ระบุคำค้น

งานวิจัย/Research report

งานวิจัย/Research report

จำนวน 278 รายการ

บทความ/Article

บทความ/Article

จำนวน 70 รายการ

วิทยานิพนธ์/Thesis

วิทยานิพนธ์/Thesis

จำนวน 381 รายการ

งานวิจัย/Research report (1,589), บทความ/Article (1,521), M2019-003 (1,438), มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (1,408), Guidelines for development of the operation paddy mortgage project in Kamphaeng phet province. (1,039), การนิเทศ (949), เครื่องเงิน (917), เกษตรพอเพีย (837), Surasak Amornrattanasak (835), ฤทธิ์รงค์ เกาฎีระ (817), การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร (805), การอ่าน (775), งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ (743), กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์หัตถกรรมผ้าปักชาวเขา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังวหวัดกำแพงเพชร (739), The Development of Accounting Information System for small and medium- sized enterprises : case study of saner opticandclock shop in Kamphaeng Phet Province (644),