Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ชุดมูเซอ

ลาหู่ หรือ มูเซอ อาศัยอยู่ในประเทศจีน เมื่อถูกรุกรานจึงอพยพมาทางตอนใต้เข้าสู่ประเทศพม่า และทางเหนือของประเทศไทย เมื่อกว่า 13 ปีมาแล้ว โดยเข้ามาทางอ

องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี

องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี

จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี เมื่อ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลคณฑี พื้นที่ 93 ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจากจังหวัด 22 กิโลเมตรอาณาเ

วัดหนองยายช่วย (วัดหนองพลับ)

ในเขตอรัญญิก เมืองนครชุม โบราณสถานอายุ กว่า 700 ปี มีวัดในเขตอรัญวาสี เรียงรายอยู่หลายสิบวัด แต่ที่เหลือจากการถมทำลาย ขุดทิ้ง ไม่ถึง สิบวัด บริเวณท