อบรมฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัท Open Serb

เผยแพร่เมื่อ 01-03-2016 ผู้เข้าชม 38

Tags : สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการตรวจสอบทรัพยากร (หนังสือ) ค้างส่งออนไลน์ ขอขอบคุณอาจารย์วาสนา อาจสาลิกรณ์ ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน และการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ครั้งที่ 2 ให้กับบุคลากร ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 1 และ 2 บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร