สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาษาไทย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาษาอังกฤษ

 • บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า ชั้น 1-4
 • ชั้น 1 บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
 • ชั้น 1 บริการ ยืน - คืน
 • ชั้น 2 หนังสือภาษาไทย หมวด 000-400
 • ชั้น 3 หนังสือภาษาไทย หมวด 500-900
               หนังสื่อภาษาอังกฤษ หมวด 000-900
               ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น กำแพงเพชร-ตาก
 • ชั้น 4 หนังสืออ้างอิง งานวิจัย วิทยานิพนธ์
 • AV Zone บริการสื่อมัลติมิเดีย
 • ประกาศปิดให้บริการ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ทำบุญสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565

            ประกาศปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ทำบุญสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565 ขอปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565

  **ขออภัยในความไม่สะดวก**

  เผยแพร่ 18 มกราคม 2565 Star ประกาศปิดให้บริการ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ทำบุญสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565ประกาศปิดให้บริการ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ทำบุญสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565 8

  ขยายเวลาการให้บริการสั่ง-ยืมหนังสือออนไลน์ และมารับตัวเล่ม ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19)

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดให้บริการพื้นที่ให้บริการทั้งหมด และเปิดให้บริการระบบบริการสั่ง-ยืมหนังสือออนไลน์ และมารับตัวเล่ม (Order Books) https://arit.kpru.ac.th/ap/orderbooks/ และจะยกเว้นค่าปรับให้เป็นกรณีพิเศษ ขยายเวลา ถึงวันที่ 23 มกราคม 2565 นักศึกษา เจ้าหน้าที่ สามารถนำหนังสือมาคืนได้ในวันถัดไป หรือหากมีกำหนดการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไปค่ะ

  ติดตามข่าวสาร รายละเอียดต่างๆ ได้ที่ https://arit.kpru.ac.th/

  เผยแพร่ 17 มกราคม 2565 Star ขยายเวลาการให้บริการสั่ง-ยืมหนังสือออนไลน์ และมารับตัวเล่ม ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19)ขยายเวลาการให้บริการสั่ง-ยืมหนังสือออนไลน์ และมารับตัวเล่ม ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) 31

  การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์, นายอนุชา พวงผกา รองผู้อำนวยการสำนักฯ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมออนไลน์การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2565 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  เผยแพร่ 13 มกราคม 2565 Star การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12 31


  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

            พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ความว่า
  "คนเราทุกคน ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องทำ หน้าที่ของเด็กนั้น สำคัญที่สุด ก็คือการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีวิชาความรู้ และคุณธรรมความดี จะได้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในอนาคต เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความอดทน และพากเพียรอยู่เสมอ"

  พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
  วันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2564

  เผยแพร่ 8 มกราคม 2565 Star พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 70

  ประกาศยกระดับเตือนภัยโควิด-19 จากระดับ 3 เป็นระดับ 4

  เผยแพร่ 7 มกราคม 2565 Star ประกาศยกระดับเตือนภัยโควิด-19 จากระดับ 3 เป็นระดับ 4ประกาศยกระดับเตือนภัยโควิด-19 จากระดับ 3 เป็นระดับ 4 35

  มีต่อ

  ขยายเวลาการให้บริการสั่ง-ยืมหนังสือออนไลน์ และมารับตัวเล่ม ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19)

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดให้บริการพื้นที่ให้บริการทั้งหมด และเปิดให้บริการระบบบริการสั่ง-ยืมหนังสือออนไลน์ และมารับตัวเล่ม (Order Books) https://arit.kpru.ac.th/ap/orderbooks/ และจะยกเว้นค่าปรับให้เป็นกรณีพิเศษ ขยายเวลา ถึงวันที่ 23 มกราคม 2565 นักศึกษา เจ้าหน้าที่ สามารถนำหนังสือมาคืนได้ในวันถัดไป หรือหากมีกำหนดการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไปค่ะ

