• plan-training-61-1

ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดติวก่อนสอบวัดมาตรฐานคอมฯ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมางานศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

ก่อนสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

Trainingcomputer 3oct 2018 3

Trainingcomputer 3oct 2018 4