17-21 ก.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 24-07-2017 ผู้ชม 35

Tags : ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 28-31 สิงหาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ แรงจูงใจการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง