สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

เผยแพร่เมื่อ 08-08-2017 ผู้ชม 59

Tags : กิจกรรม ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 กันยายน 2560 หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความจากงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560 แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