รายการยืม-คืน ทรัพยากร

ลำดับที่ วันที่ยืม วันที่คืน Bib. บาร์โค้ด เรื่อง หมวดหมู่
3100602762042 ปุณยนุช อยู่จำรัส | พยาบาลศาสตร์
1.2024-06-14 14:45:082024-10-30205983225329การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล (ฉบับปรับปรุง) : Health assessment for nurses610.73 ร284ก
2.2024-06-14 14:45:162024-10-30213355225354การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination610.73 ภ493ก
3.2024-06-14 14:45:132024-10-30197929223632ข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผนการพยาบาล = Nursing diagnosis and nursing care plans610.73 ว528ข
4.2024-06-14 14:45:102024-10-30195531223556กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Nursing Process & Functional Health Patt : Appication in Clinical Practice610.73 พ282ก