Tags : การประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. แผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 กันยายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560