Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ผักเสี้ยน

ลักษณะทั่วไป  ต้นเป็นพืชล้มลุกลำต้นตรงสูงประมาณ 60 ซม.  ใบเป็นใบประกอบ ประกอบด้วยใบอ่อน 5 ใบ มีขนาดไม่เท่ากัน เกิดจากจุด  ดอกออกเป็น

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรีย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรีย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา มีพื้นที่ไม่กว้างขวางนัก แต่โดยทั่วไปมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์จึงสวยงามตามธรรมชาติ ป่า

ครอบจักรวาล

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูงประมาณ 0.5-2 เมตร ตั้งตรง สามารถแตกกิ่งก้านได้มากตามลำต้น และกิ่งก้านได้มากตามลำต้น และกิ่งก้าน จะมีขนอ่อนนุ่มสี