WebP รูปภาพแบบใหม่สำหรับเว็บไชต์

WebP เป็นรูปแบบภาพสมัยใหม่ที่ให้การบีบอัดภาพบนเว็บที่เหนือกว่า รูปภาพแบบปกติ ผู้ดูแลเว็บและนักพัฒนาเว็บสามารถสร้างภาพขนาดเล็กและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้การเข้าถึงเว็บไชต์เร็วขึ้น

รูปภาพแบบ WebP มีขนาดเล็กลง 26% เมื่อเทียบกับรูปภาพแบบ PNG และ มีขนาดเล็กกว่ารูปภาพแบบ JPEG 25-34% ด้วยมาตราฐาน SSIM

WebP รองรับรูปภาพแบบโปร่งใส (หรือที่เรียกว่า alpha channel)

ที่มา : https://developers.google.com/speed/webpWebP KPRU

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร