Kampheang phet - Tak Local

ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

เจ้าของ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร และตาก

2. เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นให้แพร่หลาย และเป็นการทำนุบำรุงและธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

3. เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ประกอบการศึกษาค้นคว้า และวิจัย

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บรรณาธิการ

นางกาญจนา จันทร์สิงห์

บรรณารักษ์

ผู้จัดทำข้อมูล

นางกาญจนา จันทร์สิงห์

บรรณารักษ์

คณะบรรณาธิการ

นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช

บรรณารักษ์

นางกาญจนา จันทร์สิงห์

บรรณารักษ์

ผู้พัฒนาระบบ

นายอนุชา พวงผกา

รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