  ติดตามข่าวสาร รายละเอียดต่างๆ ได้ที่ https://arit.kpru.ac.th/

  เผยแพร่ 17 มกราคม 2565 Star ขยายเวลาการให้บริการสั่ง-ยืมหนังสือออนไลน์ และมารับตัวเล่ม ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19)ขยายเวลาการให้บริการสั่ง-ยืมหนังสือออนไลน์ และมารับตัวเล่ม ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) 31

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เริ่มใช้มาตรการการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

            ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ฉบับที่ ๒๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เริ่มใช้มาตรการการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  เผยแพร่ 3 มกราคม 2565 Star มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เริ่มใช้มาตรการการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เริ่มใช้มาตรการการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 101

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

            ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (เอกสารประกอบ)

  เผยแพร่ 10 พฤศจิกายน 2564 Star ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 376

  แจ้งการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน

            ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เรื่อง แจ้งการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับ อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน
  สามารถนำหนังสือมาคืน ได้ตั้งแต่วันที่ 25-31 ตุลาคม 2564
  ในกรณีคืนหนังสือครบตามจำนวน สามารถยืมหนังสือต่อได้ 1 เทอม
  **กรณีคืนหนังสือเกินกำหนด สำนักวิทยบริการฯ**
  ***คิดค่าปรับตามปกติ เล่มละ 5 บาทต่อวัน***

  เผยแพร่ 25 ตุลาคม 2564 Star แจ้งการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ผู้สอนทุกท่านแจ้งการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน 561

  ประกาศแจ้งวันหยุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

            ประกาศแจ้งวันหยุด
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ปิดให้บริการในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2564
  เนื่องในวันปิยมหาราชและ วันหยุดชดเชยวันปิยมาหาราช
  และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 25 ตุลาคม 2564

  เผยแพร่ 21 ตุลาคม 2564 Star ประกาศแจ้งวันหยุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศแจ้งวันหยุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 253

  มีต่อ

  วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

            สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระกฤดาภินิหาร ในความเป็นนักรบที่กล้าหาญซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญในวีรกรรมที่ได้ทรงประกาศอิสรภาพ ทำให้เมืองไทยพ้นจากอำนาจของพม่า และเมื่อพม่ายกกองทัพมาเหยียบย่ำพื้นแผ่นดินไทยให้ตกอยู่ในอำนาจ กองทัพพม่าครั้งนั้นใหญ่หลวงนัก มีพระมหาอุปราชาเป็นจอมทัพ ยกตีเข้ามาถึงเมืองสุพรรณบุรี สมเด็จพระนเรศวรได้ยกกองทัพออกไปต่อสู้ ในที่สุด สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราช ในท่ามกลางเหล่าทหารข้าศึก สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงของ้าวแสนพลพ่าย ฟันต้องพระอังสาของพระมหาอุปราชาขาดสิ้นพระชนม์ชีพอยู่กับคอช้าง สมเด็จพระนเรศวรและกองทัพไทยได้รับชัยชนะอย่างมหัศจรรย์ เป็นที่เลื่องลือพระบรมเดชานุภาพไปยังประเทศใกล้เคียง

  เผยแพร่ 18 มกราคม 2565 Star วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 997

  วันกองทัพบก

            วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักฐานที่ราชบัณฑิตยสถานและคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเสนอ ซึ่งเป็นผลทำให้ประวัติศาสตร์ของวันยุทธหัตถีเปลี่ยนไป ดังนั้น เพื่อดำรงความมุ่งหมายเดิมในการกำหนดวันที่ระลึกกองทัพไทยและกองทัพบก รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กระทรวงกลาโหมและกองทัพบก จึงได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยและวันกองทัพบก จากเดิมวันที่ 25 มกราคม เป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี โดยเริ่มใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นไป

