• plan-training-61-1

โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 4 อบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด วันที่ 27-28 มกราคม 2561

 

Training student marketing

Training student marketing2