banner logo

แนวการสอบ - ชุดที่ 1

1. ดาวน์โหลดข้อมูลและการบีบอัดไฟล์

 • การดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
 • การบีบอัดข้อมูล และแยกไฟล์ข้อมูล (zip, rar)
 • การสร้างโฟลเดอร์

2. จัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft Word

 • การกำหนดขอบกระดาษของเอกสาร (Margins)
 • การกำหนดระยะกั้นหน้า (Indent)
 • การกำหนดระยะแท็บ (Tabs)
 • การกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด (Spacing)
 • การใส่หัวกระดาษ (header) และท้ายกระดาษ (footer)
 • การวางรูปภาพในแนวของข้อความ และวางภาพซ้อนกัน (Wrap Text)
 • การแทรก Bullet
 • การแทรกตาราง (Table)
 • การแทรกหน้าเอกสารแนวนอนในเอกสาร (Orientation)
 • การแบ่งคอลัมน์ (Columns)
 • การใส่เลขหน้า (Page Number)
 • การแทรกสารบัญอัตโนมัติ (Table of Contents)

3. สร้างจดหมายเวียนด้วย Microsoft Word

4. สร้างเอกสารนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint

 • การเพิ่มหน้าสไลด์
 • การเปลี่ยน Themes
 • การใส่เอฟเฟคภาพเคลื่อนไหวให้กับวัตถุ (Animations)
 • การแทรกวันที่
 • การใช้งาน Smart Art
 • การสร้าง Link เชื่อมโยงไปยังหน้าสไลด์อื่นๆ
 • การกำหนดค่าการเปลี่ยนสไลด์ (Transitions)
 • การแทรกและตัด (Crop) รูปภาพ
 • การแทรก Action buttons
 • การแทรก VDO
 • การแทรก Chart
 • การแทรก WordArt
 • การแทรก Clip Art
icon news praogram com
icon news outline 2018