Google search

Mic

หนังตะลุง

หนังตะลุง

กำแพงเพชร จะมีวงหนังตะลุงระดับมืออาชีพ ….เหลือเชื่อเหลือเกิน ที่หมู่บ้านช่องลม..ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร มีสุดยอดฝีมือในการ

แค้มป์สุขเสถียร

แค้มป์สุขเสถียร

แค้มป์สุขเสถียร ที่พักในอำเภออุ้มผาง แนวบ้านพัก รีสอร์ต

วัดสุนทรีกาวาส

วัดสุนทรีกาวาส

วัดสุนทริกาวาส  ตั้งอยู่เลขที่  ๙๒ บ้านป่าใหม่ ถนนชิดวะนา ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากเป็นวัดของชาวไทใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๔

ศูนย์หัตถกรรมชาวเขาคลองลาน

ศูนย์หัตถกรรมชาวเขาคลองลาน

ศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ อันได้แก่ เผ่าม้ง เย้า ลีซอ มูเซอ และกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ในเขตอำเภอคลองลาน และ อำเภอขล