ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำแนะนำ

  1. ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หรือ ตรวจสอบระบบแนะนำทรัพยากร
  2. คลิกปุ่ม แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ
  3. กรอก ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ สาขาวิชาหรือหน่วยงาน เพื่อสะดวกในการแจ้งเมื่อทรัพยากรนั้นๆ เข้ามายังสำนักวิทยบริการฯ
  4. สามารถแนะนำทรัพยากรได้ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ชื่อเรื่อง ต่อการแนะนำ 1 ครั้ง
  5. แจ้งผู้แนะนำผ่านระบบ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