ลำดับ
ชื่อเว็บไชต์
โดเมน
ตรวจสอบข้อมูล
SSL
Site
PDF
Backlinks
Malware
สังกัด/หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ จำนวน 5 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> คณะครุศาสตร์
edu.kpru.ac.th
UniNet | CAT202.29.15.37 | 202.129.39.232
คลิก | คลิก
คลิก
5,240
Google Site
คลิก
1,180
Google file type PDF
คลิก | คลิก
2,268
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> โปรแกรมวิชาประถมฯ
elementary.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.183
คลิก | คลิก
คลิก
334
Google Site
คลิก
77
Google file type PDF
คลิก | คลิก
4
Backlinks
คลิก | คลิก
3. เว็บไซต์ --> โปรแกรมวิชาประถมฯ
innovation.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.49
คลิก | คลิก
คลิก
2,020
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
4. เว็บไซต์ --> ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ccedu.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.176
คลิก | คลิก
คลิก
4
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
5. เว็บไซต์ --> โรงเรียนอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ar.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.180
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> คณะพยาบาลศาสตร์
nurse.kpru.ac.th
CAT202.129.39.223
คลิก | คลิก
คลิก
100
Google Site
คลิก
27
Google file type PDF
คลิก | คลิก
62
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
huso.kpru.ac.th
UniNet | CAT202.29.15.30 | 202.129.39.234
คลิก | คลิก
คลิก
3,090
Google Site
คลิก
1,150
Google file type PDF
คลิก | คลิก
3,080
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> โปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ฯ
lis.kpru.ac.th
CAT202.129.39.224
คลิก | คลิก
คลิก
23,200
Google Site
คลิก
2,680
Google file type PDF
คลิก | คลิก
3
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 4 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> คณะวิทยาการจัดการ
fms.kpru.ac.th
UniNet | CAT202.29.15.32 | 202.129.39.235
คลิก | คลิก
คลิก
2,680
Google Site
คลิก
501
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> คณะวิทยาการจัดการ
management.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.135
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
3. เว็บไซต์ --> วิทยุ คณะวิทยาการจัดการ
massradio.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.21
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
4. เว็บไซต์ --> ประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ
qamns.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.185
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
mathsci.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.178
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
scitech.kpru.ac.th
UniNet | CAT202.29.15.35 | 202.129.39.237
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
3. เว็บไซต์ --> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
scitechqa.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.147
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
4. เว็บไซต์ --> โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
cs.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.48
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
5. เว็บไซต์ --> ศูนย์วิทยาศาสตร์
sciencecenter.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.174
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
6. เว็บไซต์ --> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
sci.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.33
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
techno.kpru.ac.th
UniNet | CAT202.29.15.51 | 202.129.39.233
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> บัณฑิตวิทยาลัย
graduates.kpru.ac.th
UniNet | CAT202.29.15.52 | 202.129.39.247
คลิก | คลิก
คลิก
706
Google Site
คลิก
328
Google file type PDF
คลิก | คลิก
145
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 3 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
maesot.kpru.ac.th
CAT202.129.39.239
คลิก | คลิก
คลิก
1,620
Google Site
คลิก
551
Google file type PDF
คลิก | คลิก
92,941
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> หลัก ศูนย์เมียนมาร์
myanmarcenter.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.195
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
3. เว็บไซต์ --> ศูนย์พัฒนาอัญมณี
gemsmaesot.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.221
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference.kpru.ac.th
CAT202.129.39.245
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> สถาบันวิจัยและพัฒนา
research.kpru.ac.th
UniNet | CAT202.29.15.36 | 202.129.39.246
