ปิด

วิธีการจองห้อง

1. เข้าระบบ

2. ชมห้องตัวอย่าง หรือ เลือกห้องที่ต้องการจอง

3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการจอง

4. กรอกระหัสสมาชิก เพื่อทำการจอง

5. กดปุ่มบันทึก

6. กลับหน้าหลัก หรือ ออกจากระบบ / เสร็จสิ้นการจอง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการด้วยใจ

 

E-BOOKING

ระบบจองห้อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เกี่ยวกับเรา

ระเบียบการจองห้อง

 1. สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระบุเลขบัตรประชาชนเพื่อทำการจอง
 2. สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระบุรหัสนักศึกษาเพื่อทำการจอง
 3. สามารถใช้บริการได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง
 4. สามารถใช้จองห้องเพื่อใช้บริการล่วงหน้าได้
 5. บุคลากรใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 ท่านเพื่อทำการจอง
 6. นักศึกษาใช้รหัสนักศึกษาจำนวนตามระบบแจ้งเพื่อทำการจอง
 7. ใช้บริการต่อให้ทำการจองล่วงหน้าก่อน 15 นาที
 8. บุคลากรนำบัตรประจำตัวประชน แจ้งที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เพื่อเปิดใช้บริการ
 9. นักศึกษานำบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ใบ ต่อ 1 ห้อง แจ้งที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เพื่อเปิดใช้บริการ

วิธีการจองห้อง

 1. เข้าระบบด้วย ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 2. เข้าระบบด้วย รหัสนักศึกษา สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 3. เลือกห้องที่ต้องการจอง
 4. เลือกเวลาที่ต้อการจอง
 5. กรอกระหัสสมาชิก เพื่อทำการจอง และกดปุ่มบันทึก
 6. กรณีที่ต้องการจองห้องนั้นๆ ในวันที่อื่นๆ ให้ทำการตรวจสอบวันที่จองก่อน และทำการจองตามขั้นตอนข้างต้น

 • 7,142 ผู้เข้าชม
 • 1,570 ปีนี้
 • 4,302 ปีที่แล้ว
 • 416 เดือนนี้
 • 518 เดือนที่แล้ว
 • 25 วันนี้
 • 39 เมื่อวานนี้

ห้องประชุมดอกสัก (15-30 คน)
ห้องมินิเธียเตอร์ 1 (6-20)
ห้องมินิเธียเตอร์ 2 (6-20)
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 1 (20-35 คน)
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 2 (20-35 คน)
ห้องสตูดิโอ (15-20 คน)
ห้องประชุมต้นสัก (80-180 คน)
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 1 (4-10 คน)
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 2 (4-10 คน)
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 3 (4-10 คน)
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 4 (4-10 คน)
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 5 (4-10 คน)

ตารางขอใช้บริการ

ห้อง วันที่ ช่วงเวลา ชื่อ-นามสกุล จองการใช้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 1 (4-10 คน) 2019-03-18 ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 นางสาวสรารัตน์ บุญญะกา 6 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 5 (4-10 คน) 2019-03-18 ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 นางสาวปวีณา เนื่องกันทา 5 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 3 (4-10 คน) 2019-03-18 ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 นางสาวคฑาพร อินทสร 10 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 2 (4-10 คน) 2019-03-18 ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 นายอานันต์ ปิยะศีล 10 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 1 (4-10 คน) 2019-03-18 ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 นางสาวกล้วยทิพย์ ใบพะออม 6 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 5 (4-10 คน) 2019-03-18 ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 นางสาวปวีณา เนื่องกันทา 5 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 3 (4-10 คน) 2019-03-18 ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 นางสาวคฑาพร อินทสร 10 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 2 (4-10 คน) 2019-03-18 ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 นายอานันต์ ปิยะศีล 10 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 1 (4-10 คน) 2019-03-18 ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 นางสาวกัญญาภัค เกลียววงค์ 6 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 5 (4-10 คน) 2019-03-18 ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 นางสาวสุกัญญา แดงไผ่ 10 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 3 (4-10 คน) 2019-03-18 ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 นางสาวนิมิตร แสนยาเจริญกุล 5 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 2 (4-10 คน) 2019-03-18 ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 นายอานันต์ ปิยะศีล 10 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 1 (4-10 คน) 2019-03-18 ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 นางสาวสรารัตน์ บุญญะกา 6 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 5 (4-10 คน) 2019-03-18 ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 นางสาวสุกัญญา แดงไผ่ 10 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 3 (4-10 คน) 2019-03-18 ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 นางสาวพลอย อุดม 4 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 5 (4-10 คน) 2019-03-19 ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 นางสาวธิดารัตน์ แสงโยธา 10 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 2 (4-10 คน) 2019-03-19 ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 นางสาวพิชญาภา ชูพุฒ 6 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 3 (4-10 คน) 2019-03-19 ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 นายอิสรภาพ สมหารวงค์ 6 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 1 (4-10 คน) 2019-03-19 ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 นางสาวสรารัตน์ บุญญะกา 6 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 1 (4-10 คน) 2019-03-19 ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 นางสาวลักษณพร รุ่งรัตน์อาชา 6 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 5 (4-10 คน) 2019-03-19 ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 นางสาวศิริวรรณ ท่าดี 10 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 2 (4-10 คน) 2019-03-19 ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 นางสาวพิชญาภา ชูพุฒ 6 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 3 (4-10 คน) 2019-03-19 ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 นางสาวสรารัตน์ บุญญะกา 6 ท่าน
ห้องประชุมต้นสัก (80-180 คน) 2019-03-20 ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 นายสุพพัต ทองกรณ์ 54 ท่าน
ห้องประชุมต้นสัก (80-180 คน) 2019-03-20 ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 นายสุพพัต ทองกรณ์ 54 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 5 (4-10 คน) 2019-03-20 ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 นางสาวธิดารัตน์ แสงโยธา 10 ท่าน
ห้องประชุมต้นสัก (80-180 คน) 2019-03-20 ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 นายเฉลิมศักดิ์ ยาสิทธิ์ 60 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 5 (4-10 คน) 2019-03-20 ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 นางสาวศิริวรรณ ท่าดี 10 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 2 (4-10 คน) 2019-03-20 ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 นางสาววิลาวัลย์ ชุมแวงวาปี 6 ท่าน
ห้องประชุมต้นสัก (80-180 คน) 2019-03-20 ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 นายเฉลิมศักดิ์ ยาสิทธิ์ 60 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 5 (4-10 คน) 2019-03-20 ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 นางสาวธนลวรรณ ทองผามงคล 10 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 2 (4-10 คน) 2019-03-20 ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 นางสาววิลาวัลย์ ชุมแวงวาปี 6 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 5 (4-10 คน) 2562-03-13 ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 นางสาววิลาวัลย์ ชุมแวงวาปี 6 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 5 (4-10 คน) 2562-03-13 ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 นางสาวสิรภัสสร เอกปาน 6 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 5 (4-10 คน) 2562-03-13 ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 นางสาวสิรภัสสร เอกปาน 6 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 5 (4-10 คน) 2562-03-13 ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 นางสาววิลาวัลย์ ชุมแวงวาปี 6 ท่าน