นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 36 “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” | คลังรูปภาพ Selfie วันที่ 9 10 11 22

ประมวลภาพกิจกรรมบอร์ดเกม เพื่อเสริมสร้างความรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อฝึกทักษะการคิด และการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ วิทยากรโดยแชมป์ crossword แห่งประเทศไทย คุณวิศวิชญ์  จิตรถาวรกุล เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 1 เวลา 13.00-15.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 22 สิงหาคม 2562 LIKE ประมวลภาพกิจกรรมบอร์ดเกม เพื่อเสริมสร้างความรู้ 1 Star ประมวลภาพกิจกรรมบอร์ดเกม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประมวลภาพกิจกรรมบอร์ดเกม เพื่อเสริมสร้างความรู้ 16


กิจกรรมบอร์ดเกม เพื่อเสริมสร้างความรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรม "บอร์ดเกม เพื่อเสริมสร้างความรู้" ทุกบ่ายวันพุธ

เผยแพร่เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 LIKE กิจกรรมบอร์ดเกม เพื่อเสริมสร้างความรู้ 7 Star กิจกรรมบอร์ดเกม เพื่อเสริมสร้างความรู้กิจกรรมบอร์ดเกม เพื่อเสริมสร้างความรู้ 19

สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโรงเรียนบ้านหนองปรือ

วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดยรองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต  รัตนพันธุ์ บุคลากร พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเขียนให้กับโรงเรียนบ้านหนองปรือ ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2562 LIKE สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโรงเรียนบ้านหนองปรือ 3 Star สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโรงเรียนบ้านหนองปรือสำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโรงเรียนบ้านหนองปรือ 68


มีต่อ

How to build a human เจาะลึกร่างกายมนุษย์ 2 – The predictor พยากรณ์ชีวิต

How to build a human เจาะลึกร่างกายมนุษย์ 2 – The predictor พยากรณ์ชีวิต

เผยแพร่เมื่อ 22 สิงหาคม 2562

How to build a human เจาะลึกร่างกายมนุษย์ 4 – forever young พิชิตความแก่

How to build a human เจาะลึกร่างกายมนุษย์ 4 – forever young พิชิตความแก่

เผยแพร่เมื่อ 22 สิงหาคม 2562

Clone โคลนนิ่งมนุษย์

Clone โคลนนิ่งมนุษย์

เผยแพร่เมื่อ 22 สิงหาคม 2562 2

บริการวิชาการ โครงการบริหารจัดการห้องสมุดเข้าสู่ D-Court ห้องสมุดศาลจังหวัดตาก

วันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 ศาลจังหวัดตาก จัดโครงการ บริหารจัดการห้องสมุดเข้าสู่ D-Court เพื่อให้ห้องสมุดประจำศาลจังหวัดตากเป็นห้องสมุดศาลที่ได้มาตราฐานการจัดห้องสมุดของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ในการจัดโครงการครั้งนี้ บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ช่วยจัดห้องสมุด ได้ให้ความรู้ และแนะนำการบริหารและจัดการห้องสมุด 

เผยแพร่เมื่อ 4 มิถุนายน 2562 LIKE บริการวิชาการ โครงการบริหารจัดการห้องสมุดเข้าสู่ D-Court ห้องสมุดศาลจังหวัดตาก 3 Star บริการวิชาการ โครงการบริหารจัดการห้องสมุดเข้าสู่ D-Court ห้องสมุดศาลจังหวัดตากบริการวิชาการ โครงการบริหารจัดการห้องสมุดเข้าสู่ D-Court ห้องสมุดศาลจังหวัดตาก 309


ครูประทับใจ! อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

วันที่ 16 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน" ให้แก่ครู ครูบรรณารักษ์  และบรรณารักษ์ห้องสมุด ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) เป็นประธานเปิดการอบรมฯ รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ) นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช (รองผู้อำนวยการ) ครู ครูบรรณารักษ์ บรรณารักษ์ห้องสมุด และ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2562 LIKE ครูประทับใจ! อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน 0 Star ครูประทับใจ! อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนครูประทับใจ! อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน 387


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช (รองผู้อำนวยการสำนัก) บุคลากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสาธิตภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 1 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25 กรกฎาคม 2561 LIKE กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 0 Star กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 824


มีต่อ

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-5 สิงหาคม 2562

Achieve Toefl iBT : test-preparation guide, พระมหากษัตริย์ 10 พระองค์ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์, วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 : เสื้อคลุมของผู้พัน,
รักษาใจเรา

เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2562 LIKE แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-5 สิงหาคม 2562 1 Star แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-5 สิงหาคม 2562แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-5 สิงหาคม 2562 18


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2562

กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล, ชนบทศึกษาในสังคมวิทยาความรู้ = Rural Studies in Sociology of Knowledge, Communication skills การสื่อสารทางการแพทย์แบบมืออาชีพ, MESUK Model (มีสุขโมเดล) : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและการบวนการทางคณิตศาสตร์สู่วิถีชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข 

เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 LIKE แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2562 Star แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2562แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2562 16


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 8-21 กรกฎาคม 2562

ทศมินทรราชา มหาวิชาลงกรณ เล่ม 1 เสด็จพระราชสมภพ, การบริหารงานพยาบาลยุค 4G Plus = Nursing management in 4G Plus Era , การวัดและประเมินผลการศึกษา, กระบวนการคลอดและกลไกการคลอดปกติ

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 LIKE แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 8-21 กรกฎาคม 2562 Star แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 8-21 กรกฎาคม 2562แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 8-21 กรกฎาคม 2562 23


มีต่อ

Lighthouse ตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์

Lighthouse เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเว็บไซต์ เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าเว็บไซต์ของเราถูก Google มองว่ามีคุณภาพแค่ไหน?

เผยแพร่เมื่อ 9 สิงหาคม 2562 LIKE Lighthouse ตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์ 6 Star Lighthouse ตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์Lighthouse ตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์ 39

SSL ความปลอดภัยในการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนสําคัญของการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันมากขึ้น และยังเป็นสื่อหลักในการทําธุรกิจการค้า การทําธุรกรรมต่างๆ เพราะมีความสะดวกและรวดเร็วในการการติดต่อสื่อสาร แต่ช่องทางการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต SSL Certificate จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการปกป้องข้อมูล

เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2562 LIKE SSL ความปลอดภัยในการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Star SSL ความปลอดภัยในการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตSSL ความปลอดภัยในการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 32

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโบราณราชประเพณีที่ต้องทำเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ ดังความใน “จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ว่า...

เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2562 LIKE พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 0 Star พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 135

มีต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

E-Booking

ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

ARIT KPRU eBooks

บริการแจ้งเตือน ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

 • ใหม่
  นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย

  นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2562

  จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2562

  จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2562

  จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2562

  จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2562

  จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2562

  คลิก


Previous Next