ฐานข้อมูล สกอ. บอกรับ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 06-06-2017 ผู้ชม 270

TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน

ABI/INFORM Collection

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้าน ธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,000 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่างๆ อีกมากมายกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ

 เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป Article Review และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 - ปัจจุบัน

ProQuest Dissertations & Theses Global

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ฉบับเต็ม(Full text) ของสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก และปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997ถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 1 ล้าน รายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรฮนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสารจำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997-ปัจจุบัน

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก เช่น สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารกว่า 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001- ปัจจุบัน

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมวารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นฉบับเต็ม และรูปภาพ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ มนุษยวิทยา , ดาราศาสตร์ , ชีววิทยา , เคมี , วิศวกรรมโยธา , วิศวกรรมศาสตร์ , การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนะรรม , ภูมิศาสตร์ , กฎหมาย , วัสดุศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ดนตรี < เภสัชศาสตร์ , ฟิสิกส์ , จิตวิทยา , ศาสนาและเทววิทยา , สัตวแพทย์ศาสตร์ , สตรีศึกษา , สัตววิทยาและสาขาอื่นๆ

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ช่วงปีของข้อมูล ค.ศ.1965 - ปัจจุบัน มีการรวบรวมข้อมูลความรู้ทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ๆ

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับสูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่อง อีก 500 รายการ

เป็นฐานข้อมูลดัชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมสหสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology , Art Business , Education , General Science , Humanities , Library and Information Science , Social Science , Law , General Interest , Biological&Agicultural Science

เป็นฐานข้อมูลคลอบคลุมเนื้อหาทางด้านการจัดการได้แก่ การตลาด บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจและกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานห้องสมุด การฝึกอบรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถสืบค้นออนไลน์ย้อนหลังได้ถึงปีค.ศ. 1994 และตั้งแต่ฉบับปี 2000 เป็นต้นมา สามารถสืบค้นแบบ Digital life ได้ นาเสนอบทความแบบฉบับเต็ม (Full Text) พร้อมกับบทคัดย่อ (Abstract) รองรับการใช้งานทั้งรูปแบบ HTML และ PDF สามารถดาวน์โหลดบทความและสั่งพิมพ์ได้ ไม่จากัดจำนวนผู้ใช้

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวารสารสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995 - ปัจจุบัน

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครูศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร