ระบบให้บริการสั่ง-ยืมหนังสือออนไลน์ และมารับตัวเล่ม

KPRU ORDER BOOKS

ให้บริการสั่ง-ยืมหนังสือออนไลน์ และมารับตัวเล่ม ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากร นักศึกษา และสมาชิก ตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

สั่ง-ยืมหนังสือออนไลน์ คลิก!!

KPRU ORDER BOOKS


ระบบให้บริการสั่ง-ยืมหนังสือออนไลน์ และมารับตัวเล่ม

ให้บริการสั่ง-ยืมหนังสือออนไลน์ และมารับตัวเล่ม ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากร นักศึกษา และสมาชิก ตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

สั่ง-ยืมหนังสือออนไลน์ คลิก!!