• plan-training-61-1

สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ 25-26 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดสอบ

วัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

computertest 25 26 oct 2018 3

computertest 25 26 oct 2018 4