บริการ EBSCO e-Book Sharing ตามโครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database)

บริการ EBSCO e-Book Sharing ตามโครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสืบค้นรายชื่อ EBSCO e-book ได้ที่ ...

เผยแพร่เมื่อ 21-01-2019 ผู้ชม 14

บริการ EBSCO e-Book Sharing ตามโครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2562

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ และบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

เผยแพร่เมื่อ 15-01-2019 ผู้ชม 50

กิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2562


การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2562

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2019 ผู้ชม 30

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9


มีต่อ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช (รองผู้อำนวยการสำนัก) บุคลากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสาธิตภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 1 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2018 ผู้ชม 438

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561


สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ ณ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 02-06-2018 ผู้ชม 547

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ


สำนักวิทยบริการฯ นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ในโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการวิจัย และด้านบูรณาการพันธกิจ ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28-05-2018 ผู้ชม 279

สำนักวิทยบริการฯ นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ในโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน


มีต่อ

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 14-18 มกราคม 2562

สร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp Pro 2018 V-Ray + โปรแกรมเสริม ฉบับสมบูรณ์, บัญชี & ภาษี : สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และนักบัญชี เพื่อนำเสนอผู้บริหาร , สังคมธรรมาธิปไตย, SketchUp professional guide 

เผยแพร่เมื่อ 22-01-2019 ผู้ชม 8

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 14-18 มกราคม 2562


แนะนำวารสารใหม่ Food fo cus thailand ปีที่ 14 ฉบับที่ 154

กฎระเบียบด้านอาหารล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, อาหารกับการกล่าวอ้างทางสุขภาพตามกฎหมายของประเทศไทย, เทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดกรดไขมันทรานส์, กระบวนการแปรรูปโดยไม่ใช่ความร้อน, เทคโนโลยีการตรวจสอบการปลอมปนของน้ำผึ้ง, ส่อง 8 เทรนด์ ด้านอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วโลก, ...

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2019 ผู้ชม 25

แนะนำวารสารใหม่ Food fo cus thailand ปีที่ 14 ฉบับที่ 154

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-4 มกราคม 2562

เที่ยวฟรีและได้เงิน อาชีพไกด์นี่แหละใช่เลย, คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่, การบริหารภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสินค้าและองค์กร, สังคมธรรมาธิปไตย 

เผยแพร่เมื่อ 07-01-2019 ผู้ชม 35

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-4 มกราคม 2562


มีต่อ

IT น่ารู้ : วางมือถือไว้มีข้อความเข้า แต่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นข้อความนั้น?

เคยมั้ยครับ ลืมหรือวางมือถือใว้ในที่ต่างๆ และมีข้อความเข้า คนอื่นสามารถอ่านหรือเห็นข้อความของเรา เราสามารถที่จะซ้อนข้อความนั้นได้ โดยการแจ้งเตือนข้อความยังคงทำงานเป็นปกติ และจะแสดงข้อความนั้นๆ หลังจากปลดล็อคเครื่อง!!!

เผยแพร่เมื่อ 08-01-2019 ผู้ชม 50

IT น่ารู้ : วางมือถือไว้มีข้อความเข้า แต่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นข้อความนั้น?

IT น่ารู้กับ ARIT KPRU : Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive กับการ Scan เอกสารส่วนตัวเป็น PDF  ที่สะดวกและใช้งานง่าย ภายใต้การใช้งานแบบส่วนตัวและแบบองค์กร

เผยแพร่เมื่อ 13-11-2018 ผู้ชม 134

IT น่ารู้กับ ARIT KPRU : Microsoft OneDrive

เทคโนโลยีใหม่ LINE SQUARE ห้องแชทแนวใหม่

LINE SQUARE คืออะไร? LINE SQUARE  เป็นห้องสนทนาแบบไม่ระบุนาม พูดคุยกันได้แบบไม่ต้องเปิดเผยตัวตน และสร้างห้องแชทขึ้นได้เอง สามารถมีสมาชิกได้สูงสุดถึง 5,000 คนต่อห้อง และสามารถชวนเพื่อนผ่านลิงค์ หรือ QR Code

เผยแพร่เมื่อ 12-09-2018 ผู้ชม 177

เทคโนโลยีใหม่ LINE SQUARE ห้องแชทแนวใหม่

มีต่อ

E-Booking

ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

ARIT KPRU eBooks

บริการแจ้งเตือน ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

 • ใหม่
  อาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

  อาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2561

  จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2561

  จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2561

  จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2561

  คลิก
 • การท่องเที่ยวเนิบช้ากับราคาที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวฒั นธรรม จังหวัดน่าน

  การท่องเที่ยวเนิบช้ากับราคาที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวฒั นธรรม จังหวัดน่าน

  คลิก
 • การท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพ : มิติใหม่ของการท่องเที่ยว ตามความสนใจพิเศษในประเทศไทย

  การท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพ : มิติใหม่ของการท่องเที่ยว ตามความสนใจพิเศษในประเทศไทย

  คลิก


Previous Next