ระบุคำค้น

งานวิจัย/Research report

จำนวน 245 รายการ

บทความ/Article

จำนวน 70 รายการ

วิทยานิพนธ์/Thesis

จำนวน 368 รายการ

งานวิจัย/Research report (268), M2019-003 (228), บทความ/Article (202), มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (200), การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร (175), เกษตรพอเพีย (165), The Development of Accounting Information System for small and medium- sized enterprises : case study of saner opticandclock shop in Kamphaeng Phet Province (163), การนิเทศ (156), เครื่องเงิน (155), กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์หัตถกรรมผ้าปักชาวเขา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังวหวัดกำแพงเพชร (144), Surasak Amornrattanasak (139), งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ (139), การอ่าน (138), ครูมืออาชีพ (134), ฤทธิ์รงค์ เกาฎีระ (132),