วิธีการจองห้อง

1. เข้าระบบ

2. ชมห้องตัวอย่าง หรือ เลือกห้องที่ต้องการจอง

3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการจอง

4. กรอกระหัสสมาชิก เพื่อทำการจอง

5. กดปุ่มบันทึก

6. กลับหน้าหลัก หรือ ออกจากระบบ / เสร็จสิ้นการจอง

 

E-BOOKING

ระบบจองห้อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เกี่ยวกับเรา

กฎและระเบียบการจองและใช้บริการห้อง

 1. ระบบจองห้องให้บริการสำหรับ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เท่านั้น!!
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนถึงเวลาใช้บริการห้อง 5 นาที และ ไม่เกิน 15 นาที
 3. นักศึกษา ใช้เลข รหัสประจำตัวนักศึกษา เพื่อขอใช้บริการ
 4. บุคลากร ใช้เลข บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อขอใช้บริการ
 5. ห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่มและห้องส่งเสริมการเรียนรู้ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
 6. ห้องต้นสักและห้องสตูดิโอ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 7. ห้องมินิเธียเตอร์ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 8. ผู้ใช้บริการสามารถจองห้องได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง
 9. ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้ใช้บริการท่านอื่น
 10. สำหรับห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่มและห้องส่งเสริมการเรียนรู้
  1. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
  2. หรือแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
  ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เพื่อรับกุญแจเข้าใช้ห้อง
 11. สำหรับห้องต้นสัก, ห้องสตูดิโอและห้องมินิเธียเตอร์
  1. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
  2. หรือแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
  ณ เคาน์เตอร์ให้บริการ อาคารเอวี ก่อนเข้าใช้ห้อง
 12. เจ้าหน้าที่สามารถ ระงับสิทธิ์ผู้ใช้บริการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎและระเบียบ การใช้บริการห้อง
 13. สำนักวิทยบริการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและระเบียบการใช้บริการห้อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

วิธีการจองห้อง

 1. สำหรับบุคลากร ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำหรับนักศึกษา ระบุรหัสนักศึกษา
 3. เลือกห้องที่ต้องการจอง
 4. เลือกเวลาที่ต้อการจอง
 5. กรอกรหัสสมาชิก เพื่อทำการจอง และกดปุ่มบันทึก
 6. กรณีที่ต้องการจองห้องนั้นๆ ในวันที่อื่นๆ ให้ทำการตรวจสอบวันที่จองก่อน และทำการจองตามขั้นตอนข้างต้น
โปรแกรมสื่อมัลติมิเดีย

 • 18,226 ผู้เข้าชม
 • 1,048 ปีนี้
 • 11,606 ปีที่แล้ว
 • 1,048 เดือนนี้
 • 1,537 เดือนที่แล้ว
 • 2 วันนี้
 • 76 เมื่อวานนี้

*** หมายเหตุ การให้บริการห้องบางห้องอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


ปฏิทินขอใช้บริการห้องประชุมดอกสัก
รองรับ 15-30 คน

ห้องมินิเธียเตอร์ 1
รองรับ 4-20 คน

ห้องมินิเธียเตอร์ 2
รองรับ 4-20 คน

ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 1
รองรับ 20-35 คน

ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 2
รองรับ 20-35 คน

ห้องสตูดิโอ
รองรับ 15-20 คน

ห้องประชุมต้นสัก
รองรับ 80-180 คน

ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 1
รองรับ 4-10 คน

ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 2
รองรับ 4-10 คน

ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 3
รองรับ 4-10 คน

ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 4
รองรับ 4-10 คน

ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 5
รองรับ 4-10 คน


ตารางขอใช้บริการ

ห้อง วันที่ ช่วงเวลา ชื่อ-นามสกุล จำนวน
ห้องมินิเธียเตอร์ 1 (4-20 คน) 2020-01-22 ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 นายอภิชาติ จาสุ 5 ท่าน
ห้องมินิเธียเตอร์ 1 (4-20 คน) 2020-01-22 ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 นายอภิชาติ จาสุ 5 ท่าน
ห้องมินิเธียเตอร์ 1 (4-20 คน) 2020-01-22 ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 นายอภิชาติ จาสุ 5 ท่าน
ห้องมินิเธียเตอร์ 1 (4-20 คน) 2020-01-24 ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 นางสาวนิศารัตน์ แสนใจวุฒิ 5 ท่าน
ห้องมินิเธียเตอร์ 1 (4-20 คน) 2020-01-24 ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 นางสาวสนธญา หวังพิทักษ์วงศ์ 5 ท่าน
ห้องมินิเธียเตอร์ 1 (4-20 คน) 2020-01-24 ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 นางสาวน้ำทิพย์ นัยสาง 5 ท่าน
ห้องมินิเธียเตอร์ 1 (4-20 คน) 2020-09-23 ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 นายธเนศ ใจตรง 5 ท่าน
ห้องมินิเธียเตอร์ 2 (4-20 คน) 2562-08-22 ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 นายธเนศ ใจตรง 5 ท่าน
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 1 (20-35 คน) 2020-01-22 ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 นางสาววรรณพรรณ รักษ์ชน 25 ท่าน
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 1 (20-35 คน) 2020-01-22 ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 นางสาวฉรัชฎา เปรมพล 25 ท่าน
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 1 (20-35 คน) 2020-01-24 ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช 30 ท่าน
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 1 (20-35 คน) 2020-01-24 ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช 30 ท่าน
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 1 (20-35 คน) 2020-03-01 ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช 30 ท่าน
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 1 (20-35 คน) 2020-03-01 ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช 30 ท่าน
ห้องสตูดิโอ (15-20 คน) 2020-02-05 ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 นางสาวพรนรินทร์ สายกลิ่น 15 ท่าน
ห้องสตูดิโอ (15-20 คน) 2020-02-05 ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 นางสาวพรนรินทร์ สายกลิ่น 15 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 1 (4-10 คน) 2562-08-26 ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 นางสาวนฤมล เอี้ยงเถื่อน 8 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 1 (4-10 คน) 2562-08-26 ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 นางสาวนฤมล เอี้ยงเถื่อน 8 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 1 (4-10 คน) 2562-08-26 ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 นางสาวนฤมล เอี้ยงเถื่อน 8 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 2 (4-10 คน) 2562-01-09 ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 นายณัฐวุฒิ ฉวีอินทร์ 6 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 2 (4-10 คน) 2562-01-09 ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 นายณัฐวุฒิ ฉวีอินทร์ 6 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 2 (4-10 คน) 2562-01-09 ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 นายณัฐวุฒิ ฉวีอินทร์ 6 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 4 (4-10 คน) 2020-01-22 ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 นายชัยธวัช อ้นอิน 7 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 4 (4-10 คน) 2020-01-22 ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 นายชัยธวัช อ้นอิน 7 ท่าน
ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 4 (4-10 คน) 2020-01-22 ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 นายชัยธวัช อ้นอิน 7 ท่าน