สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาษาไทย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาษาอังกฤษ

 • บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า ชั้น 1-4
 • ชั้น 1 บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
 • ชั้น 1 บริการ ยืน - คืน
 • ชั้น 2 หนังสือภาษาไทย หมวด 000-400
 • ชั้น 3 หนังสือภาษาไทย หมวด 500-900
               หนังสื่อภาษาอังกฤษ หมวด 000-900
               ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น กำแพงเพชร-ตาก
 • ชั้น 4 หนังสืออ้างอิง งานวิจัย วิทยานิพนธ์
 • AV Zone บริการสื่อมัลติมิเดีย
 • วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  เผยแพร่ 5 ธันวาคม 2564 318 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 1,958

  ร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านระบบออนไลน์

            มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดทำระบบลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9
            ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนาม ผ่านระบบลงนามออนไลน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 (ร่วมลงนามออนไลน์)

  เผยแพร่ 4 ธันวาคม 2564 1 Star ร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านระบบออนไลน์ร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านระบบออนไลน์ 4

  ประกาศปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชย "วันพ่อแห่งชาติ"

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชย "วันพ่อแห่งชาติ" ในวันที่ 6 ธันวาคม 2564 และเปิดให้บริการในวันที่ 7 ธันวาคม 2564

  เผยแพร่ 3 ธันวาคม 2564 Star ประกาศปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชย "วันพ่อแห่งชาติ"ประกาศปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชย "วันพ่อแห่งชาติ" 57

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

            ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ  วีระพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีมผู้บริหาร และบุคลากรสำนักฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

  เผยแพร่ 3 ธันวาคม 2564 Star สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 33


  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

            วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายอนุชา  พวงผกา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร ร่วมพิธีน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 

  เผยแพร่ 3 ธันวาคม 2564 Star สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 25


  มีต่อ

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

            ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (เอกสารประกอบ)

  เผยแพร่ 10 พฤศจิกายน 2564 Star ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 284

  แจ้งการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน

            ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เรื่อง แจ้งการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับ อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน
  สามารถนำหนังสือมาคืน ได้ตั้งแต่วันที่ 25-31 ตุลาคม 2564
  ในกรณีคืนหนังสือครบตามจำนวน สามารถยืมหนังสือต่อได้ 1 เทอม
  **กรณีคืนหนังสือเกินกำหนด สำนักวิทยบริการฯ**
  ***คิดค่าปรับตามปกติ เล่มละ 5 บาทต่อวัน***

  เผยแพร่ 25 ตุลาคม 2564 Star แจ้งการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ผู้สอนทุกท่านแจ้งการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน 438

  ประกาศแจ้งวันหยุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

            ประกาศแจ้งวันหยุด
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ปิดให้บริการในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2564
  เนื่องในวันปิยมหาราชและ วันหยุดชดเชยวันปิยมาหาราช
  และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 25 ตุลาคม 2564

  เผยแพร่ 21 ตุลาคม 2564 Star ประกาศแจ้งวันหยุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศแจ้งวันหยุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 163

  ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ เรื่องการปิดให้บริการในวันที่ 13 ตุลาคม 2564

  ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
            ขอปิดทำการ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564
  เนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564
  ขอบคุณค่ะ

  เผยแพร่ 12 ตุลาคม 2564 18 Star ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ เรื่องการปิดให้บริการในวันที่ 13 ตุลาคม 2564ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ เรื่องการปิดให้บริการในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 320

  ประกาศแจ้งย้ายจุดให้บริการ งานบริการยืม-คืน

            - ประกาศ -
  แจ้งย้ายจุดให้บริการ งานบริการยืม-คืน งานบริการตอบคำถาม ชั้น 2
  เปลี่ยนมาให้บริการ ณ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
  ***สำหรับงานบริการอื่นๆ ยังคงให้บริการ ณ จุดที่ตั้งเดิม***
                                                 ขอบคุณค่ะ

