กิจกรรม สัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2566

กิจกรรม สัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2566
พื้นที่ให้บริการ กิจกรรมอบรมฐานข้อมูลค้นหาตัวเล่มวารสารวิชาการ ปฐมนิเทศการใช้งานโปรแกรมเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ
#Weekly Activity

view 379 like 0

กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ "กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ"

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารสำนักวิทยบริการฯ โดย ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และประกวดกระทงสวยงาม

https://arit.kpru.ac.th/page_id/1291/TH

view 294 like 0

กิจกรรม สัปดาห์ที่ 2 พฤศจิกายน 2566

การใช้บริการของสมาชิก, แนะนำบริการสารสนเทศและพื้นที่ให้บริการ, กิจกรรมจิตอาสา, อบรมการเรียนการสอนแบบ AI ด้วย Chat GPT, การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน, วันรักต้นไม้, ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, การพัฒนาหลักสูตร MOOC มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง, และลงนามความร่วมมือฯ กับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

view 387 like 0

แนะนำการให้บริการ งานบริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้

งานบริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชนและท้องถิ่นโดยเฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก และภารกิจหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การให้บริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักๆ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การส่งเสริมศักยภาพทางด้านบรรณารักษ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านภาษาต่างประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมให้แก่หน่วยงานและชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดและนำไปสู่การสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและท้องถิ่นได้ โดยได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแข่งขันด้านสารสนเทศของคนในชุมชน

กิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพทางด้านบรรณารักษ์ มีดังนี้
1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับเยาวชน ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยทางสำนักฯ ได้มีออกบูทร่วมกับงานศิลป์ในสวน ของจังหวัดกำแพงเพชร และจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนต่างๆ
2. กิจกรรมจัดระบบห้องสมุด ให้กับโรงเรียน และหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายหรือตามหนังสือขอความอนุเคราะห์
3. กิจกรรมอบรมและส่งเสริมการใช้บริการ

กิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

กิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพทางด้าน ภาษาต่างประเทศ
1. จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน และคณะครู
2. โครงการออกค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

view 392 like 0

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดียออนไลน์ Digital Media

ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ (Digital Media)เป็นฐานข้อมูลสำหรับรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศมัลติมิเดีย ของงานโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเท่านั้น และเป็นแหล่งสารสนเทศ ประกอบการศึกษาค้นคว้า ทางวิชาการ งานวิจัย และอื่นๆ ซึ่งวิดีโอที่จัดทำขึ้นนี้ มีขั้นตอน วิธีการการใช้ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย (Digital Media) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

view 272 like 0

50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (KPRU 2023)

view 263 like 1

กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำเดือนตุลาคม 2566

กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำเดือนตุลาคม 2566

view 355 like 0

กิจกรรม "วันรักต้นไม้แห่งชาติ" ประจำปี 2566

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-09.30 น. นายอนุชา พวงผกา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ 21 ตุลาคม และวันคล้ายวันวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณวงเวียนตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม

กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ จัดขึ้น ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาซึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติโดยการทำนุบำรุงต้นไม้ ปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้แห่งชาติ” เพื่อคงและรักษาไว้ซึ่งความสมดุลทางธรรมชาติภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกรักต้นไม้ ด้วยการทำนุบำรุงรักษาต้นไม้ และการปลูกต้นไม้ทดแทน
3. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ที่ดีภายในมหาวิทยาลัย

view 1,246 like 1

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายอนุชา พวงผกา รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องสมุดและกิจการพิเศษและจัดหารายได้และหัวหน้าสำนักงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์จตุรงค์ ธงชัย หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ และบุคลากร ห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ รองศาสตราจารย์สุวิทย์ เฑียนทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา และนางรัชนีวรรณ หลิมมงคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมดอกสัก อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะกรรมการฯ ชมบริการตู้คืนอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง ศูนย์ข้อมูล(Data center) บริการห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม พื้นที่ให้บริการ ระบบบริหารจัดการ ระบบสนับสนุนการให้บริการ ของมหาวิทยาลัยฯ บริการต่างๆ ที่ให้บริการภายในห้องสมุด

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ ในภาพรวม ความภาคภูมิ ปัญหาและอุปสรรค ในการให้บริการ การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และที่สำคัญการจัดหารายได้เข้าสำนักวิทยบริการฯ รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องสมุดและกิจการพิเศษและจัดหารายได้และหัวหน้าสำนักงาน ให้ข้อมูลการบริหารจัดการ การสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงาน และนางสาวสุพรรษา สมหารวงค์ ให้ข้อมูลการพัฒนาทักษะด้านภาษา

