• plan-training-61-1

ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร  ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการห้องปฏิบัติการสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการของสำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร  ในหัวข้อ " การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

energy kp 1

energy kp 2