ระบุคำค้น

งานวิจัย/Research report

จำนวน 278 รายการ

บทความ/Article

จำนวน 70 รายการ

วิทยานิพนธ์/Thesis

จำนวน 381 รายการ

งานวิจัย/Research report (1,110), M2019-003 (994), มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (951), บทความ/Article (933), Guidelines for development of the operation paddy mortgage project in Kamphaeng phet province. (847), การนิเทศ (660), เครื่องเงิน (639), Surasak Amornrattanasak (602), เกษตรพอเพีย (583), การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร (570), ฤทธิ์รงค์ เกาฎีระ (558), งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ (539), การอ่าน (535), กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์หัตถกรรมผ้าปักชาวเขา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังวหวัดกำแพงเพชร (520), The Development of Accounting Information System for small and medium- sized enterprises : case study of saner opticandclock shop in Kamphaeng Phet Province (485),