ข่าวด่วน!!! Realtime โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ เปิดให้ใช้งานถึง 17 กรกฏาคม 2563 นี้

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ เปิดให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ใช้ฐานข้อมูลข่าวด่วน แบบ Realtime สามารถใช้งานถึง 17 กรกฏาคม 2563 นี้

เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2563 10 Star ข่าวด่วน!!! Realtime โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ เปิดให้ใช้งานถึง 17 กรกฏาคม 2563 นี้ข่าวด่วน!!! Realtime โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ เปิดให้ใช้งานถึง 17 กรกฏาคม 2563 นี้ 112

วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันอาสาฬหบูชา หนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2563 9 Star วันหยุดนักขัตฤกษ์วันหยุดนักขัตฤกษ์ 24

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการตามปกติ ปิดแมส-เว้นระยะห่าง-ไม่รวมกลุ่ม ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการตามปกติ เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปิดแมส-เว้นระยะห่าง-ไม่รวมกลุ่มทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ ด้วยความห่วงใย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ด้วยความปรารถนาดีจากบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปิดให้บริการเฉพาะชั้น 1-4 อาคารเก่าเท่านั้น ในกรณีต้องการค้นคว้างานวิจัย วิทยานิพนธ์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 

เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2563 24 Star สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการตามปกติ ปิดแมส-เว้นระยะห่าง-ไม่รวมกลุ่ม ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการตามปกติ ปิดแมส-เว้นระยะห่าง-ไม่รวมกลุ่ม ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ 85


มีต่อ

แจ้งอาจารย์ บุคลากรทุกท่าน และนักศึกษา สามารถนำหนังสือมาส่งคืนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์

แจ้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน สามารถนำหนังสือมาส่งคืนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หากเกินกำหนดจะคิดค่าปรับ วันละ 5/เล่ม/วัน

เผยแพร่เมื่อ 29 มิถุนายน 2563 Star แจ้งอาจารย์ บุคลากรทุกท่าน และนักศึกษา สามารถนำหนังสือมาส่งคืนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563แจ้งอาจารย์ บุคลากรทุกท่าน และนักศึกษา สามารถนำหนังสือมาส่งคืนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 41

เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-๑๙ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-๑๙ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2563 Star เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-๑๙ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๓เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-๑๙ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๓ 105

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดให้บริการห้องสมุด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-๑๙ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๓) ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2563 Star ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 294

มีต่อ

แนะนำวารสารใหม่ อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 60 ฉบับที่ 12

แสมสาร หน้าบ้านเป็นทะเล, มากกว่าทะเลคราม จากเตยงามสู่ทรายแก้ว, ดงตาล นางรำ กับเรื่องราวน่าจดจำที่สัตหีบ, เที่ยววิถีใหม่ บนเส้นทางสายเก่า สะพานชลมารควิถี บางแสน พัทยา เกาะล้าน, Unseen ใหม่ แต่ไม่ธรรมดาที่เกาะสีชัง, อ.ส.ท. เยาวชนตากล้องท่องเที่ยวไทย, แวะชมสมบัติศิลป์, ...

เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม 2563 Star แนะนำวารสารใหม่ อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 60 ฉบับที่ 12แนะนำวารสารใหม่ อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 60 ฉบับที่ 12 12

แนะนำวารสารใหม่ MBA-KKU ปีที่ 13 ฉบับที่ 1

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์, ปัจจัยแห่งความสำเร็จของร้านบิงซู, การยกระดับการแข่งขันด้านผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมจิ้งหรีดอีสาน, อิทธิพลของการทำงานเป็นทีมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ, ...

เผยแพร่เมื่อ 16 มิถุนายน 2563 Star แนะนำวารสารใหม่ MBA-KKU ปีที่ 13 ฉบับที่ 1แนะนำวารสารใหม่ MBA-KKU ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 73

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

Fundamentals of nursing : Active learning for collaborative practicem, การจัดการขีดความสามารถ = Competency management, พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Node.js Express+MongoDB, กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน 

เผยแพร่เมื่อ 8 มิถุนายน 2563 Star หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2563หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 81


มีต่อ

สีแดงแรงฤทธิ์ การแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ ๘

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (สีแดงแรงฤทธิ์) ร่วมแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ ๘ กระชับมิตรไมตรี สานสามัคคีที่ยั่งยืน ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ "KPRU NEW YEAR ๒๐๒๐ ตอน อายแสงนีออน" ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ 24 มกราคม 2563 Star สีแดงแรงฤทธิ์ การแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ ๘สีแดงแรงฤทธิ์ การแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ ๘ 419


