ระบุคำค้น

งานวิจัย/Research report

จำนวน 278 รายการ

บทความ/Article

จำนวน 70 รายการ

วิทยานิพนธ์/Thesis

จำนวน 381 รายการ

งานวิจัย/Research report (1,302), M2019-003 (1,158), มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (1,107), บทความ/Article (1,074), Guidelines for development of the operation paddy mortgage project in Kamphaeng phet province. (921), การนิเทศ (760), เครื่องเงิน (746), Surasak Amornrattanasak (684), เกษตรพอเพีย (681), ฤทธิ์รงค์ เกาฎีระ (661), การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร (659), การอ่าน (630), งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ (614), กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์หัตถกรรมผ้าปักชาวเขา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังวหวัดกำแพงเพชร (592), The Development of Accounting Information System for small and medium- sized enterprises : case study of saner opticandclock shop in Kamphaeng Phet Province (547),