ประวัติความเป็นมา

computercenter

                 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารงานตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 เกิดจากการรวมหน่วยงาน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักวิทยบริการและสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศ และอำนวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มก่อตั้งในเดือนมีนาคม 2548 และในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ศูนย์ภาษามาสังกัดภายใต้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