ลำดับ
ชื่อเว็บไชต์
ตรวจสอบข้อมูล
SSL
Site
PDF
Backlinks
Malware
สังกัด/หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ จำนวน 5 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> คณะครุศาสตร์
edu.kpru.ac.th

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> โปรแกรมวิชาประถมฯ
elementary.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
3. เว็บไซต์ --> โปรแกรมวิชาประถมฯ
innovation.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
4. เว็บไซต์ --> ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ccedu.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
5. เว็บไซต์ --> โรงเรียนอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ar.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> คณะพยาบาลศาสตร์
nurse.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
huso.kpru.ac.th

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> โปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ฯ
lis.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 4 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> คณะวิทยาการจัดการ
fms.kpru.ac.th

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> คณะวิทยาการจัดการ
management.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
3. เว็บไซต์ --> วิทยุ คณะวิทยาการจัดการ
massradio.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
4. เว็บไซต์ --> ประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ
qamns.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
mathsci.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
scitech.kpru.ac.th

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
3. เว็บไซต์ --> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
scitechqa.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
4. เว็บไซต์ --> โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
cs.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
5. เว็บไซต์ --> ศูนย์วิทยาศาสตร์
sciencecenter.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
6. เว็บไซต์ --> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
sci.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
techno.kpru.ac.th

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> บัณฑิตวิทยาลัย
graduates.kpru.ac.th

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 3 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
maesot.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> หลัก ศูนย์เมียนมาร์
myanmarcenter.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
3. เว็บไซต์ --> ศูนย์พัฒนาอัญมณี
gemsmaesot.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> สถาบันวิจัยและพัฒนา
research.kpru.ac.th

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี จำนวน 10 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> หลัก กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ga.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> ระบบ E-Office (กองกลาง ธุรการ)
eoa.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
3. เว็บไซต์ --> ระบบ 3d-gf (กองกลาง ธุรการ)
3d-gf.kpru.ac.th

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
4. เว็บไซต์ --> หลัก กองนโยบายและแผน
plan.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
5. เว็บไซต์ --> กองพัฒนานักศึกษา
std.kpru.ac.th

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
6. เว็บไซต์ --> วิเทศสัมพันธ์ฯ
iraa.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
7. เว็บไซต์ --> Green office
green-office.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
8. เว็บไซต์ --> งานพัสดุ
pcm.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
9. เว็บไซต์ --> ระบบ E-Office (กองกลาง ธุรการ)
eoa2.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
10. เว็บไซต์ --> ระบบลา-ขอไปราชชการ(กองกลาง ธุรการ)
binary.kpru.ac.th

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จำนวน 1 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
asl.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 2 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
qa.kpru.ac.th

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> ระบบประเมินความเสี่ยง
e-rms.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 22 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> หลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
www.kpru.ac.th

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> ระบบประมวลภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
photos.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
3. เว็บไซต์ --> หลัก งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
arit.kpru.ac.th/noc/

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
4. เว็บไซต์ --> หลัก ศูนย์คอมพิวเตอร์
ict.kpru.ac.th
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
5. เว็บไซต์ --> หลัก ศูนย์ภาษา
lc.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
6. เว็บไซต์ --> ระบบสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
engtest.kpru.ac.th

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
7. เว็บไซต์ --> ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
kprulib.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
8. เว็บไซต์ --> ระบบ e-Book
ebook.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
9. เว็บไซต์ --> ระบบ liberty
liberty.kpru.ac.th

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
10. เว็บไซต์ --> หลัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
arit.kpru.ac.th

UniNet | CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
11. เว็บไซต์ --> ระบบ e-Learning ปัจจุบัน (V3)
lms.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
12. เว็บไซต์ --> ระบบ e-par, e-spr, ลงเวลาปฏิบัติราชการ
e-par.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
13. เว็บไซต์ --> ระบบลงทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
register.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
14. เว็บไซต์ --> ระบบ API มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kpruapi.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
15. เว็บไซต์ --> ระบบบริหารจัดการเว็บไชต์
kprucontrol.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
16. เว็บไซต์ --> สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานฯ
mc.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
17. เว็บไซต์ --> ระบบบริหารจัดการแข่งขันกีฬา KPRUGame
kprugame2018.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
18. เว็บไซต์ --> ระบบอบรมติวสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์
librarydb.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
19. เว็บไซต์ --> เว็บไชต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ
senate.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
20. เว็บไซต์ --> สำหรับการประชุม
emeeting.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
21. เว็บไซต์ --> สำหรับ Reset Password
cpw.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
22. เว็บไซต์ --> ระบบ Speexx
speexx.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> หลัก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
acc.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
สังกัด/หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมและงานทะเบียน จำนวน 19 โดเมน
1. เว็บไซต์ --> หลัก สำนักส่งเสริมและงานทะเบียน
reg.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
2. เว็บไซต์ --> ระบบ เพิ่ม-ถอน รายวิชา
e-student.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
3. เว็บไซต์ --> รับสมัครนักศึกษาใหม่
admission.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
4. เว็บไซต์ --> หลัก งานทะเบียน
tabian.kpru.ac.th
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
5. เว็บไซต์ --> ระบบ MIS
mis.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
6. เว็บไซต์ --> To Be Number One
2b1.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
7. เว็บไซต์ --> ราชภัฏวิชาการ
academicfair.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
8. เว็บไซต์ --> connect API
api.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
9. เว็บไซต์ --> ขอใบเสร็จรับเงิน
donation.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
10. เว็บไซต์ --> งานการเงิน
e-finance.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
11. เว็บไซต์ --> ระบบชำระเงินผ่านธนาคาร
e-payment.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
12. เว็บไซต์ --> ระบบออกใบเงินเดือน
e-payslip.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
13. เว็บไซต์ --> ระบบ งานการเจ้าหน้าที่
e-personnel.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
14. เว็บไซต์ --> ระบบ Port Folio
e-portfolio.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
15. เว็บไซต์ --> iTars
itars.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
16. เว็บไซต์ --> นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี
kpruinnovation.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
17. เว็บไซต์ --> สมัครเรียน/สอบธรรมมะ
thamma.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
18. เว็บไซต์ --> ระบบ API
mua.kpru.ac.th

CAT
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก
19. เว็บไซต์ --> ระบบสารสนเทศ MIS
mis1.kpru.ac.th

UniNet
คลิก | คลิก
คลิก
Google Site
คลิก
Google file type PDF
ประวัติ | คลิก | คลิก
Backlinks
คลิก | คลิก

ข้อมูล โดย : นางสาวจุฑามาศ นวลแก้ว / งานพัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสาร