Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ม้าสีหมอง

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเป่าแก้วรูป"ม้า"มีธาตุไฟเป็นธาตุธรรมชาติ ม้าเป็นสัตว์ในลำดับที่ 7 ของนักษัตรจีน มีความเชื่อว่าม้าเป็นสัตว์ที่เปี่ยมไปด้วยพลัง

สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา

สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา

122  หมู่ 5  ต.ทุ่งทราย  อ.ทรายทองวัฒนา
จ.กำแพงเพชร 62190
หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
055-862148

ภาษาถิ่นลานกระบือ

ลานกระบือเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร ที่มี น้ำมันอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติใต้พื้นดิน วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน มีหัตถกรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถ