WEEKLY Activity Service สัปดาห์ที่ 3 -4 เดือนกุมภาพันธ์ 2567

view 77 like 0

WEEKLY Activity Service สัปดาห์ที่ 1-2 เดือนกุมภาพันธ์ 2567

view 94 like 0

กิจกรรมบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 7 มี.ค. พ.ศ. 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรณ ทำกิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนโรงเรียนโกสัมพีวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

view 334 like 0

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://arit.kpru.ac.th

view 456 like 1

กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

view 57 like 0

บันทึกความร่วมมือ มาตรการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการศึกษา และยกระดับองค์ความรู้ด้านดิจิทัลและภาษาต่างประเทศ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 - 11.00 น. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มาตรการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการศึกษา และยกระดับองค์ความรู้ด้านดิจิทัลและภาษาต่างประเทศ ณ เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สถานีตำรวจภูธรคลองลาน เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ และโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือฯ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน ด้านดิจิทัลและด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อร่วมมือในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านอื่นๆ ฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://arit.kpru.ac.th/page_id/1343/TH
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://arit.kpru.ac.th

view 3,446 like 1

กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำเดือนมกราคม 2567

view 16 like 1

เเนะนำการใช้ฐานข้อมูลช่วยการสืบค้น opac(Liberty)

เเนะนำการใช้ฐานข้อมูลช่วยการสืบค้น opac(Liberty)

view 179 like 1

เเนะนำการใช้บริการฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำเเพงเพชร-ตาก

เเนะนำการใช้บริการฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำเเพงเพชร-ตาก

view 160 like 2

WEEKLY Activity Service สัปดาห์ที่ 1-2 เดือนมกราคม 2567

view 17 like 2

กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำเดือนธันวาคม 2566

กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำเดือนธันวาคม 2566

view 224 like 2

WEEKLY Activity Service สัปดาห์ที่ 3-4 เดือนธันวาคม 2566

WEEKLY Activity Service สัปดาห์ที่ 3-4 เดือนธันวาคม 2566

view 258 like 2

WEEKLY Activity Service สัปดาห์ที่ 1-2 เดือนธันวาคม 2566

WEEKLY Activity Service สัปดาห์ที่ 1-2 เดือนธันวาคม 2566

view 153 like 2

ไฮไลท์งานดนตรีในสวน

ไฮไลท์งานดนตรีในสวน 5 ธันวาคม 2566

view 54 like 2

กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

view 40 like 2

WEEKLY Library Service สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2566

view 88 like 2

กิจกรรม สัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2566

กิจกรรม สัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2566
พื้นที่ให้บริการ กิจกรรมอบรมฐานข้อมูลค้นหาตัวเล่มวารสารวิชาการ ปฐมนิเทศการใช้งานโปรแกรมเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ
#Weekly Activity

view 10,922 like 2

กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ "กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ"

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารสำนักวิทยบริการฯ โดย ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และประกวดกระทงสวยงาม

https://arit.kpru.ac.th/page_id/1291/TH

view 815 like 2

กิจกรรม สัปดาห์ที่ 2 พฤศจิกายน 2566

การใช้บริการของสมาชิก, แนะนำบริการสารสนเทศและพื้นที่ให้บริการ, กิจกรรมจิตอาสา, อบรมการเรียนการสอนแบบ AI ด้วย Chat GPT, การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน, วันรักต้นไม้, ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, การพัฒนาหลักสูตร MOOC มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง, และลงนามความร่วมมือฯ กับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

view 506 like 2

แนะนำการให้บริการ งานบริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้

งานบริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชนและท้องถิ่นโดยเฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก และภารกิจหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การให้บริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักๆ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การส่งเสริมศักยภาพทางด้านบรรณารักษ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านภาษาต่างประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมให้แก่หน่วยงานและชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดและนำไปสู่การสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและท้องถิ่นได้ โดยได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแข่งขันด้านสารสนเทศของคนในชุมชน

กิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพทางด้านบรรณารักษ์ มีดังนี้
1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับเยาวชน ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยทางสำนักฯ ได้มีออกบูทร่วมกับงานศิลป์ในสวน ของจังหวัดกำแพงเพชร และจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนต่างๆ
2. กิจกรรมจัดระบบห้องสมุด ให้กับโรงเรียน และหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายหรือตามหนังสือขอความอนุเคราะห์
3. กิจกรรมอบรมและส่งเสริมการใช้บริการ

กิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

กิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพทางด้าน ภาษาต่างประเทศ
1. จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน และคณะครู
2. โครงการออกค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

view 461 like 2