สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

The Office Of Academic Resource Information And Technology

อัตรากำลัง จำนวน 49 อัตรา

อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
1
อัตรา
อาจารย์สอนภาษาจีน
1
อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
10
อัตรา
นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ
1
อัตรา
บรรณารักษ์
8
อัตรา
พนักงานปฏิบัติการ
2
อัตรา
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
1
อัตรา
พนักงานราชการ
3
อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6
อัตรา
เจ้าหน้าที่โสตทัศนวัสดุ
1
อัตรา
นักการภารโรง
15
อัตรา

Tag : อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กันยายน 2560 หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความจากงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 การจัดเก็บเอกสารเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 19 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ภาษา) วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครบรอบ 44 ปี กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 11-12 กุมภาพันธ์ 2558 อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 กันยายน 2560

---
ที่มา : MIS KPRU : https://mis.kpru.ac.th/