  เผยแพร่ 18 มกราคม 2565 Star วันกองทัพบกวันกองทัพบก 1,164

  วันยุทธหัตถี

            วันยุทธหัตถี หรือที่เรียกว่า “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หมายถึง วันที่ระลึกที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะ ต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อ วันจันทร์ เดือน ๒ แรม ๒ ค่ำ จุลศักราช ๙๕๔ อัน ตรงกับวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๑๓๕ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดให้วันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปีเป็น “ วันยุทธหัตถี ” (แทนวันที่ ๒๕ มกราคม เนื่องจาก นายประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต ได้คำนวณแล้วพบว่าการนับวันทางจันทรคติของวันกระทำยุทธหัตถีเดิมที่ตรงกับวันจันทร์ เดือน ๒ แรม ๒ ค่ำ จุลศักราช ๙๕๔ ที่กำหนดเป็นวันที่ ๒๕ มกราคมนั้น คลาดเคลื่อน จึงได้มีการเปลี่ยนใหม่ให้ตรงกับความเป็นจริง) และถือวันนี้เป็นวันรัฐพิธี โดยให้มีการวางพานพุ่มสักการะ แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

  เผยแพร่ 18 มกราคม 2565 Star วันยุทธหัตถีวันยุทธหัตถี 766

  วันกองทัพไทย

             วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับมังสามเกียดของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1593 หรือ พ.ศ. 2135 แบบ พ.ศ. ราชการ หรือ พ.ศ. 2136 แบบ พ.ศ. มาตรฐานอุตสาหกรรม (พ.ศ. ISO) เดิมนั้นกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายนของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ตามการคำนวณของ นายฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ คำนวณได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2135 (พ.ศ.ISO 2136) ซึ่งเชื่อว่าเป็นการคำนวณที่ไม่ถูกต้อง

  เผยแพร่ 18 มกราคม 2565 Star วันกองทัพไทยวันกองทัพไทย 713

  วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

            วันที่ 17 มกราคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จังหวัดสุโขทัยได้จัดให้มี งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มึต่อประชาชนชาวไทย กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ขบวนแห่สักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชน มีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และพิธีสวดสรภัญญะ ฯลฯ สถานที่จัดงานคือ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (เฉพาะการแสดงช้างศึก และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว)

  เผยแพร่ 17 มกราคม 2565 Star วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 710

  มีต่อ

  ประกาศยกระดับเตือนภัยโควิด-19 จากระดับ 3 เป็นระดับ 4

  เผยแพร่ 7 มกราคม 2565 Star ประกาศยกระดับเตือนภัยโควิด-19 จากระดับ 3 เป็นระดับ 4ประกาศยกระดับเตือนภัยโควิด-19 จากระดับ 3 เป็นระดับ 4 35

  มาตราการ V-U-C-A

  เผยแพร่ 6 มกราคม 2565 Star มาตราการ V-U-C-Aมาตราการ V-U-C-A 14

  กรมควบคุมโรค ย้ำผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ก่อน พ.ย. 64 รีบรับบูสเตอร์โดส ป้องกันสายพันธุ์โอมิครอน

            กรมควบคุมโรค เน้นย้ำความสำคัญสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ประชาชนที่ฉีดเข็ม 2 ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 รีบไปรับบูสเตอร์โดส รองรับการระบาดของโรคโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน
            เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ว่า สถานการณ์ทั่วโลกได้รับรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 1 ล้านคน สายพันธุ์ที่ระบาดใหญ่ คือ เดลต้า (Delta) และ โอมิครอน (Omicron) ซึ่งประเทศไทยได้ระงับการตรวจหาเชื้อแบบ Test&Go จึงช่วยชะลอผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย สอดคล้องกับแนวโน้มของโรคที่ลดน้อยลงเพราะการฉีดวัคซีนให้กับคนในประเทศ ทั้งนี้ จากเทศกาลวันหยุดยาวที่มีการเฉลิมฉลองทั้งคริสต์มาสและปีใหม่ ทำให้เมืองท่องเที่ยวมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 4 ม.ค. 65 จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อ 499 ราย อุบลราชธานี 328 ราย ภูเก็ต 149 ราย สมุทรปราการ 120 ราย และเชียงใหม่ 117 ราย สาเหตุสำคัญเกิดจากการรวมตัวกันทำกิจกรรม โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย อยู่ในห้องที่ปิดอับ ไม่มีการระบายอากาศที่ดี เช่น ร้านอาหารกึ่งผับบาร์ จึงมีการเน้นย้ำให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทุกจังหวัดเข้มงวดสถานที่ที่มีความเสี่ยง หากไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง

  เผยแพร่ 5 มกราคม 2565 Star กรมควบคุมโรค ย้ำผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ก่อน พ.ย. 64 รีบรับบูสเตอร์โดส ป้องกันสายพันธุ์โอมิครอนกรมควบคุมโรค ย้ำผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ก่อน พ.ย. 64 รีบรับบูสเตอร์โดส ป้องกันสายพันธุ์โอมิครอน 71

  ปีใหม่ปลอดภัย ไกลโควิด-19

  เผยแพร่ 1 มกราคม 2565 Star ปีใหม่ปลอดภัย ไกลโควิด-19ปีใหม่ปลอดภัย ไกลโควิด-19 26

  อาการของผู้ป่วยโควิด 19 สายพันธุ์ "โอมิครอน"

  เผยแพร่ 30 ธันวาคม 2564 Star อาการของผู้ป่วยโควิด 19 สายพันธุ์ "โอมิครอน"อาการของผู้ป่วยโควิด 19 สายพันธุ์ "โอมิครอน" 26

  มีต่อ

  หนังสือใหม่ประจำเดือนธันวาคม 2564

  Practical Data Visualization with Power BI, การปรับพฤติกรรม : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้และวิจัย, คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java ฉบับสมบูรณ์, Emerging and re-emerging infectious diseases : เชื้อโรครอบตัว

  เผยแพร่ 11 มกราคม 2565 Star หนังสือใหม่ประจำเดือนธันวาคม 2564หนังสือใหม่ประจำเดือนธันวาคม 2564 26


  หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

  บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ท้องถิ่น : "สมรรถนะองค์กร" กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น, ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมิน = Health literacy : processes practices evaluation tools, การปรับพฤติกรรม : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้และวิจัย, สูตรลับสร้างรายได้ออนไลน์แค่ใช้ Word 

  เผยแพร่ 3 ธันวาคม 2564 Star หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 275


  หนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2564

  Lightroom classic CC 2021 professional guide / การส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน (สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม่) : ให้ความรัก นำความรู้ ไปสู่ใจผู้เรียน / ตีแตก TOEIC เพิ่มคะแนนสอบ, ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ = Social media for digital business

   

  เผยแพร่ 8 พฤศจิกายน 2564 Star หนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2564หนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2564 389


  หนังสือใหม่ประจำเดือนกันยายน 2564

  ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : พี่ตูน กับก้าวที่กล้าของเขา / การส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน (สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม่) : ให้ความรัก นำความรู้ ไปสู่ใจผู้เรียน / นิเทศศาสตร์นวัตกรรมท้องถิ่น : หลักการ แนวคิด นวัตกรรม = Communication & local innovation / ครูมืออาชีพ จิตวิญญาณแห่งศาสตร์และศิลป์ของความเป็นครู = The professional teacher the spirit of science and art for the teacher 

  เผยแพร่ 4 ตุลาคม 2564 Star หนังสือใหม่ประจำเดือนกันยายน 2564หนังสือใหม่ประจำเดือนกันยายน 2564 396


  หนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2564

  7 in 1 สอบผ่านภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก. ไม่ต้องรอรอบหน้า / การบริหารและการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน / จัดอบรมอย่างไรให้โดนใจ / เกมพัฒนาทักษะชีวิต = Life Skills Development Games 

  เผยแพร่ 8 กันยายน 2564 Star หนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2564หนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2564 857


  มีต่อ

  ประกวดคลิปวีดีโอ เรื่อง "แนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์"

