แนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กันยายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 19-09-2017 ผู้ชม 45

Tags : แนะนำการสืบค้นสารสนเทศและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 11-15 กันยายน 2560 ประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่น ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2560