บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ (อาคาร AV)

เผยแพร่เมื่อ 01-08-2017 ผู้เข้าชม 17

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 14-18 สิงหาคม 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 แผนที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