วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 06-06-2017 ผู้ชม 103

Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)

 

  1. วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. วารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

Tags : วิสัยทัศน์ / พันธกิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร SAR สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้บริการอิเทอร์เน็ต และอีเมล์ บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร ศึกษาดูงานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่และละลายพฤติกรรม 23-25 มีนาคม 2558 กิจกรรมการอบรม มุมมองการปรับเปลี่ยนห้องสมุดโรงเรียน อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โพสต์รูปคู่กับแม่ 5 สิงหาคม 2558 5 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 1-2