กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google Data Studio

 วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. บุคลากรงานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ได้เข้าอบรมเรื่อง Google Data Studio โดยมีนายวันเฉลิม พูนใจสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้แผนการจัดการความรู้ (KM) การพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 7 ห้อง 7/1

 

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2565 609 Share


อบรมโปรแกรม Zoom

วันที่ 22 มีนาคม 2565 งานพัฒนาระบบเครือข่ายได้เข้าอบรมโปรแกรม Zoom โดยบริษัท One2all ได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Zoom ให้ความรู้เกี่ยวกับงานประชุม การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2565 552 Share


การบรรยายพิเศษ "ปรับความคิดและมาตรฐานทางจริยธรรมนำสู่การพัฒนา"

      วันที่ 28 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับฟัง การบรรยายพิเศษ "ปรับความคิดและมาตรฐานทางจริยธรรมนำสู่การพัฒนา" วิทยากรโดย ผศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2565 482 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร KPRU NOC