วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก...

เผยแพร่เมื่อ 18-05-2019 ผู้ชม 3

วันวิสาขบูชา

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องดอกสัก อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 17-05-2019 ผู้ชม 48

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ประกาศหยุดให้บริการ เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยึสารสนเทศ ประกาศวันหยุด เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เผยแพร่เมื่อ 03-05-2019 ผู้ชม 147

ประกาศหยุดให้บริการ เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มีต่อ

แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ เมก้า เคลฟเวอร์ วิทยาศาสตร์ฉลาดสุดๆ ชุด พลังงานสิ่งแวดล้อม

เมก้า เคลฟเวอร์ วิทยาศาสตร์ฉลาดสุดๆ ชุด พลังงานสิ่งแวดล้อม รวบรวมความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเพื่อพัฒนาความ สามารถและสติปัญญา เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยปูพื้นฐานและเสริมสร้างความเข้าใจกระบวนทางวิทยาศาสตร์ ...

เผยแพร่เมื่อ 22-05-2019 ผู้ชม 2

แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ เมก้า เคลฟเวอร์ วิทยาศาสตร์ฉลาดสุดๆ ชุด พลังงานสิ่งแวดล้อม

แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ Planet Earth

รายการสารคดีของบีบีซี นำเสนอสาระเกี่ยวกับ ธรรมชาติ สภาพระบบนิเวศ พืช สัตว์ น้ำ ทะเล ที่สำคัญทั่วโลก รวม 5 ชุด ...

เผยแพร่เมื่อ 13-05-2019 ผู้ชม 12

 แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ Planet Earth

แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศไทย

วีดิทัศน์ก้าวทันอาเซียนชุด ประเทศไทย ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา วัฒนธรรม ประชากร เศรษฐกิจและการปกครองประเทศ ...

เผยแพร่เมื่อ 30-04-2019 ผู้ชม 34

แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ ก้าวทันอาเซียน ชุด ประเทศไทย

มีต่อ

ครูประทับใจ! อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

วันที่ 16 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน" ให้แก่ครู ครูบรรณารักษ์  และบรรณารักษ์ห้องสมุด ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) เป็นประธานเปิดการอบรมฯ รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ) นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช (รองผู้อำนวยการ) ครู ครูบรรณารักษ์ บรรณารักษ์ห้องสมุด และ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เผยแพร่เมื่อ 17-03-2019 ผู้ชม 177

ครูประทับใจ! อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช (รองผู้อำนวยการสำนัก) บุคลากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสาธิตภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 1 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2018 ผู้ชม 575

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561


สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ ณ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 02-06-2018 ผู้ชม 720

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ


มีต่อ

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 18-31 มีนาคม 2562

กลยุทธ์การบริหารจากการอ่านคน, Google classroom, การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ยุค 4.0, การจัดการ : มุมมองจากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต 

เผยแพร่เมื่อ 01-04-2019 ผู้ชม 52

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 18-31 มีนาคม 2562


แนะนำวารสารใหม่ วารสารการบริหารท้องถิ่น ปีที่ 11 ฉบับที่ 4

ความพร้อมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่, การพัฒนาวิธีการสอนและการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเองการปกครองระบอบประชาธิปไตย, แนวทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนด้วยโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางราง, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา, ...

เผยแพร่เมื่อ 26-03-2019 ผู้ชม 53

แนะนำวารสารใหม่ วารสารการบริหารท้องถิ่น ปีที่ 11 ฉบับที่ 4

แนะนำวารสารใหม่ วารสารวิชาการเกษตร ปีที่ 36 ฉบับที่ 3

การเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์และการแสดงออกของยีน, การศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนม, ประสิทธิภาพของไขเคลือบเปลือกผลไม้, เทคนิคการขยายพันธุ์ชาฤาษีดอยดุง, การศึกษาสารประกอบ ฟีนอลิกรวม, การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน, ...

เผยแพร่เมื่อ 20-03-2019 ผู้ชม 60

แนะนำวารสารใหม่ วารสารวิชาการเกษตร ปีที่ 36 ฉบับที่ 3

มีต่อ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโบราณราชประเพณีที่ต้องทำเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ ดังความใน “จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ว่า...

เผยแพร่เมื่อ 27-04-2019 ผู้ชม 34

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระราชประวัติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์

เผยแพร่เมื่อ 02-04-2019 ผู้ชม 79

พระราชประวัติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ของปีการศึกษา 2561 เรื่องระบบการประชาสัมพันธ์ข่าวสารออนไลน์ : KPRU ARIT NEWS ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องต้นสัก

เผยแพร่เมื่อ 29-03-2019 ผู้ชม 153

การประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้


มีต่อ

E-Booking

ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

ARIT KPRU eBooks

บริการแจ้งเตือน ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

 • ใหม่
  อาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

  อาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2561

  จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2561

  จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2561

  จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2561

  คลิก
 • การท่องเที่ยวเนิบช้ากับราคาที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวฒั นธรรม จังหวัดน่าน

  การท่องเที่ยวเนิบช้ากับราคาที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวฒั นธรรม จังหวัดน่าน

  คลิก
 • การท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพ : มิติใหม่ของการท่องเที่ยว ตามความสนใจพิเศษในประเทศไทย

  การท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพ : มิติใหม่ของการท่องเที่ยว ตามความสนใจพิเศษในประเทศไทย

  คลิก


Previous Next