วิสัยทัศน์ / พันธกิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 03-06-2017 ผู้ชม 98

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชน ภายในปี 2560

พันธกิจ (Mission)

  1. สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้

  2. ส่งเสริมทักษะทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ  และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  3. การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาค้นคว้า การวิจัย และบริการวิชาการให้กับชุมชนและประชาคมอาเซียน

Tags : ภาพกิจกรรม เต้นแอโรบิก 30 นาที ทุกวันพุธ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร ติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงแพชร วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงแพชร นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี นักสืบสมองใส เดือนกันยายน 2558 7 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 1-2 21 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ การประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 7