สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

The Office Of Academic Resource Information And Technology

อัตรากำลัง จำนวน 49 อัตรา

อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
1
อัตรา
อาจารย์สอนภาษาจีน
1
อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
10
อัตรา
นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ
1
อัตรา
บรรณารักษ์
8
อัตรา
พนักงานปฏิบัติการ
2
อัตรา
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
1
อัตรา
พนักงานราชการ
3
อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6
อัตรา
เจ้าหน้าที่โสตทัศนวัสดุ
1
อัตรา
นักการภารโรง
15
อัตรา

---
ที่มา : MIS KPRU : https://mis.kpru.ac.th/