ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดีย

KPRU62-13.00-0008
Serial Number C02XK07BHX87
จำนวน 1 รายการ
ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชั้น 1  อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกใหม่)ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชั้น 1 อาคา...

เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นเลเซอร์ LaserJet

KPRU62-13.00-0003
Serial Number VNF3B00159
จำนวน 1 รายการ
ห้องเจ้าหน้าที่ธุรการ
ห้องเจ้าหน้าที่ธุรการ

สื่อประชาสัมพันธ์ Digital Signage

KPRU62-07.00-0013
Serial Number 10119550NWT003
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ อาคารเอวี
พื้นที่ให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ อาคารเอวี

สื่อประชาสัมพันธ์ Digital Signage

KPRU62-07.00-0012
Serial Number 10119550NWT005
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ ชั่น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)
พื้นที่ให้บริการ ชั่น 1 อาคารบรรณราชนค...

โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

KPRU62-07.00-0006
Serial Number 05DE3NIKB00181Y
จำนวน 1 รายการ
ห้องมินิเธียเตอร์ 1
ห้องมินิเธียเตอร์ 1

โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

KPRU62-07.00-0005
Serial Number 05DE3NIKB00177W
จำนวน 1 รายการ
ห้องมินิเธียเตอร์ 2
ห้องมินิเธียเตอร์ 2

เครื่องฉายภาพสามมิติ

KPRU62-07.00-0003
Serial Number 10718D1420H175
จำนวน 1 รายการ
ห้องวิทยบริการ 1
ห้องวิทยบริการ 1

เครื่องฉายภาพสามมิติ

KPRU62-07.00-0002
Serial Number 10718D1420H002
จำนวน 1 รายการ
ห้องประชุมดอกสัก
ห้องประชุมดอกสัก

เครื่องฉายภาพสามมิติ

KPRU62-07.00-0001
Serial Number 10718D1420H004
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

ลำโพง

KPRU62-06.10-0006/006
จำนวน 25 รายการ
ห้องเครื่องขยายเสียง
ห้องเครื่องขยายเสียง

ตู้แร็ค

KPRU62-06.10-0006/005
จำนวน 1 รายการ
ห้องเครื่องขยายเสียง
ห้องเครื่องขยายเสียง

ไมโครโฟนสำหรับประกาศ

KPRU62-06.10-0006/004
Serial Number 0000CM10120URG270008
จำนวน 1 รายการ
ห้องเครื่องขยายเสียง
ห้องเครื่องขยายเสียง

ไมโครโฟนสำหรับประกาศ

KPRU62-06.10-0006/003
Serial Number 0000CM10120URG270009
จำนวน 1 รายการ
ห้องเครื่องขยายเสียง
ห้องเครื่องขยายเสียง

เครื่องผสมสัญญาณเสียง 350W

KPRU62-06.10-0006/002
Serial Number 0MP1000P320UQI140126
จำนวน 1 รายการ
ห้องเครื่องขยายเสียง
ห้องเครื่องขยายเสียง

เครื่องขยายเสียง120W

KPRU62-06.10-0006/001
Serial Number 000MP812120URJ099004
จำนวน 1 รายการ
ห้องเครื่องขยายเสียง
ห้องเครื่องขยายเสียง

ชุดเครื่องเสียงภายในอาคาร

KPRU62-06.10-0006
จำนวน 1 รายการ
ห้องเครื่องขยายเสียง
ห้องเครื่องขยายเสียง

ลิฟท์โดยสาร ประจำอาคารบรรณราชนครินทร์

KPRU61-15.00-0143
จำนวน 1 รายการ
ห้องโถงหน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)
ห้องโถงหน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนค...

จอแสดงผลรายการสำหรับพัฒนาระบบ ขนาด 24 นิ้ว

KPRU61-13.00-0100
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

จอแสดงผลรายการสำหรับพัฒนาระบบ ขนาด 24 นิ้ว

KPRU61-13.00-0099
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

การ์ดแสดงผลทางหน้าจอ (Graphc Card)

KPRU61-13.00-0098
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์ช่วยการประมวลผล (RAM) สำหรับเครื่อง PC

KPRU61-13.00-0097
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์ช่วยการประมวลผล (RAM) สำหรับเครื่อง PC

KPRU61-13.00-0096
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์ช่วยการประมวลผล (RAM) สำหรับเครื่อง PC

KPRU61-13.00-0095
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0094
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0093
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0092
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0091
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0090
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0089
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0088
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0087
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0086
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0085
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขาย (server)

KPRU61-13.00-0071
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายประจำบ้านพัก จำนวน 4 ชุด

KPRU61-13.00-0070
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องพิมพ์ 3D Printer

KPRU61-13.00-0069
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ 3D Printer

KPRU61-13.00-0068
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ 3D Printer

KPRU61-13.00-0067
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

หูฟังแนบหู (On-ear)

KPRU61-13.00-0003
จำนวน 1 รายการ
ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานโสตทัศนวัสดุ อาคารเอวีห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานโสตทัศนวัส...

หูฟังแนบหู (On-ear)

KPRU61-13.00-0002
จำนวน 1 รายการ
ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานโสตทัศนวัสดุ อาคารเอวีห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานโสตทัศนวัส...

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์

KPRU61-07.00-0031
Serial Number F7F002422
จำนวน 1 รายการ
ห้องต้นสัก
ห้องต้นสัก

Back Magic Design Intendity Shuttle

KPRU61-07.00-0022/005
Serial Number 3991994
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

ชุดถ่านชาร์จ

KPRU61-07.00-0022/004
Serial Number R0117
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:8 Magic Tech

KPRU61-07.00-0022/003
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

Proling USB 3.0 A To USB 3.0 B

KPRU61-07.00-0022/002
จำนวน 3 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

Cable HDMI Mini HDMI

KPRU61-07.00-0022/001
จำนวน 3 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

ชุดอุปกรณ์ควบคุมสัญาณภาพ HDMI

KPRU61-07.00-0022
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

ระบบเครื่องเสียงโฮมซิเนม่า

KPRU61-06.10-0004
Serial Number 4411958
จำนวน 1 รายการ
ห้องมินิเธียเตอร์ 1
ห้องมินิเธียเตอร์ 1

ระบบเครื่องเสียงโฮมซิเนม่า

KPRU61-06.10-0003
Serial Number 4412701
จำนวน 1 รายการ
ห้องมินิเธียเตอร์ 2
ห้องมินิเธียเตอร์ 2

กล้องวงจรปิดภายในอาคารพร้อมติดตั้ง

KPRU61-04.00-1820
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

2,535 รายการ : 51 หน้า