D.I.Y. การ์ดอวยพรปีใหม่ มอบแด่คนที่คุณรัก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ร่วมกิจกรรม D.I.Y. การ์ดอวยพรปีใหม่ มอบแด่คนที่คุณรัก ในสไตล์ที่บ่งบอกถึงความเป็นคุณ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2562 27 Star D.I.Y. การ์ดอวยพรปีใหม่ มอบแด่คนที่คุณรักD.I.Y. การ์ดอวยพรปีใหม่ มอบแด่คนที่คุณรัก 611

KPRU English Camp 2019 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมในโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU English Camp 2019 | The Gift of Language

เผยแพร่เมื่อ 7 ธันวาคม 2562 1 Star KPRU English Camp 2019 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรKPRU English Camp 2019 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 739


มีต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start Up และคณะ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีโอกาสต้อนรับคณะเยี่ยมชม นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs StartUp และคณะ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2562 Star สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start Up และคณะสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start Up และคณะ 467


คณะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mr. Zheng Miao Shui ประธานผู้บริหารโรงเรียน และคณะจากโรงเรียน Qujing Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการจัดการเรียนการสอน และศักยภาพ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่จะรองรับนักศึกษาจากประเทศจีน

เผยแพร่เมื่อ 10 ตุลาคม 2562 20 Star คณะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 753


วัดกุณฑีธาร (วัดกุญแจ) และ โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จ.ชลบุรี ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน วัดกุณฑีธาร (วัดกุญแจ) และ โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ 2 กรกฎาคม 2562 2 Star วัดกุณฑีธาร (วัดกุญแจ) และ โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จ.ชลบุรี ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นวัดกุณฑีธาร (วัดกุญแจ) และ โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จ.ชลบุรี ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น 1,073


มีต่อ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุโขทัย

สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจการทำงานให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย 

เผยแพร่เมื่อ 26 สิงหาคม 2562 13 Star กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุโขทัยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุโขทัย 1,033


ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูล ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ.2561

เผยแพร่เมื่อ 18 ธันวาคม 2561 2 Star ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 1,140


ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561

ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 

เผยแพร่เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 2 Star ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 1,064


มีต่อ

สารคดีชุดที่สุดแห่งเครื่องประดับ "ทองคำ" (No media)

ทองคำเครื่องประดับล้ำค่า เป็นธาตุโลหะทรานซิชันสีเหลืองทองมันวาวเนื้ออ่อนนุ่ม สามารถยืดและตีเป็นแผ่นได้ ทำลวดลายต่างๆ ตามที่ต้องการ ทองคำไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีส่วนใหญ่ ทองคำใช้เป็นทุนสำรองทางการเงินของหลายประเทศ ใช้ประโยชน์เป็นเครื่องประดับ งานทันตกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2563 5

สารคดีชุดที่สุดแห่งเครื่องประดับ "พลอย" (No media)

แร่หรือหินบางชนิด เป็นอินทรียวัตถุธรรมชาติที่นำมาเจียระไน ตกแต่ง หรือแกะสลัก มีความงาม ทนทาน และหายาก นำมาเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ พลอยมีหลายชนิด เช่น สีแดงเรียกว่าทับทิม สีน้ำเงินเรียกว่าไพลิน สีเหลืองเรียกว่าบุษราคัม สีเขียวเรียกว่าอินทนิล ฯลฯ เหมืองพลอยในเมืองไทยที่มีชื่อเสียงคือจังหวัดกาญจนบุรี และจันทบุรี

เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2563 6

สารคดีชุดที่สุดแห่งเครื่องประดับ “มุก” (No media)

ไข่มุก เป็นอัญมณี มีสีขาว เงินยวง ชมพูและสีทอง โดยนำมาจากสัตว์จำพวกหอยนางรม อาจจะนับได้ว่าเป็นอัญมณีชนิดเดียวในโลกที่เกิดมาจากสัตว์ ไข่มุกสามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับ หรือนำมาบดในการใช้เป็นเครื่องสำอาง ความเชื่อของไข่มุก เป็นอัญมณีแห่งสายน้ำ เสริมสง่าราศีให้กับเพศหญิงก่อให้เกิดความนุ่มนวล อ่อนหวาน แก้ปัญหาทางด้านอารมณ์

เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2563 5

วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันอาสาฬหบูชา หนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2563 9 Star วันหยุดนักขัตฤกษ์วันหยุดนักขัตฤกษ์ 24

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ...

 

เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2563 17 Star วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 195

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล หมายถึง วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ...

เผยแพร่เมื่อ 11 พฤษภาคม 2563 24 Star วันพืชมงคลวันพืชมงคล 286

มีต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2563

  จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2563

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2563

  จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2563

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2563

  จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2563

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2563

  จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2563

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2563

  จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2563

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2563

  จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2563

  คลิก