ระบุคำค้น

งานวิจัย/Research report

จำนวน 245 รายการ

บทความ/Article

จำนวน 70 รายการ

วิทยานิพนธ์/Thesis

จำนวน 368 รายการ

งานวิจัย/Research report (689), Guidelines for development of the operation paddy mortgage project in Kamphaeng phet province. (679), M2019-003 (589), มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (586), บทความ/Article (526), การนิเทศ (398), การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร (380), เครื่องเงิน (372), Surasak Amornrattanasak (367), เกษตรพอเพีย (365), งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ (347), ฤทธิ์รงค์ เกาฎีระ (337), กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์หัตถกรรมผ้าปักชาวเขา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังวหวัดกำแพงเพชร (336), การอ่าน (330), The Development of Accounting Information System for small and medium- sized enterprises : case study of saner opticandclock shop in Kamphaeng Phet Province (318),