Tags : หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความจากงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ศิลป์ในสวนปีที่ 4 ครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ 28 มกราคม 2561 24 ก.ย. 60 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 17 ธันวาคม 2560 กิจกรรม แชะ แชร์