  เผยแพร่ 16 ธันวาคม 2564 1 Star ประกวดคลิปวีดีโอ เรื่อง "แนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์"ประกวดคลิปวีดีโอ เรื่อง "แนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์" 163

  กิจกรรม พุธพัฒนา วันที่ 15 ธันวาคม 2564

            15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-15.00 น. แม่บ้าน พ่อบ้าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนาบริเวณรอบคูคลอง และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

  เผยแพร่ 15 ธันวาคม 2564 1 Star กิจกรรม พุธพัฒนา วันที่ 15 ธันวาคม 2564กิจกรรม พุธพัฒนา วันที่ 15 ธันวาคม 2564 134


  ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ และศูนย์การเรียนรู้ตารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ละนา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

            บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 9-11 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ละนา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

  เผยแพร่ 13 ธันวาคม 2564 1 Star ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ และศูนย์การเรียนรู้ตารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ละนา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ และศูนย์การเรียนรู้ตารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ละนา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 162


  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อชุมชนและท้องถิ่น ณ ตลาดริมน้ำ ย้อนรอยวัฒนธรรม ชุมชนเทศบาลเมืองหนองปลิง ของสำนักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

            สำนักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อชุมชนและท้องถิ่น ณ ตลาดริมน้ำ ย้อนรอยวัฒนธรรม ชุมชนเทศบาลเมืองหนองปลิง ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 

  เผยแพร่ 13 ธันวาคม 2564 1 Star กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อชุมชนและท้องถิ่น ณ ตลาดริมน้ำ ย้อนรอยวัฒนธรรม ชุมชนเทศบาลเมืองหนองปลิง ของสำนักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อชุมชนและท้องถิ่น ณ ตลาดริมน้ำ ย้อนรอยวัฒนธรรม ชุมชนเทศบาลเมืองหนองปลิง ของสำนักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 129


  กิจกรรม พุธพัฒนา วันที่ 1 ธันวาคม 2564

            1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. แม่บ้าน พ่อบ้าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนาบริเวณรอบคูคลอง และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2564 Star กิจกรรม พุธพัฒนา วันที่ 1 ธันวาคม 2564กิจกรรม พุธพัฒนา วันที่ 1 ธันวาคม 2564 324


  มีต่อ

  ยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

            เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เวลา 10.30-11.00 น.

  เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2564 Star ยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 224


  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT

            เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี และนายอนุชา  พวงผกา รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องสมุดและกิจการพิเศษฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT

  เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2564 Star สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NTสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT 263


  ยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

            ยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศึกษา หมู่เรียน 4112190 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-15.00 น.

  เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2564 Star ยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 249


  ยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

            ยินดีต้อนรับอาจารย์ประพล  จิตคติ และนักศึกษา โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 12 คน เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น. 

  เผยแพร่ 19 พฤศจิกายน 2564 Star ยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 263


  ยินดีต้อนรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

            ยินดีต้อนรับ ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ได้เยี่ยมชมห้องสมุด และเรียนรู้บริการต่างๆ อีกทั้งวิธีการสืบค้นหนังสือ และเรียนรู้วิธีการยืมหนังสือในระบบออเดอร์บุ๊ค สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถมาใช้บริการที่ห้องสมุดได้ และได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันช่วงสถานการณ์โควิด-19

  เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2564 Star ยินดีต้อนรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 440


  มีต่อ

  ศึกษาดูงานด้านการจัดการห้องสมุดสีเขียว (Green Library)

            บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เดินทางศึกษาดูงานด้านการจัดการห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 

  เผยแพร่ 15 กรกฎาคม 2563 Star ศึกษาดูงานด้านการจัดการห้องสมุดสีเขียว (Green Library)ศึกษาดูงานด้านการจัดการห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 2,290


  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุโขทัย

            สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจการทำงานให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย 

  เผยแพร่ 26 สิงหาคม 2562 13 Star กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุโขทัยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุโขทัย 8,362


