• plan-training-61-1

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

วันที่ 29 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยได้วิทยากรผู้มาบรรยายให้ความรู้ คือ ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ปปช และคณะ

meeting1