  เผยแพร่ 6 ตุลาคม 2564 36 Star ประกาศแจ้งย้ายจุดให้บริการ งานบริการยืม-คืนประกาศแจ้งย้ายจุดให้บริการ งานบริการยืม-คืน 373

  มีต่อ

  วันชาติ

  วันชาติในประเทศไทย เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย เดิมกำหนดเป็นวันที่ 24 มิถุนายน อันเป็นวันที่คณะราษฎรก่อการปฏิวัติสยามใน พ.ศ. 2475 โดยเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 และเริ่มงานฉลองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ต่อมาใน พ.ศ. 2503 รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ประกาศยกเลิกวันชาติ 24 มิถุนายน และให้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันชาติแทน โดยให้เหตุผลว่า "เพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณีของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" ปัจจุบันตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  เผยแพร่ 5 ธันวาคม 2564 Star วันชาติวันชาติ 745

  วันดินโลก (World Soil Day)

  วันดินโลก (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี จากการประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 144 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ สำนักงานใหญ่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ที่ประชุมได้มีมติสนับสนุนและร่วมกันผลักดันให้มีการจัดตั้ง "วันดินโลก" (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  เผยแพร่ 5 ธันวาคม 2564 Star วันดินโลก (World Soil Day)วันดินโลก (World Soil Day) 541

  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  เผยแพร่ 5 ธันวาคม 2564 318 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 1,958

  วันสิ่งแวดล้อมไทย

  วันนี้ 4 ธันวาคม เป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน

  เผยแพร่ 4 ธันวาคม 2564 Star วันสิ่งแวดล้อมไทยวันสิ่งแวดล้อมไทย 653

  วันคนพิการสากล

            องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ ๓ ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันคนพิการสากล" เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบที่สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติมีมติรับแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และได้ให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ

  เผยแพร่ 3 ธันวาคม 2564 Star วันคนพิการสากลวันคนพิการสากล 647

  มีต่อ

  หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

  บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ท้องถิ่น : "สมรรถนะองค์กร" กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น, ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมิน = Health literacy : processes practices evaluation tools, การปรับพฤติกรรม : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้และวิจัย, สูตรลับสร้างรายได้ออนไลน์แค่ใช้ Word 

  เผยแพร่ 3 ธันวาคม 2564 Star หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 12


  หนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2564

  Lightroom classic CC 2021 professional guide / การส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน (สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม่) : ให้ความรัก นำความรู้ ไปสู่ใจผู้เรียน / ตีแตก TOEIC เพิ่มคะแนนสอบ, ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ = Social media for digital business

   

  เผยแพร่ 8 พฤศจิกายน 2564 Star หนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2564หนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2564 270


  หนังสือใหม่ประจำเดือนกันยายน 2564

  ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : พี่ตูน กับก้าวที่กล้าของเขา / การส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน (สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม่) : ให้ความรัก นำความรู้ ไปสู่ใจผู้เรียน / นิเทศศาสตร์นวัตกรรมท้องถิ่น : หลักการ แนวคิด นวัตกรรม = Communication & local innovation / ครูมืออาชีพ จิตวิญญาณแห่งศาสตร์และศิลป์ของความเป็นครู = The professional teacher the spirit of science and art for the teacher 

  เผยแพร่ 4 ตุลาคม 2564 Star หนังสือใหม่ประจำเดือนกันยายน 2564หนังสือใหม่ประจำเดือนกันยายน 2564 296


  หนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2564

  7 in 1 สอบผ่านภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก. ไม่ต้องรอรอบหน้า / การบริหารและการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน / จัดอบรมอย่างไรให้โดนใจ / เกมพัฒนาทักษะชีวิต = Life Skills Development Games 

  เผยแพร่ 8 กันยายน 2564 Star หนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2564หนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2564 594


  หนังสือใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

  แก่นความเป็นครูมืออาชีพ = The essences of teacher profession, ศาสตร์การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา = Science of social studies learning management, การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวคิด หลักการ และสาระสำคัญ, ศาสตร์ สอน สื่อ สุข : รวบบทความวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน 

  เผยแพร่ 3 สิงหาคม 2564 Star หนังสือใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2564หนังสือใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 781


  มีต่อ

  กิจกรรม พุธพัฒนา วันที่ 1 ธันวาคม 2564

            1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. แม่บ้าน พ่อบ้าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนาบริเวณรอบคูคลอง และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2564 Star กิจกรรม พุธพัฒนา วันที่ 1 ธันวาคม 2564กิจกรรม พุธพัฒนา วันที่ 1 ธันวาคม 2564 63


  กิจกรรม พุธพัฒนา

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมแม่บ้าน พ่อบ้าน เรื่อง การบริการจัดการดูแลคูคลอง ตามที่หน่วยงานเราได้รับมอบหมาย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-11.00 น.

  เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2564 Star กิจกรรม พุธพัฒนากิจกรรม พุธพัฒนา 99


  กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   

  เผยแพร่ 20 พฤศจิกายน 2564 Star กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 354


  กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

            กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ร่วมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ในวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2564
  ช่างเช้า จำนวน 50 ท่าน
  ช่วงบ่าย จำนวน 50 ท่าน
  ฟรี!! 1 คน 1 สิทธิ์
  ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  ☎️ โทร. 055-706555 ต่อ 1503 (FACEBOOK)

  เผยแพร่ 17 พฤศจิกายน 2564 Star กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 338

  อบรม Google calendar

            วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งาน Google Calendar ให้กับบุคลากรภายในสำนักฯ เพื่อสนับสนุนการทำงานเป็นทีม อาทิ กำหนดการนัดหมาย กำหนดเวลา ส่งข้อความเชิญ และใช้ปฏิทินร่วมกับเพื่อนร่วมงาน

  ภาพถ่ายโดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

  เผยแพร่ 12 พฤศจิกายน 2564 Star อบรม Google calendarอบรม Google calendar 310


  มีต่อ

  ยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

            เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เวลา 10.30-11.00 น.

  เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2564 Star ยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 48


  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT

            เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี และนายอนุชา  พวงผกา รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องสมุดและกิจการพิเศษฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT

  เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2564 Star สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NTสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT 124


  ยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

            ยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศึกษา หมู่เรียน 4112190 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-15.00 น.

  เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2564 Star ยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 134


  ยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

            ยินดีต้อนรับอาจารย์ประพล  จิตคติ และนักศึกษา โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 12 คน เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น. 

  เผยแพร่ 19 พฤศจิกายน 2564 Star ยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 123


  ยินดีต้อนรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

            ยินดีต้อนรับ ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ได้เยี่ยมชมห้องสมุด และเรียนรู้บริการต่างๆ อีกทั้งวิธีการสืบค้นหนังสือ และเรียนรู้วิธีการยืมหนังสือในระบบออเดอร์บุ๊ค สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถมาใช้บริการที่ห้องสมุดได้ และได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันช่วงสถานการณ์โควิด-19

  เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2564 Star ยินดีต้อนรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 239


  มีต่อ

  ศึกษาดูงานด้านการจัดการห้องสมุดสีเขียว (Green Library)

            บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เดินทางศึกษาดูงานด้านการจัดการห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 

  เผยแพร่ 15 กรกฎาคม 2563 Star ศึกษาดูงานด้านการจัดการห้องสมุดสีเขียว (Green Library)ศึกษาดูงานด้านการจัดการห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 2,130


  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุโขทัย

            สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจการทำงานให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย 

  เผยแพร่ 26 สิงหาคม 2562 13 Star กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุโขทัยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุโขทัย 8,141


  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูล ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ.2561

  เผยแพร่ 18 ธันวาคม 2561 2 Star ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 3,910


  ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561

            ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 

  เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2561 2 Star ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 5,743


  ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

            วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  เผยแพร่ 3 สิงหาคม 2561 Star ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5,169


  มีต่อ

  พุทธศิลป์ แผ่น ๑

  พระบูชา พระเครื่อง มรดกล้ำค่าในมุมมองความงามด้านพุทธศิลป์ บนงานประติมากรรมสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษสกุลช่างต่างๆ ที่ถ่ายทอดทั้งศาสตร์และศิลป์ จากหลักฐานที่พบโบราณวัตถุในประเทศไทย ได้แก่ 1. พระบูชาศิลปะทวาราวดี 2. พระบูชาศิลปะศรีวิชัย 3. พระบูชาศิลปะลพบุรี 4. พระบูชาศิลปะเชียงแสน 

  เผยแพร่ 3 ธันวาคม 2564 สถิติ พุทธศิลป์ แผ่น ๑ 4

  พุทธศิลป์ แผ่น ๒

  พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย พระเครื่อง เหรียญหลวงพ่อ มรดกล้ำค่าในมุมมองความงามด้านพุทธศิลป์ บนงานประติมากรรมสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษสกุลช่างต่างๆ ที่ถ่ายทอดทั้งศาสตร์และศิลป์ จากหลักฐานที่พบโบราณวัตถุในประเทศไทย ได้แก่ 1.พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย 2. พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย (ตอน ๒) 3. พระเครื่องเมืองสุโขทัย 4. พระเครื่องเมืองกำแพง 

  เผยแพร่ 3 ธันวาคม 2564 สถิติ พุทธศิลป์ แผ่น ๒ 3

  สีย้อมจากธรรมชาติ

  สีย้อมจากธรรมชาติ เป็นการทำสีย้อมจากพืชโดยการนำส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ ดอก ผล ราก เปลือก แก่น มาต้มสกัดเป็นสีย้อม 

  เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2564 สถิติ สีย้อมจากธรรมชาติ 7

  Stalingrad มหาสงครามวินาศสตาลินกราด

  Stalingrad มหาสงครามวินาศสตาลินกราด ปลายฤดูร้อนปี 1942 สงครามโลกครั้งที่สองย่างเข้าสู่ปีที่สี่ กองทหารฮิตเลอร์ยึดครองเกือบทั้งยุโรป …รวมทั้งอัฟริกาเหนือบางส่วน การบุกรุกครั้งยิ่งใหญ่รอบสองกำลังคืบคลานสู่รัสเซีย โดยมีจุดมุ่งหมายที่ทะเลสาบแคสเปี้ยนกับแหล่งน้ำมันในคอร์เคเชีย กองทหารที่หกของนายพลเปาลุซกำลังรุกหน้าไปยังเมืองในโวลก้า… ที่ซึ่งยุทธภูมินองเลือดในประวัติศาสตร์ได้บังเกิดขึ้น ณ…สตาลินกราด

  เผยแพร่ 1 ธันวาคม 2564 สถิติ Stalingrad  มหาสงครามวินาศสตาลินกราด 9

  ทักษะการใช้วาจา กิริยา ท่าทาง เสริมบุคลิกภาพและสื่อความหมาย

  สื่อการเรียนการสอน ทักษะการใช้วาจา กิริยา ท่าทาง เสริมบุคลิกภาพและสื่อความหมาย รวม 4 เรื่อง 1.ทักษะการเสริมกำลังใจ 2. ทักษะการใช้กระดาษชอล์ก 3. ทักษะการเร่งความสนใจ 4. ทักษะการใช้สื่อการสอน (วีดิโอเทปแปลงซีดี [253-])

  เผยแพร่ 29 พฤศจิกายน 2564 สถิติ ทักษะการใช้วาจา กิริยา ท่าทาง เสริมบุคลิกภาพและสื่อความหมาย 10

  แบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต Chulabhorn Likit

            แบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” ในฟอนต์มาตรฐานสําหรับราชการไทยเป็น แบบที่ 14 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ให้ “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานสําหรับราชการไทย เพื่อเป็นการจารึกพระนามและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 64 พรรษา และทรงสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการติดตั้งใช้ฟอนต์นี้เป็นมาตรฐาน ภายในปี พ.ศ.2564 นี้

  เผยแพร่ 15 กรกฎาคม 2564 Star แบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต Chulabhorn Likitแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต Chulabhorn Likit 733

  Google Chart ชี้ข้อมูลแต่ละส่วนของ Chart และการแสดงข้อความกำกับ

            Google Chart มีเส้นชี้ข้อมูลแต่ละส่วน แสดงข้อมูลตัวเลขของแต่ละส่วนออกมาด้านนอก Chart มีการแสดงข้อความกำกับเป็น Info มากขึ้น

  เผยแพร่ 6 ตุลาคม 2563 11 Star Google Chart ชี้ข้อมูลแต่ละส่วนของ Chart และการแสดงข้อความกำกับGoogle Chart ชี้ข้อมูลแต่ละส่วนของ Chart และการแสดงข้อความกำกับ 1,588

  WebP รูปภาพแบบใหม่สำหรับเว็บไชต์

            WebP รูปภาพแบบใหม่สำหรับเว็บไชต์ เป็นรูปแบบภาพสมัยใหม่ที่ให้การบีบอัดภาพบนเว็บที่เหนือกว่า รูปภาพแบบปกติ ผู้ดูแลเว็บและนักพัฒนาเว็บสามารถสร้างภาพขนาดเล็กและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้การเข้าถึงเว็บไชต์เร็วขึ้น

  เผยแพร่ 28 สิงหาคม 2563 Star WebP รูปภาพแบบใหม่สำหรับเว็บไชต์WebP รูปภาพแบบใหม่สำหรับเว็บไชต์ 2,296

  เรื่องน่ารู้กับ พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

            การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง (1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม (2) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ (3) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ (4) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ ฯ

  เผยแพร่ 7 พฤษภาคม 2563 Star เรื่องน่ารู้กับ พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓เรื่องน่ารู้กับ พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2,375

  การประชุม และการที่จะจัดการเรียนการสอน ด้วย Microsoft Team โดยใช้ Email ภายนอกองค์กร !!

            การจัดการเรียนการสอน หรือ การประชุมออนไลน์ในบ้างครั้งเราจำเป็นต้องใช้ Email นอกองค์กร วิธีการที่จะจัดการเรียนการสอน ด้วย Microsoft Team โดยใช้ Email ภายนอก อาทิเช่น Gmail

  เผยแพร่ 15 เมษายน 2563 37 Star การประชุม และการที่จะจัดการเรียนการสอน ด้วย Microsoft Team โดยใช้ Email ภายนอกองค์กร !!การประชุม และการที่จะจัดการเรียนการสอน ด้วย Microsoft Team โดยใช้ Email ภายนอกองค์กร !! 2,589

  มีต่อ

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  • ใหม่
   แนวปฏิบัติการเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา

   แนวปฏิบัติการเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา

   คลิก
  • จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2564

   จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2564

   คลิก
  • คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก

   คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก

   คลิก
  • จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2564

   จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2564

   คลิก
  • คู่มือฐานข้อมูล ScienceDirect

   คู่มือฐานข้อมูล ScienceDirect

   คลิก
  • จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2564

   จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2564

   คลิก

  โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

  แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชน


  สำนักวิทยบริการฯ

  เปิดให้บริการ ช่วงเปิดภาคเรียน
  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน จันทร์ - เสาร์
  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน อาทิตย์

  เปิดให้บริการ ช่วงปิดภาคเรียน
  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 62000
  โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1503

  เว็บไชต์ : https://arit.kpru.ac.th

  ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : anucha_pu@kpru.ac.th