รอบเดือนกันยายน 2563


ครั้งที่       เปิดรับสมัคร       ประกาศรายชื่อ      จัดสอบประกาศผลสอบ                                      หมายเหตุ
   1 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2563 3 กันยายน 2563  9 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563 เลื่อนวันประกาศผลสอบเป็นวันที่ 21 ก.ย. 63
   2 9 - 10 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563  16 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563 รายชื่อและห้องสอบ (สอบเวลา 17.00-19.30 น.)
   3 15 - 17 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563 23 กันยายน 2563 29 กันยายน 2563 ปิดรับสมัคร เนื่องจากเต็มแล้ว
   4 22 - 24 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 5 ตุลาคม 2563 ยังไม่เปิด


ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงานประกันสังคมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้างมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำส่งข้อมูลประกันสังคมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทำให้สามารถนำข้อมูลเงินสมทบมาใช้ในการเบิกสิทธิประโยชน์แกผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็ว โดยจัดอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคิมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

social security office insite 2