ข้อมูล จำนวน 23,563 รายการ

ลำดับ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/สาขาวิชา ประเภทสมาชิก พิมพ์บัตร
1. 484140310*มาลัย จันทรนิลนักศึกษาปริญญาโทแม่สอดคลิก
2. 551121905 *อัปสร เพชรคีรีรัฐภาษาจีนนักศึกษาคลิก
3. 561120339 *สุวนันท์ สุริแสงวิทยาศาสตร์ทั่วไปนักศึกษาคลิก
4. 561320432 *สุวรรณรัตน์ สุบรรณสาธารณสุขศาสตร์นักศึกษาคลิก
5. 561720413 *ชรัชพงษ์ สีทองเขียวเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นักศึกษาคลิก
6. 571430103 *วรรณิสา ขอนแก่นคอมพิวเตอร์ธุรกิจนักศึกษาคลิก
7. 581121226*นพรัตน์ อ่องเภาคณะครุศาสตร์นักศึกษาคลิก
8.000335ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุลวิทยาศาสตร์ทั่วไปอาจารย์คลิก
9.001052*รำพึง ฟักทองอยู่บุคคลภายนอกคลิก
10.001515*ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์น ธาราทิพย์นอาจารย์แม่สอดคลิก
11.05102*พิมพนา คำจุ้มนักศึกษาแม่สอดคลิก
12.0762010125782*พิมวนัช โกศิยะกุล อาจารย์คลิก
13.1100500963620นฤชล เขื่อนยังงานการเจ้าหน้าที่และนิติกรเจ้าหน้าที่คลิก
14.1101402038655ภูทริยา มีอุสาห์คณะวิทยาการจัดการเจ้าหน้าที่คลิก
15.1103700295631ทิพย์วรรณ สีสันภาษาไทยอาจารย์คลิก
16.1209700230305วันธนะพล หมั่นหาพยาบาลศาสตร์เจ้าหน้าที่คลิก
17.123456* ศูนย์แม่สอดเจ้าหน้าที่คลิก
18.1432*วรรณี ทองระย้า อาจารย์แม่สอดคลิก
19.1509901133827**ภวิกา ทามะนิตย์สมาชิกสมทบบุคคลภายนอกคลิก
20.1609990051456ศศิกัญชณา บุญนาคการประถมศึกษาอาจารย์คลิก
21.1620100143884จิราพร ภูวรัตนาวิวิธภาษาไทยอาจารย์คลิก
22.1629900020343นงลักษณ์ จิ๋วจูศูนย์แม่สอดอาจารย์คลิก
23.1629900478706**พัชราวดี ผดุงญาติบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกคลิก
24.1639800096089**วัชรินทร์ คำสาคณะพยาบาลศาสตร์อาจารย์คลิก
25.1640500122728วชากร นพนรินทร์สาธารณสุขศาสตร์อาจารย์คลิก
26.1669800121555ภัสร์ศศิร์ พลายละหารเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (ภูมิสารสนเทศ)อาจารย์คลิก
27.1669800161263มนภร บัวไกรพยาบาลศาสตร์อาจารย์คลิก
28.1720200015551สุรีวัลย์ วรอรุณการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอาจารย์คลิก
29.189478**กชกร พิลาวุธศูนย์แม่สอดเจ้าหน้าที่คลิก
30.1919900150376ชุติกานต์ เอี่ยวเล็กการศึกษาปฐมวัยอาจารย์คลิก
31.224466*อาจารย์วิษณุ หนูแย้มอาจารย์คลิก
32.2519*วิจิตร ศิริรัตน์ อาจารย์แม่สอดคลิก
33.3100200246422ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรีนิเทศศาสตร์อาจารย์คลิก
34.3100503917641นารถนรี พอใจบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อาจารย์คลิก
35.3100602762042ปุณยนุช อยู่จำรัสพยาบาลศาสตร์อาจารย์คลิก
36.3101200633991**มาลี วรลัคนากุลพยาบาลศาสตร์อาจารย์คลิก
37.3159900053579ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์การพยาบาลเด็กอาจารย์คลิก
38.321321004**นพกร เจริญวิกกัยภูมิสารสนเทศนักศึกษาคลิก
39.3329900187352ธนพร แย้มศรีพยาบาลศาสตร์อาจารย์คลิก
40.3349700124934ผศ.ปุญชรัสมิ์ กีรติพรนิภัทธิ์เศรษฐศาสตร์การเงินการคลังอาจารย์คลิก
41.3430700061089กิตติณัฏฐ์ ศิริรัตน์การพัฒนาสังคมอาจารย์คลิก
42.3469900098596**กาญจนา เตชาวงศ์พยาบาลศาสตร์อาจารย์คลิก
43.3530100468667ศิรประภา มีรอดเคมีอาจารย์คลิก
44.3530400045125นิวดี คลังสีดาอุตสาหกรรมศิลป์อาจารย์คลิก
45.3559900177215นพรัตน์ ไชยวิโนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาจารย์คลิก
46.3580100698310**จิรัฐิติกาล ศิลปสุวรรณการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอาจารย์คลิก
47.3601101215771**ธีร์กวิน จ้าวสันเที๊ยะสมาชิกสมทบบุคคลภายนอกคลิก
48.3609900136810ราตรี เที่ยงจิตต์การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอาจารย์คลิก
49.3609900149504ฉฏาธร ปรานมนตรีการพยาบาลเด็กอาจารย์คลิก
50.3609900149946รัชนี ศรีตะวันพยาบาลศาสตร์อาจารย์คลิก
51.3609900828321นฤมล ธีระรังสิกุลพยาบาลศาสตร์อาจารย์คลิก
52.3609900891448นงนุช วิทยโชคกิติคุณพยาบาลศาสตร์อาจารย์คลิก
53.3609900891723อรอนงค์ กลางนภาพยาบาลศาสตร์อาจารย์คลิก
54.3620100108368ปรางค์ทิพย์ น้ำเงินสกุลณีการเงิน - การบัญชีเจ้าหน้าที่คลิก
55.3620100201325ณัฐเวศม์ ชัยมงคลกองนโยบายและแผนเจ้าหน้าที่คลิก
56.3620100209229รศ.อุมาพร ฉัตรวิโรจน์สาธารณสุขศาสตร์อาจารย์คลิก
57.3620101973208วรพรรณ กระต่ายทองสังคมศึกษาอาจารย์คลิก
58.3620500443644ทิพวรรณ วงษ์ใจพยาบาลศาสตร์อาจารย์คลิก
59.3620500621429**ธีรวัจน์ โชติจรัสแสงนิติศาสตร์อาจารย์คลิก
60.3620700100449ธัญญา พลับพลาทองพยาบาลศาสตร์อาจารย์คลิก
61.3629900229893วิยุดา ทิพย์วิเศษภาษาไทยอาจารย์คลิก
62.3630100071880เกศกนกกรณ์ ไทยณดาขันธ์อินสำนักอธิการบดีเจ้าหน้าที่คลิก
63.3639900033395**กฤช สอนกองสาธารณสุขศาสตร์อาจารย์คลิก
64.3639900118790กวินลักษณ์ นาวิชิตพยาบาลศาสตร์อาจารย์คลิก
65.3639900187813**สิริพิมพ์ ชูปานพยาบาลศาสตร์อาจารย์คลิก
66.3640500227607เบญญาภา วงศ์กองแก้วการบัญชีอาจารย์คลิก
67.3640900041349เกตุกาล ทิพย์ทิมพ์วงศ์พยาบาลศาสตร์อาจารย์คลิก
68.3650600725218ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์การจัดการทั่วไปอาจารย์คลิก
69.3660500213118รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมากบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษาอาจารย์คลิก
70.3930500170122**เอกชัย ทองสงสมาชิกสมทบบุคคลภายนอกคลิก
71.400101*สวัสดิ์ จันทร อาจารย์แม่สอดคลิก
72.400102*จิราภา จารุวัฒน์ อาจารย์แม่สอดคลิก
73.400104*พัสตราภรณ์ อารีเอื้อ อาจารย์แม่สอดคลิก
74.400105*ศิรินทร์นาถ ตันติกุ ลอาจารย์แม่สอดคลิก
75.400107*วิสิฐ ธัญญะวัน อาจารย์แม่สอดคลิก
76.400109*พิสิษฐ์ ทองปรน เจ้าหน้าที่แม่สอดคลิก
77.400110*อิสรีย์ ด่วนคร้าม อาจารย์แม่สอดคลิก
78.400114*สุภาพร พงศ์ภิญโภโอภ าสอาจารย์แม่สอดคลิก
79.400116*อาจารย์ฟ้า (ภาษาจีน) อาจารย์แม่สอดคลิก
80.400117*นิยม หาญสิงห์ อาจารย์แม่สอดคลิก
81.400122*รัชนีวรรณ มาดี อาจารย์แม่สอดคลิก
82.400124*อุบลรักษ์ สุวรรณรัก รัศมีอาจารย์แม่สอดคลิก
83.400125*อนุสรณ์ แสงพุฒ อาจารย์แม่สอดคลิก
84.400128*วิเชียร รักการ อาจารย์แม่สอดคลิก
85.400130*วัลลภ ทองอ่อนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์คลิก
86.400131*วันเพ็ญ บุญมา อาจารย์แม่สอดคลิก
87.400132*ชนาฏ จันทะโก อาจารย์แม่สอดคลิก
88.400133*วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ อาจารย์แม่สอดคลิก
89.400134*นิพิฐพนธ์ ฤาชาพนักงานมหาวิทยาลัยอาจารย์แม่สอดคลิก
90.400136*การันต์ เจริญสุวรรณ อาจารย์แม่สอดคลิก
91.400137*อนุ ธัชยะพงษ์ อาจารย์แม่สอดคลิก
92.400138*กุหลาบ อัสมิมานะ อาจารย์แม่สอดคลิก
93.400139*วิเชียร ขันแก้วกาศ อาจารย์แม่สอดคลิก
94.400140*ณัฐชกร ประสานสิน อาจารย์แม่สอดคลิก
95.400141*ชูวิทย์ ไชยเบ้า อาจารย์แม่สอดคลิก
96.400142*สุปรีดา แก้วปัญญา อาจารย์แม่สอดคลิก
97.400144*วชิระ วิชชุวรนันท์ อาจารย์แม่สอดคลิก
98.400145*ศุภลักษณ์ ต้นแดง อาจารย์แม่สอดคลิก
99.441001*ผศ.รัตนา รักการสำนักอธิการบดีอาจารย์คลิก
100.441002*ผศ.สมชาย ตันติสันติสมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์คลิก