สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาษาไทย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาษาอังกฤษ

บุคลากรปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


มีหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย ประกอบด้วย


ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องสมุดและกิจการพิเศษและจัดหารายได้และหัวหน้าสำนักงาน

อนุชา พวงผกา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อำนวยการฝ่ายภาษาต่างประเทศ

อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ


ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


สำนักงาน


หัวหน้าสำนักงาน

อนุชา พวงผกา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


1. งานบริหารทั่วไป


หัวหน้างาน

กนกวรรณ นาคเหล็ก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

กนกวรรณ นาคเหล็ก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

กรวีร์ วีระพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

สุพรรษา สมหารวงค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นริศรา อินน่วม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

เกศรินทร์ เมฆโพธิ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


2. งานวิทยบริการและสารสนเทศ


หัวหน้างาน

อนุชา พวงผกา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

ดรุณี สายหยุด ฉิมพลี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

ภูเบศ มาศธนานันต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นฤเบศร์ กลัดภิบาล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นภัทร ศรีนิ่มนวล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

รุ่งรุจี ศรีดาเดช
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

กาญจนา จันทร์สิงห์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

สรัลชนา น้ำเงินสกุณี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

อรวรรณ คชฤทธิ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

มาลี ประสงค์ดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


3. งานศูนย์คอมพิวเตอร์


หัวหน้างาน

อาจารย์จตุรงค์ ธงชัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประจำงาน

อาจารย์จตุรงค์ ธงชัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประจำงาน

กนกวรรณ นาคเหล็ก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

สาวพัตร์ ชูแจ่ม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

อรปรียา คำแพ่ง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

อดิศักดิ์ กินา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

กรวีร์ วีระพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

วันเฉลิม พูนใจสม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


4. งานพัฒนาเครือข่ายและการสื่อสาร


หัวหน้างาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงาน

อนุชา พวงผกา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

สุริยา คชฤทธิ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

ปฐมพงษ์ สุดเขียว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

มนตรี กาไสย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


5. งานศูนย์ภาษา


หัวหน้างาน

อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงาน

อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงาน

พิมพ์ประภัส เหมือนพลอย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

Rolando Cempron JR.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

Donald Naidas Macayanan
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

Sherry Faith Centes Bernales
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

Joem Zennia Pepito Breis
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

สุพรรษา สมหารวงค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

อุษา วีระพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


6. งานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์


หัวหน้างาน

อนุชา พวงผกา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงาน

อาจารย์จตุรงค์ ธงชัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประจำงาน

อรปรียา คำแพ่ง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

ภูเบศ มาศธนานันต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นฤเบศร์ กลัดภิบาล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

ปฐมพงษ์ สุดเขียว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

มนตรี กาไสย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

อดิศักดิ์ กินา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

วันเฉลิม พูนใจสม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


7. งานกิจการพิเศษและจัดหารายได้


หัวหน้างาน

อนุชา พวงผกา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงาน

กนกวรรณ นาคเหล็ก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

อนุชา พวงผกา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

ดรุณี สายหยุด ฉิมพลี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

สาวพัตร์ ชูแจ่ม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

อรปรียา คำแพ่ง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

สุริยา คชฤทธิ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

พิมพ์ประภัส เหมือนพลอย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

ภูเบศ มาศธนานันต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นฤเบศร์ กลัดภิบาล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นภัทร ศรีนิ่มนวล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

รุ่งรุจี ศรีดาเดช
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

กาญจนา จันทร์สิงห์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

สรัลชนา น้ำเงินสกุณี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

อรวรรณ คชฤทธิ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

มนตรี กาไสย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

อดิศักดิ์ กินา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

กรวีร์ วีระพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

สุพรรษา สมหารวงค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นริศรา อินน่วม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

เกศรินทร์ เมฆโพธิ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

วันเฉลิม พูนใจสม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

มาลี ประสงค์ดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

อุษา วีระพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

ไพรัตน์ พวงผกา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


บุคลากรภาคสนาม


ประจำงาน

น้ำฝน ปิ่นโรจน์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

สังวาลย์ โยธานัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

สุภาพ ทองจิตติ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

วันเพ็ญ หล่อทอง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

สำพรรณ สุดใจ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

นก กระต่ายทอง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

จันเหรียน ทองอยู่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

อนันต์ บุญส่ง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงาน

ยุพา เสือสูงเนิน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตและท้องถิ่น


สำนักวิทยบริการฯ

เปิดให้บริการ ช่วงเปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน อาทิตย์

เปิดให้บริการ ช่วงปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1503

เว็บไชต์ : https://arit.kpru.ac.th

ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : anucha_pu@kpru.ac.th