  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูล ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ.2561

  เผยแพร่ 18 ธันวาคม 2561 2 Star ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 4,098


  ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561

            ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 

  เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2561 2 Star ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 5,872


  ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

            วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  เผยแพร่ 3 สิงหาคม 2561 Star ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5,329


  มีต่อ

  จักรกลเลือดดุ Bloodshot

  Ray Garrison ชายผู้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารทำภารกิจเสี่ยงตายตามคำสั่งขององค์กร ความทรงจำของเขาได้หายไป สิ่งเดียวที่เขารู้คือเขาต้องทำภารกิจช่วยเหลือคนรักของเขา และเขาไม่ใช่เพียงแค่คนธรรมดาเพราะภายในเลือดของเขาได้มีหุ่นขนาดเล็กที่เรียกว่า นาไนต์ ที่จะช่วยให้เขามีพลังเหนือมนุษย์ธรรมดาและมีพลังในการเยียวยารักษาสูง 

  เผยแพร่ 12 มกราคม 2565 สถิติ จักรกลเลือดดุ Bloodshot 8

  Halloween (2018)

  Halloween (2018) ลอรี่ สโตรด วัย 60 กะรัต ที่ชีวิตครอบครัวล้มเหลวบ้านแตกสาแหรกขาด เพราะฝันร้ายจากวันฮาโลวีน เมื่อปี 1978 ต้องกลับมาเจอคู่ปรับในอดีตอย่าง ไมเคิล เมเยอร์ส ฆาตกรโรคจิตที่ถูกปลุกชีพให้กลับมาสวมหน้ากากฮาโลวีน ไล่ฆ่าผู้คนอีกครั้งในรอบ 40 ปี

  เผยแพร่ 7 มกราคม 2565 สถิติ Halloween (2018) 7

  Monster Hunter

  Artemis เธอคือหัวหน้าทีมทหารชั้นยอดแห่งสหประชาชาติ ผู้ที่ถูกส่งตัวผ่านแกนวาร์ปมาสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยอสูรกายยักษ์ และเพื่อที่จะหาทางกลับบ้าน Artemis และทีมทหารชั้นยอดของเธอต้องเผชิญหน้าและทำงานร่วมกับเจ้าถิ่นอย่าง The Hunter นักรบปริศนาผู้มีทักษะพิเศษเพื่อเอาตัวรอดในโลกแห่งนี้ครอบครองอยู่

  เผยแพร่ 4 มกราคม 2565 สถิติ Monster Hunter 7

  ๙ รัชกาล

  ประมวลพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ - ๙ ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายสาขาทั้งด้านการเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข และพระราชกรณียกิจต่างๆ ในการปกครองประเทศสยาม – ไทย พ.ศ. ๒๓๒๕ - พ.ศ. ๒๕๕๙ (วีดิโอเทปแปลงซีดี [254-] )

  เผยแพร่ 30 ธันวาคม 2564 สถิติ ๙ รัชกาล 17

  บันทึกกรณีศึกษา คนแกร่งกำแพงเพชร

  ข้อมูลประวัติจังหวัดกำแพงเพชรโดยสังเขป และกรณีศึกษา คนแกร่งกำแพงเพชร โดยมีประวัติและผลงานภูมิปัญญาของบุคคลในเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น 2 ท่านคือ นายประเสริฐ ศรีสุวพันธ์ ภูมิปัญญามนุษยศาสตร์ อำเภอเมือง และนายรุ่งธรรม ธรรมปิยานนท์ ภูมิปัญญาศิลปะประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (วีดิโอเทปแปลงซีดี [254-] )

  เผยแพร่ 30 ธันวาคม 2564 สถิติ บันทึกกรณีศึกษา คนแกร่งกำแพงเพชร 10

  การติดตั้งใบอนุญาต Server Certificate IIS

  SSL Certificate คืออะไร?

  ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ที่ได้มีการผูกไว้กับ Private Key ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เพื่อยืนยันตัวตนและความถูกต้องในการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับเว็บเบราว์เซอร์ หรือ Application ที่ใช้งาน มีการเข้ารหัสและถอดรหัสผ่านเทคโนโลยี SSL/TLS หากข้อมูลของท่านถูกดักจับไปได้ ข้อมูลก็ท่านก็ยังมีความปลอดภัย เพราะแฮกเกอร์ จะไม่สามารถถอดรหัสข้อมูลของคุณได้ เนื่องจากข้อมูลที่ได้ไป จะอยู่ในรูปแบบที่อ่านไม่ออก จะต้องมีคีย์ถอดรหัสที่เหมาะสมและตรงกันเท่านั้น ถึงจะสามารถถอดรหัสได้

  เผยแพร่ 29 ธันวาคม 2564 Star การติดตั้งใบอนุญาต Server Certificate IISการติดตั้งใบอนุญาต Server Certificate IIS 116

  แบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต Chulabhorn Likit

            แบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” ในฟอนต์มาตรฐานสําหรับราชการไทยเป็น แบบที่ 14 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ให้ “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานสําหรับราชการไทย เพื่อเป็นการจารึกพระนามและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 64 พรรษา และทรงสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการติดตั้งใช้ฟอนต์นี้เป็นมาตรฐาน ภายในปี พ.ศ.2564 นี้

  เผยแพร่ 15 กรกฎาคม 2564 Star แบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต Chulabhorn Likitแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต Chulabhorn Likit 824

  Google Chart ชี้ข้อมูลแต่ละส่วนของ Chart และการแสดงข้อความกำกับ

            Google Chart มีเส้นชี้ข้อมูลแต่ละส่วน แสดงข้อมูลตัวเลขของแต่ละส่วนออกมาด้านนอก Chart มีการแสดงข้อความกำกับเป็น Info มากขึ้น

  เผยแพร่ 6 ตุลาคม 2563 11 Star Google Chart ชี้ข้อมูลแต่ละส่วนของ Chart และการแสดงข้อความกำกับGoogle Chart ชี้ข้อมูลแต่ละส่วนของ Chart และการแสดงข้อความกำกับ 1,738

  WebP รูปภาพแบบใหม่สำหรับเว็บไชต์

            WebP รูปภาพแบบใหม่สำหรับเว็บไชต์ เป็นรูปแบบภาพสมัยใหม่ที่ให้การบีบอัดภาพบนเว็บที่เหนือกว่า รูปภาพแบบปกติ ผู้ดูแลเว็บและนักพัฒนาเว็บสามารถสร้างภาพขนาดเล็กและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้การเข้าถึงเว็บไชต์เร็วขึ้น

  เผยแพร่ 28 สิงหาคม 2563 Star WebP รูปภาพแบบใหม่สำหรับเว็บไชต์WebP รูปภาพแบบใหม่สำหรับเว็บไชต์ 2,494

  เรื่องน่ารู้กับ พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

            การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง (1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม (2) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ (3) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ (4) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ ฯ

  เผยแพร่ 7 พฤษภาคม 2563 Star เรื่องน่ารู้กับ พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓เรื่องน่ารู้กับ พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2,479

  มีต่อ

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  • ใหม่
   จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2564

   จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2564

   คลิก
  • จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2564

   จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2564

   คลิก
  • แนวปฏิบัติการเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา

   แนวปฏิบัติการเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา

   คลิก
  • จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2564

   จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2564

   คลิก
  • คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก

   คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก

   คลิก
  • จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2564

   จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2564

   คลิก

  โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

  แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชน


  สำนักวิทยบริการฯ

  เปิดให้บริการ ช่วงเปิดภาคเรียน
  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน จันทร์ - เสาร์
  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน อาทิตย์

  เปิดให้บริการ ช่วงปิดภาคเรียน
  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 62000
  โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1503

  เว็บไชต์ : https://arit.kpru.ac.th

  ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : anucha_pu@kpru.ac.th