ลำดับ
ชื่อเว็บไชต์
ตรวจสอบข้อมูล
SSL
Site
PDF
Backlinks
Malware
สังกัด/หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ จำนวน 5 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> คณะครุศาสตร์

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> โปรแกรมวิชาประถมฯ

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
3. เว็บไซต์ --> โปรแกรมวิชาประถมฯ

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
4. เว็บไซต์ --> ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
5. เว็บไซต์ --> โรงเรียนอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> คณะพยาบาลศาสตร์

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> โปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ฯ

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 4 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> คณะวิทยาการจัดการ

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> คณะวิทยาการจัดการ

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
3. เว็บไซต์ --> วิทยุ คณะวิทยาการจัดการ

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
4. เว็บไซต์ --> ประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
3. เว็บไซต์ --> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
4. เว็บไซต์ --> โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
5. เว็บไซต์ --> ศูนย์วิทยาศาสตร์

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
6. เว็บไซต์ --> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> บัณฑิตวิทยาลัย

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 3 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> หลัก ศูนย์เมียนมาร์

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
3. เว็บไซต์ --> ศูนย์พัฒนาอัญมณี

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> สถาบันวิจัยและพัฒนา

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> สถาบันวิจัยและพัฒนา

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี จำนวน 10 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> หลัก กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> ระบบ E-Office (กองกลาง ธุรการ)

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
3. เว็บไซต์ --> ระบบ 3d-gf (กองกลาง ธุรการ)

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
4. เว็บไซต์ --> หลัก กองนโยบายและแผน

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
5. เว็บไซต์ --> กองพัฒนานักศึกษา

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
6. เว็บไซต์ --> วิเทศสัมพันธ์ฯ

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
7. เว็บไซต์ --> Green office

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
8. เว็บไซต์ --> งานพัสดุ

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
9. เว็บไซต์ --> ระบบ E-Office (กองกลาง ธุรการ)

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
10. เว็บไซต์ --> ระบบลา-ขอไปราชชการ(กองกลาง ธุรการ)

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จำนวน 1 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 2 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> ระบบประเมินความเสี่ยง

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 22 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> หลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> ระบบประมวลภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
3. เว็บไซต์ --> หลัก งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
4. เว็บไซต์ --> หลัก ศูนย์คอมพิวเตอร์
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
5. เว็บไซต์ --> หลัก ศูนย์ภาษา

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
6. เว็บไซต์ --> ระบบสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
7. เว็บไซต์ --> ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
8. เว็บไซต์ --> ระบบ e-Book

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
9. เว็บไซต์ --> ระบบ liberty

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
10. เว็บไซต์ --> หลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
11. เว็บไซต์ --> ระบบ e-Learning ปัจจุบัน (V3)

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
12. เว็บไซต์ --> ระบบ e-par, e-spr, ลงเวลาปฏิบัติราชการ

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
13. เว็บไซต์ --> ระบบลงทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
14. เว็บไซต์ --> ระบบ API มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
15. เว็บไซต์ --> ระบบบริหารจัดการเว็บไชต์

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
16. เว็บไซต์ --> สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานฯ

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
17. เว็บไซต์ --> ระบบบริหารจัดการแข่งขันกีฬา KPRUGame

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
18. เว็บไซต์ --> ระบบอบรมติวสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
19. เว็บไซต์ --> เว็บไชต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
20. เว็บไซต์ --> สำหรับการประชุม

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
21. เว็บไซต์ --> สำหรับ Reset Password

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
22. เว็บไซต์ --> ระบบ Speexx

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> หลัก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมและงานทะเบียน จำนวน 19 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> หลัก สำนักส่งเสริมและงานทะเบียน

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> ระบบ เพิ่ม-ถอน รายวิชา

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
3. เว็บไซต์ --> รับสมัครนักศึกษาใหม่

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
4. เว็บไซต์ --> หลัก งานทะเบียน
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
5. เว็บไซต์ --> ระบบ MIS

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
6. เว็บไซต์ --> To Be Number One

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
7. เว็บไซต์ --> ราชภัฏวิชาการ

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
8. เว็บไซต์ --> connect API

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
9. เว็บไซต์ --> ขอใบเสร็จรับเงิน

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
10. เว็บไซต์ --> งานการเงิน

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
11. เว็บไซต์ --> ระบบชำระเงินผ่านธนาคาร

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
12. เว็บไซต์ --> ระบบออกใบเงินเดือน

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
13. เว็บไซต์ --> ระบบ งานการเจ้าหน้าที่

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
14. เว็บไซต์ --> ระบบ Port Folio

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
15. เว็บไซต์ --> iTars

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
16. เว็บไซต์ --> นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
17. เว็บไซต์ --> สมัครเรียน/สอบธรรมมะ

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
18. เว็บไซต์ --> ระบบ API

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
19. เว็บไซต์ --> ระบบสารสนเทศ MIS

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก

ข้อมูล โดย : นางสาวจุฑามาศ นวลแก้ว / งานพัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสาร