โพสต์รูปคู่กับแม่ 5 สิงหาคม 2558

เผยแพร่เมื่อ 05-08-2015 ผู้เข้าชม 36

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2560 อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กันยายน 2560 Pulinet 2018 : The 8th PULINET National Conference ประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่น ในวิชาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2560 ยินดีต้อนรับนักศึกษาจีนใหม่ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร