แนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ 19-09-2017 ผู้เข้าชม 28

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 28-31 สิงหาคม 2560 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเขียนแชร์ ห้องสมุดยุค Thailand 4.0 ในแบบของคุณเป็นอย่างไร ขอขอบคุณอาจารย์วาสนา อาจสาลิกรณ์ ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน และการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