สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

The Office Of Academic Resource Information And Technology

บุคลากรปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


มีหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย ประกอบด้วย


ผู้อำนวยการสำนัก

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายภาษาต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ นารีรักษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิทยบริการและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


1. งานบริหารทั่วไป

มีหน้าที่ ปฏิบัติงานสารบรรณ เลขานุการ พัสดุ การเงิน แผนงาน จัดทำงบประมาณ วิจัยและพัฒนา การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี รายงานการตรวจสอบภายใน ประชาสัมพันธ์ อาคารสถานที่ ประกอบด้วย


หัวหน้างาน

นางกนกวรรณ นาคเหล็ก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ สิงห์คง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงาน

อาจารย์รัษฏากร วินิจกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำงาน

อาจารย์ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำงาน

นายสุริยา คชฤทธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวพสชนัน บุญญาสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางนริศรา อินน่วม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวเกศรินทร์ ทนุการ
พนักงานราชการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวจุฑามาศ นวลแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวสุพรรษา สมหารวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางไพรัตน์ พวงผกา
พนักงานปฏิบัติการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางอรวรรณ คชฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวสรัลชนา น้ำเงินสกุณี
พนักงานราชการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล
บรรณารักษ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางกาญจนา จันทร์สิงห์
บรรณารักษ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางกนกวรรณ นาคเหล็ก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวอรปรียา คำแพ่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นายวันเฉลิม พูนใจสม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวดรุณี สายหยุด ฉิมพลี
พนักงานราชการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวสังวาลย์ โยธานัน
นักการภารโรง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวน้ำฝน ปิ่นโรจน์
นักการภารโรง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางยุพา เสือสูงเนิน
นักการภารโรง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นายนก กระต่ายทอง
นักการภารโรง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นายปัญญา พิโยค
นักการภารโรง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางจันเหรียน ทองอยู่
นักการภารโรง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางยุพิน พะยิ้ม
นักการภารโรง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสำพรรณ สุดใจ
นักการภารโรง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางระเอียด พิโยค
นักการภารโรง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางวันเพ็ญ หล่อทอง
นักการภารโรง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


2. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

มีหน้าที่ ปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ วิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการ เตรียมทรัพยากรสารสนเทศ ซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ จัดทำฐานข้อมูลบรรณานุกรม ดรรชนีวารสาร ประเมินการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ่ ประกอบด้วย


หัวหน้างาน

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำงาน

นางไพรัตน์ พวงผกา
พนักงานปฏิบัติการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวสรัลชนา น้ำเงินสกุณี
พนักงานราชการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล
บรรณารักษ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางกาญจนา จันทร์สิงห์
บรรณารักษ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวมาลี ประสงค์ดี
พนักงานปฏิบัติการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวจันทร์จีรา โยหงษ์
บรรณารักษ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นายวิจิตร โภคากร
บรรณารักษ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวดรุณี สายหยุด ฉิมพลี
พนักงานราชการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


3. งานบริการสารสนเทศ

มีหน้าที่ จัดบริการสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่ บริการพื้นฐาน และบริการพิเศษ จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ ศึกษาผู้ใช้และประเมินผลการใช้บริการ บริการวิชาการแก่ชุมชน ฝึกอบรมความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประกอบด้วย


หัวหน้างาน

นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต รัตนพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงาน

อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำงาน

นางสาวนารถนรี พอใจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำงาน

อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำงาน

นายวิรุฬ เมฆา
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางไพรัตน์ พวงผกา
พนักงานปฏิบัติการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางอรวรรณ คชฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวสรัลชนา น้ำเงินสกุณี
พนักงานราชการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล
บรรณารักษ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
บรรณารักษ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวมาลี ประสงค์ดี
พนักงานปฏิบัติการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวจันทร์จีรา โยหงษ์
บรรณารักษ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นายอนุชา พวงผกา
บรรณารักษ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นายวิจิตร โภคากร
บรรณารักษ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นายภูเบศ ละอินทร์
เจ้าหน้าที่โสตทัศนวัสดุ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล
นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


4. งานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

มีหน้าที่ พัฒนาสารสนเทศบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนานวัตกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย


หัวหน้างาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฆัมภิชา ตันติสันติสม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฆัมภิชา ตันติสันติสม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประจำงาน

อาจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงาน

อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงาน

นางสาวจุฑามาศ นวลแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวอรปรียา คำแพ่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นายวันเฉลิม พูนใจสม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นายวิจิตร โภคากร
บรรณารักษ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


5. งานพัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสาร

มีหน้าที่ จัดหาครุภัณฑ์ บำรุงรักษา ดูแลระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อการบริการการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ อำนวยความสะดวกในการใช้ระบบเครือข่ายแก่หน่วยงานต่าง ๆ ประสานงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย


หัวหน้างาน

นายสุริยา คชฤทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงาน

นายสุริยา คชฤทธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวจุฑามาศ นวลแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นายมนตรี กาไสย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นายปฐมพงษ์ สุดเขียว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


6. งานศูนย์คอมพิวเตอร์

มีหน้าที่ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้บริการวิชาการและฝึกอบรม บริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ ประกอบด้วย


หัวหน้างาน

อาจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงาน

อาจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงาน

อาจารย์จตุรงค์ ธงชัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประจำงาน

อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
คณะวิทยาการจัดการ

ประจำงาน

อาจารย์เอกรัฐ ปัญญาเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ประจำงาน

อาจารย์เฉลิม ทองจอน
คณะครุศาสตร์

ประจำงาน

อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงาน

อาจารย์ภูมินทร์ ตันอุตม์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงาน

อาจารย์เศวต สมนักพงษ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประจำงาน

อาจารย์สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประจำงาน

นายพีระพล ฮุงหวล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวพสชนัน บุญญาสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นายสุรศักดิ์ วังวงษ์
พนักงานราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ประจำงาน

นายธนาวุฒิ พูนรอดแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาการจัดการ

ประจำงาน

ว่าที่ร้อยตรีณิชพน บุญมา วงษ์กันหา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประจำงาน

นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์
นักวิชาการศึกษา
คณะครุศาสตร์

ประจำงาน

นายจิรพงษ์ เทียนแขก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำงาน

นายสาวพัตร์ ชูแจ่ม
บรรณารักษ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


7. งานศูนย์ภาษา

มีหน้าที่ จัดหาบุคลากร สื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้บริการวิชาการและฝึกอบรม พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย


หัวหน้างาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ นารีรักษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ นารีรักษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร ประคองชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลชลิตา แตงนารา
คณะครุศาสตร์

ประจำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงาน

อาจารย์วิชุรา วินัยธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำงาน

อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงาน

อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด
คณะครุศาสตร์

ประจำงาน

อาจารย์ชลธิชา สว่างไตรภพ
คณะครุศาสตร์

ประจำงาน

อาจารย์เทพกาญจนา เทพแก้ว
คณะครุศาสตร์

ประจำงาน

อาจารย์ประสิทธิ์ สิทธิดา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำงาน

นายบุญญาวัฒน์ ศรีวังราช
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำงาน

นายบัญชา วัฒนาทัศนย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำงาน

อาจารย์กมลวัฒน์ ภูวิชิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำงาน

นายอภิรักษ์ กุลสุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นายวสันต์ คำสนอง
บรรณารักษ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวสุพรรษา สมหารวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวอัฐพร คริสต์พระพร
นักวิชาการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงาน

นายสมคเนณ์ ตู้ทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นางสาวชุติมา สุขทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tag : การตรวจประเมินมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 แผนบริหารความเสี่ยง แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ (อาคาร AV) แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 อบรมพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เรื่อง "หัวใจผู้ให้บริกรในยุค Thailand 4.0" กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 แนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กันยายน 2560


เอกสารประกอบ