ลำดับ
ชื่อเว็บไชต์
ตรวจสอบข้อมูล
SSL
Site
PDF
Backlinks
Malware
on Mobile
สังกัด/หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ จำนวน 5 โดเมน
1.

เว็บไซต์ --> คณะครุศาสตร์

edu.kpru.ac.th
UniNet | CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
2.

เว็บไซต์ --> โปรแกรมวิชาประถมฯ

elementary.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
3.

เว็บไซต์ --> โปรแกรมวิชาประถมฯ

innovation.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
4.

เว็บไซต์ --> ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ccedu.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
5.

เว็บไซต์ --> โรงเรียนอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ar.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 โดเมน
1.

เว็บไซต์ --> คณะพยาบาลศาสตร์

nurse.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 โดเมน
1.

เว็บไซต์ --> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

huso.kpru.ac.th
UniNet | CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
2.

เว็บไซต์ --> โปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ฯ

lis.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 4 โดเมน
1.

เว็บไซต์ --> คณะวิทยาการจัดการ

fms.kpru.ac.th
UniNet | CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
2.

เว็บไซต์ --> คณะวิทยาการจัดการ

management.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
3.

เว็บไซต์ --> วิทยุ คณะวิทยาการจัดการ

massradio.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
4.

เว็บไซต์ --> ประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ

qamns.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 โดเมน
1.

เว็บไซต์ --> โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

mathsci.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
2.

เว็บไซต์ --> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

scitech.kpru.ac.th
UniNet | CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
3.

เว็บไซต์ --> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

scitechqa.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
4.

เว็บไซต์ --> โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

cs.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
5.

เว็บไซต์ --> ศูนย์วิทยาศาสตร์

sciencecenter.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
6.

เว็บไซต์ --> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 โดเมน
1.

เว็บไซต์ --> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

techno.kpru.ac.th
UniNet | CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 โดเมน
1.

เว็บไซต์ --> บัณฑิตวิทยาลัย

graduates.kpru.ac.th
UniNet | CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 3 โดเมน
1.

เว็บไซต์ --> มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

maesot.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
2.

เว็บไซต์ --> หลัก ศูนย์เมียนมาร์

myanmarcenter.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
3.

เว็บไซต์ --> ศูนย์พัฒนาอัญมณี

gemsmaesot.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 โดเมน
1.

เว็บไซต์ --> สถาบันวิจัยและพัฒนา

conference.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
2.

เว็บไซต์ --> สถาบันวิจัยและพัฒนา

research.kpru.ac.th
UniNet | CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี จำนวน 10 โดเมน
1.

เว็บไซต์ --> หลัก กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ga.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
2,490
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
2.

เว็บไซต์ --> ระบบ E-Office (กองกลาง ธุรการ)

eoa.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
3.

เว็บไซต์ --> ระบบ 3d-gf (กองกลาง ธุรการ)

3d-gf.kpru.ac.th
UniNet | CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
4.

เว็บไซต์ --> หลัก กองนโยบายและแผน

plan.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
5.

เว็บไซต์ --> กองพัฒนานักศึกษา

std.kpru.ac.th
UniNet | CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
6.

เว็บไซต์ --> วิเทศสัมพันธ์ฯ

iraa.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
7.

เว็บไซต์ --> Green office

green-office.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
8.

เว็บไซต์ --> งานพัสดุ

pcm.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
9.

เว็บไซต์ --> ระบบ E-Office (กองกลาง ธุรการ)

eoa2.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
10.

เว็บไซต์ --> ระบบลา-ขอไปราชชการ(กองกลาง ธุรการ)

binary.kpru.ac.th
UniNet | CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จำนวน 1 โดเมน
1.

เว็บไซต์ --> สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

asl.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 2 โดเมน
1.

เว็บไซต์ --> สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

qa.kpru.ac.th
UniNet | CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
2.

เว็บไซต์ --> ระบบประเมินความเสี่ยง

e-rms.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 21 โดเมน
1.

