ประวัติอำเภอวังเจ้า

ประวัติอำเภอวังเจ้า

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้ชม 4,719

[16.6384152, 98.9819226, ประวัติอำเภอวังเจ้า]

        อำเภอวังเจ้า เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองตาก ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอวังเจ้า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับ ตั้งแต่ 12 ก.ค. 2539 ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฏกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอวังเจ้า ตามโครงการอำเภอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550  

ที่ตั้งและอาณาเขต
        อำเภอวังเจ้าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
        ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
        ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอพบพระจังหวัดตาก
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพบพระ และอำเภอเมืองตาก

การแบ่งเขตการปกครอง
         การปกครองสว่นภูมิภาค
         1. ตำบลเชียงทอง  14 หมู่บ้าน
         2. ตำบลนาโบสถ์     9 หมู่บ้าน
         3. ตำบลประดาง      5 หมู่บ้าน
         การปกครองส่วนท้องถิ่น
         ท้องที่อำเภอวังเจ้า ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
         1. เทศบาลตำบลวังเจ้า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเชียงทอง
         2. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบล
         3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโบสถ์ทั้งตำบล
         4. องค์การบริหารส่วนตำบลประดาง ครอบคลุ่มพื้นที่ตำบลประดางทั้งตำบล

คำขวัญจังหวัด 
         ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

คำขวัญอำเภอ             
         ประตูสู่เมืองตาก หลายหลากวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจข้าวโพดลำไย น้ำตกสวยใสโป่งเป้า คลองวังเจ้าอุทยาน สวยตระการผ้าทอ

ข้อมูลทั่วไป
        1. ประวัติความเป็นมา     
       
อำเภอวังเจ้า ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดตาก ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 394 กิโลเมตร ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอตามโครงการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 28 หมู่บ้าน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลตำบลวังเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลประดาง 
        2. เนื้อที่/พื้นที่ 
        ประมาณ 328.899 ตร.กม.
        3. สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป   
        ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม มีอากาศร้อนจัด แห้งแล้ง ลมแรง อบอ้าวฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม มีปริมาณน้ำฝนน้อย เพราะแนวเขาถนนธงชัยปิดกั้นมรสุม ซึ่งพัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย 

ข้อมูลการปกครอง     
        1. ตำบล        3 แห่ง  
        2. หมู่บ้าน    28 แห่ง
        3. เทศบาล    1  แห่ง
        4. อบต.        3 แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ    
         1. อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม ปศุสัตว์ รับจ้าง ค้าขาย
         2. อาชีพเสริม ได้แก่ ผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
         3. จำนวนธนาคาร มี 3 แห่ง ได้แก่
             - ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-5555-6061
             - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หน่วยวังเจ้า โทร.0-5559-3094
             - หน่วยบริการ ธนาคารออมสิน (ให้บริการเฉพาะวันอังคาร ณ ที่ว่าการอำเภอ)
         4. จำนวนห้างสรรพสินค้า  มี - แห่ง

ด้านสังคม
         1. โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม โทร. 0-5559-3009 และโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม  โทร. 0-5559-3037
         2. มหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก โทร. 0-5551-2834-5

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
         ทรัพยากรป่าไม้ 

ด้านประชากร
         1. จำนวนประชากรทั้งสิ้น         รวม 29,810  คน
         2. จำนวนประชากรชาย           รวม 15,021  คน
         3. จำนวนประชากรหญิง          รวม 14,789 คน
         4. ความหนาแน่นของประชากร  88 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม
          1. ทางบก         -
          รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1(พหลโยธิน)
              - สถานีขนส่ง
              - สถานีรถไฟ 
          2.ทางน้ำ   
              - ท่าเรือขนส่งโดยสาร 
              - ท่าแพขนานยนต์       

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
         1. ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่   
            1. ลำไย
            2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
            3. ข้าว
            4. มะนาว
            5. มันสำปะหลัง
        2. ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่       
            1.แม่น้ำปิง
            2. คลองวังเจ้า
        3. โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่
            1. บริษัทตากทรายทิพย์ จำกัด (ดูดทราย)
            2. นายบุญชัย ตั้งปัญญา (ผลิตภัณฑ์คอนกรีต)
            3. บริษัท เอสแอลที จำกัด (ผลิตภัณฑ์แคลเซียมออกไซด์)
            4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองแก๊สแอนด์ออก (บรรจุแก๊ส)
            5. นายสังวร มีปัญโญ (ซ่อมเครื่องยนต์)
            6. นางพรทิพย์ เจริญสิงห์ (ซ่อมเครื่องยนต์)
            7. บริษัท จตุสิน (ผลิตปูนขาว)
            8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก (ผลิตนมพาสเจอร์ไรท์)

           

 

คำสำคัญ : ประวัติอำเภอวังเจ้า

ที่มา : hthttp://www.amphoe.com/menu.php

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). ประวัติอำเภอวังเจ้า. สืบค้น 18 พฤษภาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=698&code_db=610001&code_type=TK004

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=698&code_db=610001&code_type=TK004

Google search

Mic

ประวัติอำเภอวังเจ้า

ประวัติอำเภอวังเจ้า

อำเภอวังเจ้า เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองตาก ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอวังเจ้า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่ 12 ก.ค. ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฏกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอวังเจ้า ตามโครงการอำเภอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550  

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 4,719