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี จำนวน 10 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> หลัก กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ga.kpru.ac.th
CAT202.129.39.225
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> ระบบ E-Office (กองกลาง ธุรการ)
eoa.kpru.ac.th
CAT202.129.39.227
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
3. เว็บไซต์ --> ระบบ 3d-gf (กองกลาง ธุรการ)
3d-gf.kpru.ac.th
UniNet | CAT202.29.15.57 | 202.129.39.229
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
4. เว็บไซต์ --> หลัก กองนโยบายและแผน
plan.kpru.ac.th
CAT202.129.39.241
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
5. เว็บไซต์ --> กองพัฒนานักศึกษา
std.kpru.ac.th
UniNet | CAT202.29.15.14 | 202.129.39.230
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
6. เว็บไซต์ --> วิเทศสัมพันธ์ฯ
iraa.kpru.ac.th
CAT202.129.39.231
คลิก | คลิก
คลิก
1,550
Google Site
คลิก
385
Google file type PDF
คลิก | คลิก
1,358
Backlinks
คลิก | คลิก
7. เว็บไซต์ --> Green office
green-office.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.235
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
124
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
8. เว็บไซต์ --> งานพัสดุ
pcm.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.239
คลิก | คลิก
คลิก
798
Google Site
คลิก
572
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
9. เว็บไซต์ --> ระบบ E-Office (กองกลาง ธุรการ)
eoa2.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.172
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
10. เว็บไซต์ --> ระบบลา-ขอไปราชชการ(กองกลาง ธุรการ)
binary.kpru.ac.th
UniNet | CAT202.29.15.56 | 202.129.39.228
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จำนวน 1 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
asl.kpru.ac.th
CAT202.129.39.249
คลิก | คลิก
คลิก
2,690
Google Site
คลิก
1,700
Google file type PDF
คลิก | คลิก
3,292
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 2 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
qa.kpru.ac.th
UniNet | CAT202.29.15.58 | 202.129.39.250
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> ระบบประเมินความเสี่ยง
e-rms.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.43
คลิก | คลิก
คลิก
19
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
0
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 22 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> หลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
www.kpru.ac.th
UniNet | CAT202.29.15.3 | 202.129.39.214
คลิก | คลิก
คลิก
3,140
Google Site
คลิก
2,600
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> ระบบประมวลภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
photos.kpru.ac.th
CAT202.129.39.215
คลิก | คลิก
คลิก
2,470
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
3. เว็บไซต์ --> หลัก งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
noc.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.60
คลิก | คลิก
คลิก
138
Google Site
คลิก
29
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
4. เว็บไซต์ --> หลัก ศูนย์คอมพิวเตอร์
ict.kpru.ac.th คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
5. เว็บไซต์ --> หลัก ศูนย์ภาษา
lc.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.173
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
6. เว็บไซต์ --> ระบบสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
engtest.kpru.ac.th
UniNet | CAT202.29.15.46 | 202.129.39.218
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
7. เว็บไซต์ --> ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
kprulib.kpru.ac.th
CAT202.129.39.220
คลิก | คลิก
คลิก
4,410
Google Site
คลิก
3
Google file type PDF
คลิก | คลิก
5,502
Backlinks
คลิก | คลิก
8. เว็บไซต์ --> ระบบ e-Book
ebook.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.191
คลิก | คลิก
คลิก
822
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
9. เว็บไซต์ --> ระบบ liberty
liberty.kpru.ac.th
UniNet | CAT202.29.15.27 | 202.129.39.217
คลิก | คลิก
คลิก
872
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
2,986
Backlinks
คลิก | คลิก
10. เว็บไซต์ --> หลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
arit.kpru.ac.th
UniNet | CAT202.29.15.9 | 202.129.39.216
คลิก | คลิก
คลิก
27,900
Google Site
คลิก
4,180
Google file type PDF
คลิก | คลิก
9,583
Backlinks
คลิก | คลิก
11. เว็บไซต์ --> ระบบ e-Learning ปัจจุบัน (V3)
lms.kpru.ac.th
CAT202.129.39.221
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
12. เว็บไซต์ --> ระบบ e-par, e-spr, ลงเวลาปฏิบัติราชการ
e-par.kpru.ac.th
CAT202.129.39.226
คลิก | คลิก
คลิก
733
Google Site
คลิก
646
Google file type PDF
คลิก | คลิก
14
Backlinks
คลิก | คลิก
13. เว็บไซต์ --> ระบบลงทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
