3-7 ก.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่

เผยแพร่เมื่อ 11-07-2017 ผู้เข้าชม 12

Tags : กิจกรรมประกวดการออกแบบโปสเตอร์แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย ขนาดรูปภาพ Social Media แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 11-15 กันยายน 2560 อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 กันยายน 2560