โครงสร้างการบริหารงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 03-06-2017 ผู้ชม 167

โครงสร้างการบริหารงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ผู้อำนวยการ
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายภาษาต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์
 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิทยบริการและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
 
หัวหน้างาน  งานบริหารทั่วไป
นางกนกวรรณ นาคเหล็ก
 
หัวหน้างาน  พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
 
หัวหน้างาน  บริการสารสนเทศ
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
 
หัวหน้างาน  พัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
 
หัวหน้างาน  พัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสาร
นายสุริยา คชฤทธิ์
 
หัวหน้างาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์  
อาจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์
 
หัวหน้างาน  ศูนย์ภาษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์
 
สั่ง  ณ  วันที่   ๓๑   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐

Tags : การตรวจประเมินมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 การจัดเก็บเอกสารเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) โครงสร้างการบริหารงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร อบรม TOEIC รอบ 2 วันที่ 3-17 กรกฏาคม 2560 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง STUDIO สำหรับการผลิตสื่อ โพสต์รูปคู่กับแม่ 5 สิงหาคม 2558 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 กิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิก 30 นาที ทุกวันพุธ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เรื่อง "หัวใจผู้ให้บริกรในยุค Thailand 4.0"