ฐานข้อมูลออนไลน์ : Online Database

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Opac

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

KPRU Discovery Service

KPRU Discovery Service

ฐานข้อมูลใหม่สาขาวิชาวิชาต่างๆ พร้อมเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ ระบบสื่อสารของมหาวิทยาลัยเท่านั้นครับ

2eBook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Searching: 2eBook

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2eBook เปิดให้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการหนังสือหลากหลายสาขาวิชา

Google-Scholar : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Searching: Google Scholar

ฐานข้อมูลงานวิจัย : บริการการสืบค้นงานเขียน และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความต้องการในการสืบค้นงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ บทความในวารสารวิชาการต่างๆ โดยผู้สืบค้นนั้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้

" สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชน "

สงกรานต์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัยกำแพงเพชร

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม สงกรานต์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 19-04-2018 ผู้เช้าชม 44

สงกรานต์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัยกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และ Academic Search Ultimate

ในด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ  สารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ และวิดีโอ ในสาขาวิชา ดาราศาสตร์  มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฏหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และอื่นๆ 

เผยแพร่เมื่อ 04-04-2018 ผู้เช้าชม 47

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และ Academic Search Ultimate

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Trnsparency Assessment : ITA)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานสนับสนุน ทางการศึกษา ได้จัดทำกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ที่จะส่งผลให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ และประเมินกระบวนการมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน

เผยแพร่เมื่อ 30-03-2018 ผู้เช้าชม 52

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Trnsparency Assessment : ITA)

11 ฐานข้อมูลใหม่!! 2018 ในสาขาวิชาวิชาต่างๆ พร้อมเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อประโยชน์ด้านวิชาการและงานวิจัย และอื่นๆ

เผยแพร่เมื่อ 17-03-2018 ผู้เช้าชม 495


มีต่อ

กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม "การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9"

เผยแพร่เมื่อ 30-08-2017 ผู้เช้าชม 5,193

กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

กิจกรรมการนวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ

วันที่ 30 สิงหาคม 2560  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรม "การนวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ"

เผยแพร่เมื่อ 30-08-2017 ผู้เช้าชม 5,348

กิจกรรมการนวดแผนไทยและจัดทำลูกประคบ

กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธ์ุ ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และ บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม "ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ"

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2017 ผู้เช้าชม 4,716

กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ

สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) 

เผยแพร่เมื่อ 08-08-2017 ผู้เช้าชม 107

สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

มีต่อ

สงกรานต์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัยกำแพงเพชร

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม สงกรานต์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 19-04-2018 ผู้เช้าชม 44

สงกรานต์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัยกำแพงเพชร

ศึกษาดูงานสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC

บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ในวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 

เผยแพร่เมื่อ 10-03-2018 ผู้เช้าชม 81

ศึกษาดูงานสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ แรงจูงใจการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง" วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องต้นสัก อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยท่านวิทยากร อาจารย์ทองสุข  มันตาทร

เผยแพร่เมื่อ 09-03-2018 ผู้เช้าชม 111

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ แรงจูงใจการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องดอกสัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2018 ผู้เช้าชม 69

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

มีต่อ

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 -23 มีนาคม 2561

ล้างเครื่องลง Windows ใหม่และโปรแกรมใช้งานที่ควรมี ฉบับสมบูรณ์, พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559, ได้คน ได้ใจ ได้งาน

เผยแพร่เมื่อ 26-03-2018 ผู้เช้าชม 57

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 -23 มีนาคม 2561

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 12 -16 มีนาคม 2561

องค์กรแห่งความสุข 4.0, วิธีอยู่ร่วมกับ KPI อย่างสันติ, วิจัยธุรกิจยุคใหม่, รัฐศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 20-03-2018 ผู้เช้าชม 50

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 12 -16 มีนาคม 2561

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 -9 มีนาคม 2561

สุดยอดคัมภีร์ไวยากรณ์จีน, มนุษย์กับสังคม = Man and Society , วิจัยธุรกิจยุคใหม่ , การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เผยแพร่เมื่อ 12-03-2018 ผู้เช้าชม 101

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 -9 มีนาคม 2561

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 5 -9 กุมภาพันธ์ 2561

แนวทางการจัดศูนย์การเรียนปฐมวัย, เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ , การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ = Strategic management of technology , เพลงพื้นบ้านกับการสอนภาษาไทย 

เผยแพร่เมื่อ 13-02-2018 ผู้เช้าชม 86

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 5 -9 กุมภาพันธ์ 2561

มีต่อ

นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 25-26 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14 "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด

เผยแพร่เมื่อ 25-01-2018 ผู้เช้าชม 132

นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ปรับแต่ง IIS Certificate Domain

ปรับแต่งให้ SSL Certificate Domain ซึ่งจะสามารถเปิดเว็บไซต์ได้เฉพาะDomain ในบ้างครั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาการทำงานเมื่อมีการเรียกใช้ผ่าน IP Address แล้วไม่สามารถเปิดเว็บไซต์ได้

เผยแพร่เมื่อ 16-01-2018 ผู้เช้าชม 140

ปรับแต่ง IIS Certificate Domain

คำอวยพรปีใหม่

รวมคำอวยพรปีใหม่ : Happy New Year

เผยแพร่เมื่อ 31-12-2017 ผู้เช้าชม 96

คำอวยพรปีใหม่

ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2560

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกสภาฯ ท่านกรรมการสภา. ผู้บริหาร. คณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน ทุกฝ่าย และบัณฑิตทุกคน ที่ท่านให้กำลังใจ ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ของตน ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้ ทำให้การดำเนินการครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ. 

เผยแพร่เมื่อ 11-11-2017 ผู้เช้าชม 114

ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2560

มีต่อ

 • New
  จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

  จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

  คลิก
 • New
  จดหมายข่าวเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

  จดหมายข่าวเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

  คลิก
 • New
  จดหมายข่าวเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

  จดหมายข่าวเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

  คลิก
 • New
  จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  คลิก

ตรวจสอบ ยืม-คืน ทรัพยากร

* หรือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน *

ลืมรหัสสมาชิก

ITA

LINE ARIT KPRU

E-Booking

ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

ARIT VOTE ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจบุคลากร

ARIT KPRU eBooks

แบบสอบถามออนไลน์

กฤตภาคออนไลน์ : ห้องสมุดข่าวมติชน : Matichon Information Center

อักขราวิสุทธิ์

QRCODE Generator

ISO 9001

ARIT KPRU QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/