วิสัยทัศน์ / พันธกิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 03-06-2017 ผู้ชม 382

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

พันธกิจ (Mission)

  1. สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้

  2. ส่งเสริมทักษะทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ  และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  3. การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาค้นคว้า การวิจัย และบริการวิชาการให้กับชุมชนและประชาคมอาเซียน

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=2