• plan-training-61-1

รายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่1

รายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลิกตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศจากศูนย์คอมพิวเตอร์เรื่องเกี่ยวกับการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ฯ

ประกาศจากศูนย์คอมพิวเตอร์เรื่องเกี่ยวกับการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อที่งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ด่วน (ภายในวันที่ 11 มกราคม 2561)

รายชื่อนักศึกษา