ระบุคำค้น

งานวิจัย/Research report

จำนวน 274 รายการ

บทความ/Article

จำนวน 70 รายการ

วิทยานิพนธ์/Thesis

จำนวน 368 รายการ

งานวิจัย/Research report (872), M2019-003 (764), Guidelines for development of the operation paddy mortgage project in Kamphaeng phet province. (759), มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (731), บทความ/Article (658), การนิเทศ (506), เครื่องเงิน (479), Surasak Amornrattanasak (461), การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร (458), เกษตรพอเพีย (454), งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ (428), ฤทธิ์รงค์ เกาฎีระ (424), กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์หัตถกรรมผ้าปักชาวเขา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังวหวัดกำแพงเพชร (416), การอ่าน (412), The Development of Accounting Information System for small and medium- sized enterprises : case study of saner opticandclock shop in Kamphaeng Phet Province (390),