• plan-training-61-1

รายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่1

รายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลิกตรวจสอบรายชื่อ