Tags : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 18-22 กันยายน 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 แนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรม สนุกสุขสันต์ 1 วันที่ห้องสมุด