register.kpru.ac.th
CAT202.129.39.220
คลิก | คลิก
คลิก
242
Google Site
คลิก
37
Google file type PDF
คลิก | คลิก
48
Backlinks
คลิก | คลิก
14. เว็บไซต์ --> ระบบ API มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kpruapi.kpru.ac.th
CAT202.129.39.220
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
15. เว็บไซต์ --> ระบบบริหารจัดการเว็บไชต์
kprucontrol.kpru.ac.th
CAT202.129.39.220
คลิก | คลิก
คลิก
21
Google Site
คลิก
2
Google file type PDF
คลิก | คลิก
5,421
Backlinks
คลิก | คลิก
16. เว็บไซต์ --> สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานฯ
mc.kpru.ac.th
CAT202.129.39.223
คลิก | คลิก
คลิก
134
Google Site
คลิก
21
Google file type PDF
คลิก | คลิก
159
Backlinks
คลิก | คลิก
17. เว็บไซต์ --> ระบบบริหารจัดการแข่งขันกีฬา KPRUGame
kprugame2018.kpru.ac.th
CAT202.129.39.224
คลิก | คลิก
คลิก
360
Google Site
คลิก
207
Google file type PDF
คลิก | คลิก
4
Backlinks
คลิก | คลิก
18. เว็บไซต์ --> ระบบอบรมติวสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์
librarydb.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.26
คลิก | คลิก
คลิก
9,580
Google Site
คลิก
13
Google file type PDF
คลิก | คลิก
6
Backlinks
คลิก | คลิก
19. เว็บไซต์ --> เว็บไชต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.53
คลิก | คลิก
คลิก
22
Google Site
คลิก
3
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
20. เว็บไซต์ --> สำหรับการประชุม
emeeting.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.229
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
21. เว็บไซต์ --> สำหรับ Reset Password
cpw.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.215
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
22. เว็บไซต์ --> ระบบ Speexx
speexx.kpru.ac.th
CAT202.129.39.197
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> หลัก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
acc.kpru.ac.th
CAT202.129.39.238
คลิก | คลิก
คลิก
3,460
Google Site
คลิก
383
Google file type PDF
คลิก | คลิก
1,607
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมและงานทะเบียน จำนวน 19 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> หลัก สำนักส่งเสริมและงานทะเบียน
reg.kpru.ac.th
CAT202.129.39.240
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> ระบบ เพิ่ม-ถอน รายวิชา
e-student.kpru.ac.th
CAT202.129.39.241
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
3. เว็บไซต์ --> รับสมัครนักศึกษาใหม่
admission.kpru.ac.th
CAT202.129.39.242
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
4. เว็บไซต์ --> หลัก งานทะเบียน
tabian.kpru.ac.th คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
5. เว็บไซต์ --> ระบบ MIS
mis.kpru.ac.th
CAT202.129.39.243
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
6. เว็บไซต์ --> To Be Number One
2b1.kpru.ac.th
CAT202.129.39.241
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
7. เว็บไซต์ --> ราชภัฏวิชาการ
academicfair.kpru.ac.th
CAT202.129.39.241
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
8. เว็บไซต์ --> connect API
api.kpru.ac.th
CAT202.129.39.241
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
9. เว็บไซต์ --> ขอใบเสร็จรับเงิน
donation.kpru.ac.th
CAT202.129.39.241
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
10. เว็บไซต์ --> งานการเงิน
e-finance.kpru.ac.th
CAT202.129.39.241
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
11. เว็บไซต์ --> ระบบชำระเงินผ่านธนาคาร
e-payment.kpru.ac.th
CAT202.129.39.236
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
12. เว็บไซต์ --> ระบบออกใบเงินเดือน
e-payslip.kpru.ac.th
CAT202.129.39.241
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
13. เว็บไซต์ --> ระบบ งานการเจ้าหน้าที่
e-personnel.kpru.ac.th
CAT202.129.39.241
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
14. เว็บไซต์ --> ระบบ Port Folio
e-portfolio.kpru.ac.th
CAT202.129.39.241
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
15. เว็บไซต์ --> iTars
itars.kpru.ac.th
CAT202.129.39.241
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
16. เว็บไซต์ --> นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี
kpruinnovation.kpru.ac.th
CAT202.129.39.241
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
17. เว็บไซต์ --> สมัครเรียน/สอบธรรมมะ
thamma.kpru.ac.th
CAT202.129.39.241
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
18. เว็บไซต์ --> ระบบ API
mua.kpru.ac.th
CAT202.129.39.244
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก
19. เว็บไซต์ --> ระบบสารสนเทศ MIS
mis1.kpru.ac.th
UniNet202.29.15.17
คลิก | คลิก
คลิก
-
Google Site
คลิก
-
Google file type PDF
คลิก | คลิก
-
Backlinks
คลิก | คลิก

ข้อมูล โดย : นางสาวจุฑามาศ นวลแก้ว / งานพัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสาร