สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

The Office Of Academic Resource Information And Technology

อัตรากำลัง จำนวน 49 อัตรา

อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
1
อัตรา
อาจารย์สอนภาษาจีน
1
อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
10
อัตรา
นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ
1
อัตรา
บรรณารักษ์
8
อัตรา
พนักงานปฏิบัติการ
2
อัตรา
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
1
อัตรา
พนักงานราชการ
3
อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6
อัตรา
เจ้าหน้าที่โสตทัศนวัสดุ
1
อัตรา
นักการภารโรง
15
อัตรา

Tag : แนะนำการสืบค้นสารสนเทศและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วิสัยทัศน์ / พันธกิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร ขนาดรูปภาพ Social Media แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 14-18 สิงหาคม 2560 ผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรม ในหัวข้อเรื่อง ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 14 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ 10-14 ก.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่ อบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 กันยายน 2560 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 18-19 กุมภาพันธ์ 2558

---
ที่มา : MIS KPRU : http://mis.kpru.ac.th/