และสุดท้าย คณะกรรมการฯ ชื่นชมผลงานและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการให้บริการ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ในนามผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการฯ และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน สำนักวิทยบริการฯ จะนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาการสนับสนุนและให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

view 1,372 like 0

แสดงมุทิตาจิต "วิทย์ฯ มุทิตา เกษียณครารมณีย์" แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักฯ ร่วมโกสุมภ์สดุดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "วิทย์ฯ มุทิตา เกษียณครา รมณีย์" ประจำปี 2566 มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก, นางสาวจันทร์จีรา โยหงษ์, นายวิรุฬ เมฆา ณ อาคารภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

view 447 like 0

กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำเดือนกันยายน 2566

กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำเดือนกันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

view 518 like 0

เกษียณอายุราชการ (ประจำปี ๒๕๖๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เกษียณอายุราชการ (ประจำปี ๒๕๖๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

view 471 like 0

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ มรภ.กำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2566

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ และโครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยมี นายชาธิป รุจเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้บังคับการตำรวจภูธรกำแพงเพชร, ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ, พร้อมด้วยส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

หลังจากนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลการดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ นำเสนอการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา นำเสนอการขับเคลื่อนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นผู้แทนคณบดีนำเสนอการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะ

จากนั้นในช่วงบ่าย ท่านองคมนตรีได้พบนักศึกษา โดยมี
- การนำเสนอโครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยวิศวกรสังคม โดยนักศึกษาวิศวกรสังคมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- พบผู้แทนนักศึกษาเพื่อพูดคุยรับฟังความคิดเห็น ให้ข้อแนะในการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม ที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา

หลังจากนั้น ในเวลา 16.00 น. องคมนตรีเดินทางลงพื้นที่ไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนพ่อพอเพียง ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่ง มหาวิทยาลัยได้นำโครงการที่โดดเด่นมานำเสนอและจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย
- โครงการยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตจากอ้อยด้วยหลัก BCG Model เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอ้อยแบบครบวงจรที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- โครงการนวัตกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมูลค่าสูง โดยภาคีเครือข่ายแบบจตุรภาคี
- โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและถ่ายทอดสู่โรงเรียนและชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG
- โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก
- โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนต้นแบบ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

สำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ท่านองคมนตรีได้มาตรวจเยี่ยมในปีนี้ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนและผลการดำเนินโครงการเด่นในการพัฒนาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยนั้น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก นายกสภามหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัย ได้รายงานถึงแนวนโยบายเพื่อเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายใน เช่น
1. สร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนของพื้นที่ ทั้งหลักสูตรระดับปริญญา(Degree) และหลักสูตรแบบไม่เน้นปริญญา (Non Degree) เพื่อสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรวิชาโทเพื่อเป็นแนวทางเลือกอาชีพที่สองให้แก่บัณฑิต
2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้มีขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. ให้การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายการพัฒนา ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ หน่วยงานในระดับกระทรวง ส่วนราชการระดับจังหวัดและท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน เพื่อให้การทำงานเกิดผลที่สร้างแรงขับเคลื่อนแบบองคาพยพในทุกพันธกิจ
4. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมการพัฒนาทักษะ Soft skill ของนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รวมถึงให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่ให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตอาสา มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นได้

view 20 like 0

WEEKLY Library Service สัปดาห์ที่ 3 เดือนกันยายน 2566

WEEKLY Library Service สัปดาห์ที่ 3 เดือนกันยายน 2566

view 39 like 0

WEEKLY Library Service สัปดาห์ที่ 2 เดือนกันยายน 2566

WEEKLY Library Service สัปดาห์ที่ 2 เดือนกันยายน 2566

view 1,275 like 0

WEEKLY Library Service สัปดาห์ที่ 1 เดือนกันยายน 2566

WEEKLY Library Service สัปดาห์ที่ 1 เดือนกันยายน 2566

view 670 like 0

กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

view 1,249 like 0

บริการวิชาการ ห้องสมุด โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายอนุชา พวงผกา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรสำนักฯ ร่วมกับรองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์ ประธานโปรแกรมวิชาฯ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา ออกหน่วยบริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แก่ชุมชน จัดระบบห้องสมุด และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

view 2,270 like 1

กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

view 162 like 0

ตรวจประเมินรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015 งานบริการสารสนเทศ

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ ผู้อำนวยการ นายอนุชา พวงผกา รองผู้อำนวยการ และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับการตรวจประเมินรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015 งานบริการสารสนเทศ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยดำเนินการตรวจประเมิน งานบริการสารสนเทศ 7 งาน และการบริหารสำนักฯ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ เครื่องมือ เทคนิค จุดอ่อน จุดแข็ง แนวโน้ม โอกาส พื้นที่ให้บริการ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ วิธีการป้องกัน วิธีการที่น่าจะเป็น การตรวจสอบ การทวนสอบการให้บริการ ของการให้บริการและการปฏิบัติงานของบุคลากร แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา สมาชิกสมทบ และประชาชน ที่มาใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

view 289 like 0