Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

การขึ้นตาล

การขึ้นตาล

ตาลถูกกล่าวขานเปรียบเทียบในวรรณกรรมมาช้านาน ตาลจึงเป็นพืชที่ชาวไทยรู้จักเป็นอย่างดีและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและเหมาะสม ทุกส่วนของตาลล้วนน

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

ประเพณีบุญบั้งไฟ ถือเป็นการแจ้งข่าวให้พระยาแถนได้รับรู้ด้วยการจุดบั้งไฟเป็นสัญญาณบอกให้ท่านประทานฝนลงมาเป็นการเริ่มฤดูเพาะปลูก เนื่องจากสมัยก่

กลุ่มปุ๋ยน้ำสูตรใหม่ ปุ๋ยเม็ดอินทรีย์ ของบ้านหนองไม้แดง

กลุ่มปุ๋ยน้ำสูตรใหม่ ปุ๋ยเม็ดอินทรีย์ ของบ้านหนองไม้แดง

ปุ๋ยน้ำดี-โมลาสซ์ คือ ธาตุอาหารพืชสูตรเข้มข้นพิเศษชนิดน้ำ ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก อาหารรองและธาตุสารอาหารเสริม ซี่งอยู่ในรูปที่พืชดูดซึมน้ำเข้าไปใช

ตำนานศาลพ่อปู่วังหว้า

ตำนานศาลพ่อปู่วังหว้า

พ่อปู่วังหว้า เริ่มต้นคือ การอพยพของบรรพบุรุษชาวตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลมาจากอีสาน พ.ศ. 2499 มาเลือกทำเลในการดำรงชีวิต หลังจากนั้นได้ถักล้างถางพงบริเว