รายการยืม-คืน ทรัพยากร

ลำดับที่ วันที่ยืม วันที่คืน Bib. บาร์โค้ด เรื่อง หมวดหมู่
3620500443644 ทิพวรรณ วงษ์ใจ | พยาบาลศาสตร์
1.2024-05-30 14:55:122024-10-30213051225158ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล = Skill of nursing management610.73 อ259ท
2.2024-05-30 14:55:152024-10-30213151225241ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล = Leadership and nursing administration610.73 อ259ภ
3.2024-05-30 14:55:062024-10-30213195225247พยาธิวิทยาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ616.07 ศ169พ
4.2024-05-30 14:54:512024-10-30213275225302สรีรวิทยา (ฉบับปรังปรุง) / เล่ม 2.612 ร326ส
5.2024-05-30 14:54:472024-10-30164110218522พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ616.07 อ335พ
6.2024-05-30 14:55:092024-10-30164138218529สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลแนวคิดและการพัฒนา610.73069 อ658ส