ผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรม ในหัวข้อเรื่อง ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด

เผยแพร่เมื่อ 07-08-2017 ผู้เข้าชม 28

Tags : ศูนย์คอมพิวเตอร์ 10 อันดับสาขาปริญญาตรี ที่นายจ้างต้องการมากที่สุดในปี 2017 โดย NAC กิจกรรมการประกวดการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี หัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมประกวดภาพถ่ายมารยาทการใช้ห้องสมุด