รายการยืม-คืน ทรัพยากร

ลำดับที่ วันที่ยืม วันที่คืน Bib. บาร์โค้ด เรื่อง หมวดหมู่
3609900891448 นงนุช วิทยโชคกิติคุณ | พยาบาลศาสตร์
1.2024-06-04 13:16:162024-10-30143082212466การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน610.736788 น419ก
2.2024-06-11 09:44:422024-10-30163818218467การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : บทบาทพยาบาล = Breastfeeding support : Nurses' role649.33 ศ287ก
3.2024-06-04 13:16:192024-10-30213091225227การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีสภาวะแทรกซ้อน610.736788 จ275ก
4.2024-06-04 13:16:262024-10-30164056218510การพยาบาลทารกแรกเกิด610.7362 ช221ก
5.2024-06-11 09:44:152024-10-30164120218524การพยาบาลมารดาในระยะคลอด610.736788 ศ463ก
6.2024-06-04 13:16:122024-10-30164162218542การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์610.736788 ส827ก
7.2024-06-11 09:44:322024-10-30177446223302การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน610.736788 บ249ก
8.2024-06-11 09:44:072024-10-30163975221423กระบวนการคลอดและกลไกการคลอดปกติ610.736788 อ695ก
9.2024-06-11 09:44:362024-10-30205726224074การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด618.92 ก768ก
10.2024-06-11 09:44:132024-10-30207566224619ภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด : การพยาบาล = Risk in antepartum and intrapartum period : Nursing care610.736788 ส727ภ
11.2024-06-11 09:44:182024-10-30195523224094การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์ = Nursing for pregnancy610.736788 ก427ก
12.2024-06-11 09:44:212024-10-30164050224097การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์610.736788 ก125ก
13.2024-06-04 13:16:232024-10-3022474181089การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1610.736788 ว256ก
14.2024-06-11 09:44:102024-10-30163621218428สาระหลักทางการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ (ระยะตั้งครรภ์) / เล่มที่ 1610.736788 อ695ส
15.2024-06-11 09:44:292024-10-30163639218432การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์และคลอด610.736788 ช114ก