ระบุคำค้น

งานวิจัย/Research report

จำนวน 245 รายการ

บทความ/Article

จำนวน 70 รายการ

วิทยานิพนธ์/Thesis

จำนวน 368 รายการ

Guidelines for development of the operation paddy mortgage project in Kamphaeng phet province. (616), งานวิจัย/Research report (500), M2019-003 (447), มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (422), บทความ/Article (413), การนิเทศ (312), การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร (296), เครื่องเงิน (294), เกษตรพอเพีย (292), Surasak Amornrattanasak (271), งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ (266), การอ่าน (260), ฤทธิ์รงค์ เกาฎีระ (258), กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์หัตถกรรมผ้าปักชาวเขา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังวหวัดกำแพงเพชร (257), The Development of Accounting Information System for small and medium- sized enterprises : case study of saner opticandclock shop in Kamphaeng Phet Province (254),