ประวัติอำเภอวังเจ้า

ประวัติอำเภอวังเจ้า

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้ชม 2,030

[16.6384152, 98.9819226, ประวัติอำเภอวังเจ้า]

               อำเภอวังเจ้าเดิมเป็นส่วนหนึ่งของ อำเภอเมืองตาก ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอวังเจ้าตามประกาศกระทรวงมหาดไทยวันที่26 มิถุนายน พ.ศ. 2539โดยมีผลบังคับตั้งแต่12ก.ค. ปีเดียวกันและต่อมาได้มีพระราชกฤษฏกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอวังเจ้า ตามโครงการอำเภอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา5ธันวาคม ในวันที่24 สิงหาคม พ.ศ.2550  
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  3 ตำบล 26 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 3 อบต. 

คำขวัญจังหวัด            ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

คำขวัญอำเภอ  ประตูสู่เมืองตาก หลายหลากวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจข้าวโพดลำไย น้ำตกสวยใสโป่งเป้า คลองวังเจ้าอุทยาน สวยตระการผ้าทอ

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ      222 หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงทอง กิ่งอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์       0-5559-3006

หมายเลขโทรสาร         0-5559-3006

ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา      

อำเภอวังเจ้า ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดตาก  ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 394  กิโลเมตร  ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอตามโครงการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  เมื่อวันที่  8   กันยายน  2550  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล  28 หมู่บ้าน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลตำบลวังเจ้า  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลประดาง 

2.เนื้อที่/พื้นที่   ประมาณ 328.899 ตร.กม.

3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป    ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม มีอากาศร้อนจัด แห้งแล้ง ลมแรง อบอ้าวฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม มีปริมาณน้ำฝนน้อย เพราะแนวเขาถนนธงชัยปิดกั้นมรสุม ซึ่งพัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย ส

 ข้อมูลการปกครอง     

1.ตำบล.......3.... แห่ง   3.เทศบาล..1.....แห่ง

2.หมู่บ้าน....28.... แห่ง 4.อบต........3 ... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ    

1.อาชีพหลัก ได้แก่      เกษตรกรรม ปศุสัตว์ รับจ้าง ค้าขาย

2.อาชีพเสริม ได้แก่     ผลิตสินค้าหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์

3.จำนวนธนาคาร

 มี 3 แห่ง ได้แก่

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด  (มหาชน) โทร. 0-5555-6061

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หน่วยวังเจ้า โทร.0-5559-3094

หน่วยบริการ ธนาคารออมสิน (ให้บริการเฉพาะวันอังคาร ณ ที่ว่าการอำเภอ)

4.จำนวนห้างสรรพสินค้า        มี - แห่ง

  ด้านสังคม

1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่            ร.ร.วังเจ้าวิทยาคม  โทร.  0-5559-3009

ร.ร.นาโบสถ์พิทยาคม  โทร.  0-5559-3037

2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  โทร. 0-5551-2834-5

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ

ทรัพยากรป่าไม้ 

  ด้านประชากร

1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น        รวม 29,810  คน

2.จำนวนประชากรชาย            รวม 15,021  คน

3.จำนวนประชากรหญิง          รวม 14,789 คน

4.ความหนาแน่นของประชากร           88 คน/ตร.กม.

  ด้านการคมนาคม

1.ทางบก         - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1 (พหลโยธิน)

- สถานีขนส่ง

- สถานีรถไฟ 

2.ทางน้ำ          -

 ท่าเรือขนส่งโดยสาร 

- ท่าแพขนานยนต์       

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่          

1.ลำไย

2.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

3.ข้าว

4.มะนาว

5.มันสำปะหลัง

 

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่

      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)   1.แม่น้ำปิง

2.คลองวังเจ้า

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ บริษัทตากทรายทิพย์  จำกัด (ดูดทราย)

นายบุญชัย ตั้งปัญญา (ผลิตภัณฑ์คอนกรีต)

บริษัท เอสแอลที จำกัด  (ผลิตภัณฑ์แคลเซียมออกไซด์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  รุ่งเรืองแก๊สแอนด์ออก (บรรจุแก๊ส)

นายสังวร มีปัญโญ  (ซ่อมเครื่องยนต์)

นางพรทิพย์ เจริญสิงห์ (ซ่อมเครื่องยนต์)

บริษัท จตุสิน  (ผลิตปูนขาว)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  (ผลิตนมพาสเจอร์ไรท์)

           

 

คำสำคัญ : ประวัติอำเภอวังเจ้า

ที่มา : hthttp://www.amphoe.com/menu.php

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). ประวัติอำเภอวังเจ้า. สืบค้น 5 กรกฎาคม 2565, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=698&code_db=610001&code_type=TK004

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=698&code_db=610001&code_type=TK004

Google search

Mic

ประวัติอำเภอวังเจ้า

ประวัติอำเภอวังเจ้า

อำเภอวังเจ้าเดิมเป็นส่วนหนึ่งของ อำเภอเมืองตาก ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอวังเจ้าตามประกาศกระทรวงมหาดไทยวันที่26 มิถุนายน พ.ศ. 2539โดยมีผลบังคับตั้งแต่12ก.ค. ปีเดียวกันและต่อมาได้มีพระราชกฤษฏกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอวังเจ้า ตามโครงการอำเภอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา5ธันวาคม ในวันที่24 สิงหาคม พ.ศ.2550  

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 2,030