ประกาศเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษา เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2564


โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2/2564 เป็นกรณีพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

อ่านรายละเอียด