ข้อมูล จำนวน 23,563 รายการ

ลำดับ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/สาขาวิชา ประเภทสมาชิก พิมพ์บัตร
101.441003*รศ.ธวัช วีระศิริวัฒ น์อาจารย์คลิก
102.441004*รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะคณะครุศาสตร์อาจารย์คลิก
103.441014*ผศ.สมศักดิ์ วังศิริกุลคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาจารย์คลิก
104.441024*ผศ.เอมอร เนียมน้อยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์คลิก
105.441030*ผศ.วิรัช เนื้อไม้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์คลิก
106.441031*ผศ.สุธาทิพย์ สว่างผลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์คลิก
107.441034*รศ.พรเพ็ญ โชชัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์คลิก
108.441035*อาจารย์สุลีพร ราชพลสิทธิ์คณะวิทยาการจัดการอาจารย์คลิก
109.441036*อาจารย์ยอดชาย สายกลิ่นอาจารย์คลิก
110.441038*วิจิตร ฤทธิธรรมอาจารย์คลิก
111.441040*ผศ.ธีระ ภักดีคณะครุศาสตร์อาจารย์คลิก
112.441042*รศ.ดร.กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์คลิก
113.441046*ผศ.ดร.ปรีชา อ่วมปัญญาคณะครุศาสตร์อาจารย์คลิก
114.441048*อาจารย์ควง เขียวหวานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์คลิก
115.441050*อรอนงค์ ธัญญะวัน อาจารย์แม่สอดคลิก
116.441058*ผศ.รัชนี นิธากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์คลิก
117.441063*ดร.วิทยา คามุณีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์คลิก
118.441066*ผศ.บรรเทา ดีมีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาจารย์คลิก
119.441069*อาจารย์สุพล อัตภานันท์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์คลิก
120.441070*ผศ.ศุภชัย สังวรินทะคณะครุศาสตร์อาจารย์คลิก
121.441072*ผศ.วชิระ เลี่ยมแก้วคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์คลิก
122.441075*อาจารย์บูรพา นิธากร อาจารย์คลิก
123.441077*ผศ.เชวงศักดิ์ เขียวเขินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์คลิก
124.441082*สายพิณ เขียวมูลอาจารย์คลิก
125.441083*ผศ.ชนาฎ จันทะโกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์คลิก
126.441091*อาจารย์วิศนี สุประดิษฐ์อาจารย์คลิก
127.441100*เพลินพิศ จุฬพันธ์ทอ งอาจารย์แม่สอดคลิก
128.441101*ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์คณะครุศาสตร์อาจารย์คลิก
129.441104*ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์คลิก
130.441107*อาจารย์อรุณวรรณ เปลียนเรืองศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์คลิก
131.441110*อาจารย์ฐิติพงศ์ รื่นระวัฒน์อาจารย์คลิก
132.441111*ชาลี เต็มสงสัย อาจารย์แม่สอดคลิก
133.441113*ผศ.สฤษณ์ พรมสายใจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาจารย์คลิก
134.441117*ผศ.ศุภพงศ์ ยืนยงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์คลิก
135.441119รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อาจารย์คลิก
136.441121*อาจารย์เสถียร ทีทาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์คลิก
137.441129*ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอาจารย์คลิก
138.441131*อาจารย์จิราภา จารุวัฒน์อาจารย์คลิก
139.441143*อาจารย์สราวุธ สุขมล อาจารย์คลิก
140.441144*ผศ.อังสุรีย์ พันธ์แก้วคณะครุศาสตร์อาจารย์คลิก
141.441147ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ภาษาอังกฤษอาจารย์คลิก
142.441148*อาจารย์สวัสดิ์ จันทรอาจารย์คลิก
143.441149*ผศ.ไพโรจน์ เอกอุฬารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์คลิก
144.441150*ดร.ปรียานุช พรหมภาสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์คลิก
145.441151*ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนาคณะครุศาสตร์อาจารย์คลิก
146.441152*อาจารย์สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์คลิก
147.441153ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิตภาษาอังกฤษอาจารย์คลิก
148.441159*ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์สำนักวิทยบริการฯอาจารย์คลิก
149.441161*อาจารย์นุชนาถ ดวงสมรอาจารย์คลิก
150.441164*ดร.สมเกียรติ ูชัยพิบูลย์คณะวิทยาการจัดการอาจารย์คลิก
151.441166ธนากร วงษศาชีววิทยาอาจารย์คลิก
152.441168*อาจารย์ธิดารัตน์ เสือจรอาจารย์คลิก
153.442002*ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้ามคณะวิทยาการจัดการอาจารย์คลิก
154.442003*อาจารย์ยุพิน พิลึก อาจารย์คลิก
155.442015*อาจารย์สุรศักดิ์ บัวจันทร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์คลิก
156.442018*อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์คลิก
157.442021*อาจารย์พิสิษฐ์ เอมด้วงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์คลิก
158.442023*อาจารย์ไพศาล อินหลวงอาจารย์คลิก
159.442024*อาจารย์รจนา แสงตาล อาจารย์คลิก
160.442027*อาจารย์ประเสริฐ คำลุนอาจารย์คลิก
161.442028*อาจารย์วุฒิชัย สีด้วงอาจารย์คลิก
162.442029*อาจารย์นุชนาฎ หระมาตร์อาจารย์คลิก
163.442031*อาจารย์นิภา จันโพธิ์อาจารย์คลิก
164.442032*อาจารย์ปทุมทิพย์ ศิริไพบูลย์อาจารย์คลิก
165.442035*อาจารย์สมพงษ์ ่ถมเถือนอาจารย์คลิก
166.442036*อาจารย์วิมลพร ไผ่โสภาอาจารย์คลิก
167.442038*อาจารย์เจริญ พิลึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์คลิก
168.442039*อาจารย์วราภรณ์ เทพสุวรรณ์อาจารย์คลิก
169.442040*อาจารย์รุจจา โศภิตสกลอาจารย์คลิก
170.442041*อาจารย์วันเพ็ญ พะวงมะลิอาจารย์คลิก
171.442042*อาจารย์พิชาญ โกมลกุญชรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์คลิก
172.442050*อาจารย์รุ้งลาวัลย์ สมสุนันท์อาจารย์คลิก
173.442051*อาจารย์อนุชัย ทองชุบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์คลิก
174.442052*อาจารย์พชรินทร์ จำปานนท์อาจารย์คลิก
175.442053*อาจารย์มลฤดี อยู่พันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์คลิก
176.442054*อาจารย์ปิยธิดา สุกกระอาจารย์คลิก
177.442061*อาจารย์นิภา แหวเมืองอาจารย์คลิก
178.442062*อาจารย์ทิพยรัตน์ ส่งประเสริฐอาจารย์คลิก
179.442068*อาจารย์ทองหล่อ ทองสุขอาจารย์คลิก
180.442072*อาจารย์ทรงวุฒิ จงมีความสุขอาจารย์คลิก
181.442073*อาจารย์มานพ เอี่ยมสุวรรณอาจารย์คลิก
182.442076*ดร.ภูมิธรรม ดวงใจ อาจารย์คลิก
183.442077*อาจารย์วิมล ศรีสุวรรณอาจารย์คลิก
184.442078*อาจารย์สุวิมล บุญเมนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์คลิก
185.442079*อาจารย์สุพรรณี เสนภักดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์คลิก
186.442080*อาจารย์รสริน เต็มปลื้มอาจารย์คลิก
187.442081*อาจารย์ปิยรัตน์ เกิดแสงอาจารย์คลิก
188.442082*อาจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะอาจารย์คลิก
189.442084*อาจารย์อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณสิงหราคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์คลิก
190.442085*อาจารย์ปิญชาน์ สงวนเกียรติอาจารย์คลิก
191.442086*อาจารย์สมมาศ ดีสอน อาจารย์คลิก
192.442087*อาจารย์ศราวุธ หาญกล้าอาจารย์คลิก
193.442088*อาจารย์ขวัญชัย จันเพชรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์คลิก
194.442089*อาจารย์การันณ์ บุญรอดอาจารย์คลิก
195.442092*อาจารย์พรชัย เขม่นกิจอาจารย์คลิก
196.442093*อาจารย์วรรณพร สุริยะกาศอาจารย์คลิก
197.442094*อาจารย์ดรรชนี จะวรรณะอาจารย์คลิก
198.442099*อาจารย์วัฒนา เที้ยวพันธ์อาจารย์คลิก
199.442100*จันทร์ศิริ ทัศนียานนท์บุคคลภายนอกคลิก
200.442102*อาจารย์อุบลรักษ์ สุวรรณรักรัศมีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์คลิก