเพลง, การสร้างสรรค์การแสดงชุดทวยขนัดสรรพสัตว์อสุรา, การสร้างสรรค์การแสดงชุดป๊ะเปิ้งเปิงมาง, การเป่าปี่ประกอบลำผู้ไทย, จินตภาพแห่งความของมนุษย์และดอกไม้, วิถีเกษตรกรรมไทย, ...

เผยแพร่เมื่อ 14-03-2019 ผู้ชม 14

แนะนำวารสารใหม่ วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

มีต่อ

IT น่ารู้ : วางมือถือไว้มีข้อความเข้า แต่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นข้อความนั้น?

เคยมั้ยครับ ลืมหรือวางมือถือใว้ในที่ต่างๆ และมีข้อความเข้า คนอื่นสามารถอ่านหรือเห็นข้อความของเรา เราสามารถที่จะซ้อนข้อความนั้นได้ โดยการแจ้งเตือนข้อความยังคงทำงานเป็นปกติ และจะแสดงข้อความนั้นๆ หลังจากปลดล็อคเครื่อง!!!

เผยแพร่เมื่อ 08-01-2019 ผู้ชม 83

IT น่ารู้ : วางมือถือไว้มีข้อความเข้า แต่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นข้อความนั้น?

IT น่ารู้กับ ARIT KPRU : Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive กับการ Scan เอกสารส่วนตัวเป็น PDF  ที่สะดวกและใช้งานง่าย ภายใต้การใช้งานแบบส่วนตัวและแบบองค์กร

เผยแพร่เมื่อ 13-11-2018 ผู้ชม 188

IT น่ารู้กับ ARIT KPRU : Microsoft OneDrive

เทคโนโลยีใหม่ LINE SQUARE ห้องแชทแนวใหม่

LINE SQUARE คืออะไร? LINE SQUARE  เป็นห้องสนทนาแบบไม่ระบุนาม พูดคุยกันได้แบบไม่ต้องเปิดเผยตัวตน และสร้างห้องแชทขึ้นได้เอง สามารถมีสมาชิกได้สูงสุดถึง 5,000 คนต่อห้อง และสามารถชวนเพื่อนผ่านลิงค์ หรือ QR Code

เผยแพร่เมื่อ 12-09-2018 ผู้ชม 217

เทคโนโลยีใหม่ LINE SQUARE ห้องแชทแนวใหม่

มีต่อ

E-Booking

ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

ARIT KPRU eBooks

บริการแจ้งเตือน ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

 • ใหม่
  อาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

  อาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2561

  จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2561

  จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2561

  จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2561

  คลิก
 • การท่องเที่ยวเนิบช้ากับราคาที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวฒั นธรรม จังหวัดน่าน

  การท่องเที่ยวเนิบช้ากับราคาที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวฒั นธรรม จังหวัดน่าน

  คลิก
 • การท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพ : มิติใหม่ของการท่องเที่ยว ตามความสนใจพิเศษในประเทศไทย

  การท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพ : มิติใหม่ของการท่องเที่ยว ตามความสนใจพิเศษในประเทศไทย

  คลิก


Previous Next