banner logo

แนวการสอบ - ชุดที่ 2

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการประมวลตัวเลขด้วย Microsoft Excel 2010

 1. การแทรกแถว - ลบแถว
 2. การผสานเซลล์
 3. การใช้ฟังก์ชันแสดงวันที่เวลาปัจจุบันและการจัดรูปแบบ
 4. การใช้ฟังก์ชันอัตโนมัติในการคำนวณ การใช้เขียนสูตรคำนวณพื้นฐานต่างๆ
 5. การใช้ฟังก์ชันนับจำนวนแบบมีเงื่อนไข
 6. การจัดรูปแบบเซลล์ เช่น การกำหนดความสูง การเปลี่ยนรูปแบบเซลล์ การจัดวางข้อความในเซลล์ เป็นต้น
 7. การอ้างอิงข้อมูลระหว่าง sheet
 8. การใช้ฟังก์ชัน if
 9. การสร้าง Chart และการจัดรูปแบบ
 10. การเพิ่ม การคัดลอก การลบ การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนสี sheet
 11. การเรียงลำดับข้อมูล
 12. การสร้างตัวกรองข้อมูล
 13. การใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP ค้นหาข้อมูล
icon news praogram com
icon news outline 2018