เว็บไซต์ --> หลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

www.kpru.ac.th
UniNet | CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
2.

เว็บไซต์ --> ระบบประมวลภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

photos.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
3.

เว็บไซต์ --> หลัก ศูนย์คอมพิวเตอร์

ict.kpru.ac.th
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
4.

เว็บไซต์ --> หลัก ศูนย์ภาษา

lc.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
5.

เว็บไซต์ --> ระบบสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

engtest.kpru.ac.th
UniNet | CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
6.

เว็บไซต์ --> ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

kprulib.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
7.

เว็บไซต์ --> ระบบ e-Book

ebook.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
8.

เว็บไซต์ --> ระบบ liberty

liberty.kpru.ac.th
UniNet | CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
9.

เว็บไซต์ --> หลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

arit.kpru.ac.th
UniNet | CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
10.

เว็บไซต์ --> ระบบ e-Learning ปัจจุบัน (V3)

lms.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
11.

เว็บไซต์ --> ระบบ e-par, e-spr, ลงเวลาปฏิบัติราชการ

e-par.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
12.

เว็บไซต์ --> ระบบลงทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

register.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
13.

เว็บไซต์ --> ระบบ API มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

kpruapi.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
14.

เว็บไซต์ --> ระบบบริหารจัดการเว็บไชต์

kprucontrol.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
15.

เว็บไซต์ --> สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานฯ

mc.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
16.

เว็บไซต์ --> ระบบบริหารจัดการแข่งขันกีฬา KPRUGame

kprugame2018.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
17.

เว็บไซต์ --> ระบบอบรมติวสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์

librarydb.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
18.

เว็บไซต์ --> เว็บไชต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ

senate.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
19.

เว็บไซต์ --> สำหรับการประชุม

emeeting.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
20.

เว็บไซต์ --> สำหรับ Reset Password

cpw.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
21.

เว็บไซต์ --> ระบบ Speexx

speexx.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 โดเมน
1.

เว็บไซต์ --> หลัก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

acc.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมและงานทะเบียน จำนวน 19 โดเมน
1.

เว็บไซต์ --> หลัก สำนักส่งเสริมและงานทะเบียน

reg.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
2.

เว็บไซต์ --> ระบบ เพิ่ม-ถอน รายวิชา

e-student.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
3.

เว็บไซต์ --> รับสมัครนักศึกษาใหม่

admission.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
4.

เว็บไซต์ --> หลัก งานทะเบียน

tabian.kpru.ac.th
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
5.

เว็บไซต์ --> ระบบ MIS

mis.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
6.

เว็บไซต์ --> To Be Number One

2b1.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
7.

เว็บไซต์ --> ราชภัฏวิชาการ

academicfair.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
8.

เว็บไซต์ --> connect API

api.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
9.

เว็บไซต์ --> ขอใบเสร็จรับเงิน

donation.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
10.

เว็บไซต์ --> งานการเงิน

e-finance.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
11.

เว็บไซต์ --> ระบบชำระเงินผ่านธนาคาร

e-payment.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
12.

เว็บไซต์ --> ระบบออกใบเงินเดือน

e-payslip.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
13.

เว็บไซต์ --> ระบบ งานการเจ้าหน้าที่

e-personnel.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
14.

เว็บไซต์ --> ระบบ Port Folio

e-portfolio.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
15.

เว็บไซต์ --> iTars

itars.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
16.

เว็บไซต์ --> นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี

kpruinnovation.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
17.

เว็บไซต์ --> สมัครเรียน/สอบธรรมมะ

thamma.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
18.

เว็บไซต์ --> ระบบ API

mua.kpru.ac.th
CAT
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก
19.

เว็บไซต์ --> ระบบสารสนเทศ MIS

mis1.kpru.ac.th
UniNet
คลิก | คลิก คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก คลิก

ข้อมูล โดย : งานพัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสาร